Rondom de KERN

De gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 naderen “met rasse schreden” Als  slogan hebben we deze keer gekozen voor “Rondom de KERN”. In het artikel hier onder legt lijsttrekker Kees Weststrate uit waarom voor deze slogan gekozen is.

We zijn blij dat we ook nu weer een gevarieerde kandidatenlijst samen konden stellen. Ze stellen zichzelf allemaal kort aan u voor en geven ook aan wat ze belangrijk vinden voor de komende raadsperiode. Een breed scala aan onderwerpen passeert de revue.

Op deze pagina kunt u binnenkort ook ons verkiezingsprogramma inzien of downloaden. We willen graag zo compleet mogelijk zijn, dus is het een vrij uitgebreid document geworden. Hopelijk spreekt de inhoud u erg aan.

We steken onze ambitie niet onder stoelen of banken: we waren in 2018 de grootste partij, dat willen we ook in 2022 weer zijn! En uiteraard nemen we ook weer graag deel aan het college van B&W. Dat gaat niet vanzelf, daar hebben we uw steun / stem voor nodig. In de komende tijd laten we ook graag zien waarom wij vinden dat uw stem op onze partij de moeite waard is.

Op hoop van zegen!

Kees Weststrate,
Lijsttrekker SGP-ChristenUnie Borsele

 Lijsttrekker Kees Weststrate

De SGP en ChristenUnie werken al decennia lang samen in één gemeenteraadsfractie. Begonnen in de jaren tachtig van de vorige eeuw met 3 zetels zijn we bij de laatste verkiezingen uitgegroeid tot de grootste fractie in Borsele. Daarbij komt dat we sinds 1998 onafgebroken deelnemen aan het college van B&W. Dankbaar voor het gekregen vertrouwen, hopen we in de komende periode opnieuw het verschil te kunnen maken.

Daarom heb ik me graag en vol overtuiging voor de derde keer beschikbaar gesteld als lijsttrekker. En ook de andere kandidaten op de lijst zijn gedreven om met hun ervaring en ambitie zich ook de komende periode weer in te zetten voor Borsele en haar inwoners.

Onze slogan is “Rondom de Kern”. Ik leg graag uit waarom we dat doen. Allereerst zijn wij er van overtuigd dat er geen beter uitgangspunt is voor de samenleving dan de KERNboodschap van de Bijbel: God en onze medemens liefhebben. Vervolgens kenmerkt onze Borselse samenleving door een mooie landelijke omgeving met vijftien KERNEN waar wij wonen, werken en recreëren. Voor die kernen en hun inwoners willen we ons weer graag inzetten. En ja, waar wij ook om bekend staan is de KERNcentrale in Borssele.

Politiek bedrijven we vanuit onze christelijke levensovertuiging, waarbij de Bijbel ons uitgangspunt  is. De Bijbel is geen politieke encyclopedie, maar bevat wel de kernboodschap voor deze wereld: God en onze medemens liefhebben.

De leefbaarheid van onze kernen is voor ons heel belangrijk. We denken daarbij aan: voldoende woningen, goede bereikbaarheid van o.a. scholen en zorgcentra, een aantrekkelijke  openbare ruimte en vraag-gestuurd openbaar vervoer.

Regionale en lokale economie blijven speerpunten. Bedrijventerreinen moeten up-to-date blijven, solitaire berdrijven verdienen eveneens onze steun. Beschikbaarheid van voldoende zoetwater is van essentieel belang voor boeren en fruittelers.

En bij dat alles vergeten we onze medemens niet; zeker niet degenen die ondersteuning nodig hebben. Er moet echt werk gemaakt worden van beleid voor wonen en zorg. Beschikbare en betaalbare ondersteuning, jeugdhulp en zorg zijn van groot belang.

Ik hoop dat u / jij tot de conclusie komt dat een stem op lijst 1 de juiste keuze is.

Kees Weststrate

Lijsttrekker SGP / ChristenUnie

Speerpunten

Als samenvatting van ons verkiezingsprogramma van de periode 2022-2026 hebben we een aantal speerpunten benoemd. We lichten ze graag kort toe.

Het Sloegebied kan gezien worden als de economische motor van Zeeland. Een belangrijk deel van de (beroeps)bevolking is ook afhankelijk van het Sloegebied. De energietransitie (overstappen van fossiele naar duurzame energiebronnen) vraagt grote investeringen van de bedrijven, maar heeft ook een grote impact op onze woonomgeving. Denk hierbij alleen maar aan de nieuwe 380 kV-leiding door onze gemeente. Om draagvlak voor die transitie te behouden is het noodzakelijk dat de woonomgeving voldoende gecompenseerd wordt. Het gesprek met de omgeving moet in een vroeg stadium aangegaan worden. Tot nu toe was het teveel een gesprek in een laat stadium over de omgeving
De agrarische sector (akkerbouw, fruitteelt) en industrie zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende zoetwater op het juiste moment. Buffering van zoetwater is daarom noodzakelijk. Onze fractie heeft de afgelopen tijd een aanzet tot oplossingsrichtingen gegeven. Dit moet verder opgepakt worden. Uiteraard kunnen we dat niet alleen, maar de gemeente kan wel facilitator zijn om partijen en financiën bij elkaar te krijgen. Nadrukkelijk denken we hierbij aan meervoudig ruimtegebruik. Zo kan een bufferlocatie ook dienen als bluswater voor de brandweer, een plek waar biodiversiteit verbeterd wordt en de recreant mogelijk zijn vertier vindt.
De nog steeds oplopende uitgaven in het Sociaal Domein blijven ons zorgen baren. Dat mag echter niet betekenen dat mensen die ondersteuning nodig hebben tussen wal en schip terecht komen.

Daarom steunen we het ingezette beleid om de toegang tot zorg dusdanig goed te organiseren, dat de zorg en ondersteuning daar gegeven wordt waar ze nodig is. En dat in een zo vroeg mogelijk stadium signalen om ondersteuning opgepakt worden, zodat in een later stadium geen beroep gedaan moet worden op (duurdere) professionele zorg.

We missen echter nog wel een duidelijke visie op wonen en zorg, met daarin ook aandacht voor particuliere initiatieven. Bijvoorbeeld logeerruimte bieden aan mensen die “op adem moeten komen”.

Mooi dat er de afgelopen periode zoveel nieuwe woningen gebouwd zijn. De bestemmingsplannen in onze dorpen zijn of lopen vol, Platepolder in Heinkenszand wordt bouwrijp gemaakt en diverse kleinere plannen in diverse kernen komen van de grond.Wij willen voor de toekomst voldoende woningen voor alle doelgroepen. Voor met name starters geldt dat ze zeker ook betaalbaar moeten zijn. Levensloopbestendigheid en duurzaamheid van woningen draagt in grote mate bij aan de leefbaarheid van al onze kernen.
Woongenot wordt in belangrijke mate bepaald door de kwaliteit van onze omgeving. Daarom dient onze openbare ruimte er netjes en verzorgd uit te zien en uiteraard moeten we bij de inrichting rekening houden met klimaatadaptatie. Verpaupering van gebouwen moet voorkomen worden en biodiversiteit willen we bevorderen. Op die manier blijven onze dorpen pareltjes waarin iedereen zich thuis kan voelen.
Als rentmeesters van de schepping hebben we onze verantwoordelijkheid te nemen. Dat betekent dat we zorgvuldig met grondstoffen omgaan, afval zoveel mogelijk beperken en circulariteit bevorderen. We vinden wel dat zorgvuldige afwegingen gemaakt moeten worden bij het toestaan van windmolens en zonnepanelen/parken. Voor windenergie blijven we pleiten voor geconcentreerde locaties.

Verhalen van de kandidaten