Onze belangrijkste standpunten

De SGP en ChristenUnie in Borsele willen gezamenlijk werken aan een samenleving waarin mensen aandacht hebben voor elkaar. We doen dat in de overtuiging dat mensen geschapen zijn door God en dat Hij van ons vraagt om voor elkaar te zorgen. God wil dat zegenen en geeft ons Zijn Woord als richtsnoer voor de inrichting van onze samenleving en oog voor onze naaste. Op deze pagina hebben we onze standpunten op een rij gezet. Hoe wij die concreet in willen vullen hebben we verder uitgewerkt in ons verkiezingsprogramma.

Alhoewel we aan al onze standpunten hechten, hebben we voor deze raadsperiode toch ook een aantal speerpunten benoemd.We lichten ze graag toe.

Het Sloegebied kan gezien worden als de economische motor van Zeeland. Een belangrijk deel van de (beroeps)bevolking is ook afhankelijk van het Sloegebied. De energietransitie (overstappen van fossiele naar duurzame energiebronnen) vraagt grote investeringen van de bedrijven, maar heeft ook een grote impact op onze woonomgeving. Denk hierbij alleen maar aan de nieuwe 380 kV-leiding door onze gemeente. Om draagvlak voor die transitie te behouden is het noodzakelijk dat de woonomgeving voldoende gecompenseerd wordt. Het gesprek met de omgeving moet in een vroeg stadium aangegaan worden. Tot nu toe was het teveel een gesprek in een laat stadium over de omgeving
De agrarische sector (akkerbouw, fruitteelt) en industrie zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende zoetwater op het juiste moment. Buffering van zoetwater is daarom noodzakelijk. Onze fractie heeft de afgelopen tijd een aanzet tot oplossingsrichtingen gegeven. Dit moet verder opgepakt worden. Uiteraard kunnen we dat niet alleen, maar de gemeente kan wel facilitator zijn om partijen en financiën bij elkaar te krijgen. Nadrukkelijk denken we hierbij aan meervoudig ruimtegebruik. Zo kan een bufferlocatie ook dienen als bluswater voor de brandweer, een plek waar biodiversiteit verbeterd wordt en de recreant mogelijk zijn vertier vindt.
De nog steeds oplopende uitgaven in het Sociaal Domein blijven ons zorgen baren. Dat mag echter niet betekenen dat mensen die ondersteuning nodig hebben tussen wal en schip terecht komen.

Daarom steunen we het ingezette beleid om de toegang tot zorg dusdanig goed te organiseren, dat de zorg en ondersteuning daar gegeven wordt waar ze nodig is. En dat in een zo vroeg mogelijk stadium signalen om ondersteuning opgepakt worden, zodat in een later stadium geen beroep gedaan moet worden op (duurdere) professionele zorg.

We missen echter nog wel een duidelijke visie op wonen en zorg, met daarin ook aandacht voor particuliere initiatieven. Bijvoorbeeld logeerruimte bieden aan mensen die “op adem moeten komen”.

Mooi dat er de afgelopen periode zoveel nieuwe woningen gebouwd zijn. De bestemmingsplannen in onze dorpen zijn of lopen vol, Platepolder in Heinkenszand wordt bouwrijp gemaakt en diverse kleinere plannen in diverse kernen komen van de grond.Wij willen voor de toekomst voldoende woningen voor alle doelgroepen. Voor met name starters geldt dat ze zeker ook betaalbaar moeten zijn. Levensloopbestendigheid en duurzaamheid van woningen draagt in grote mate bij aan de leefbaarheid van al onze kernen.
Woongenot wordt in belangrijke mate bepaald door de kwaliteit van onze omgeving. Daarom dient onze openbare ruimte er netjes en verzorgd uit te zien en uiteraard moeten we bij de inrichting rekening houden met klimaatadaptatie. Verpaupering van gebouwen moet voorkomen worden en biodiversiteit willen we bevorderen. Op die manier blijven onze dorpen pareltjes waarin iedereen zich thuis kan voelen.
Als rentmeesters van de schepping hebben we onze verantwoordelijkheid te nemen. Dat betekent dat we zorgvuldig met grondstoffen omgaan, afval zoveel mogelijk beperken en circulariteit bevorderen. We vinden wel dat zorgvuldige afwegingen gemaakt moeten worden bij het toestaan van windmolens en zonnepanelen/parken. Voor windenergie blijven we pleiten voor geconcentreerde locaties.

Bestuur

Wij zijn ervan overtuigd dat goed bestuur en sterk moreel en integer leiderschap de basis vormen voor een hechte samenleving en een goed bestuur, waarop je kan vertrouwen. In onze tijd ervaren veel burgers een kloof tussen het bestuur en de burger. Het is belangrijk dat deze kloof wordt overbrugd.

Besturen voor de samenleving
Het gemeentebestuur staat ten dienste van de burger. Daarom dienen bestuurders onder alle omstandigheden betrouwbaar te zijn.

Besturen met de samenleving
Het gemeentebestuur oefent haar taak uit samen met de burger. Wat de burger zelf kan aanpakken, neemt de overheid niet over. Wel is het van belang dat wensen en verwachtingen met betrekking tot burgerparticipatie duidelijk zijn.

Besturen voor en met jongeren
Alhoewel jongeren (tot 18 jaar) geen stemrecht hebben, is het wel van belang dat ook ‘hun stem’ wordt gehoord.

Besturen met de omgeving
Gemeenten zijn geen eilandjes. Gemeentelijke belangen overstijgen vaak de fysieke gemeentegrenzen. Samenwerking met andere overheden is dus noodzakelijk. Hierbij blijft het behoud van eigen identiteit en zeggenschap wel van belang. De samenleving verandert sterk. Steeds vaker zijn gemeentebesturen belangrijke deelnemers in een breed maatschappelijk regionaal netwerk, gemeenschappelijke regeling of samenwerkingsverband. Ze hebben dus niet meer het alleenrecht op het publieke gezag. Dit vraagt om een continu zoeken naar draagvlak en het bereiken van een brede vertegenwoordiging uit de samenleving. Daarbij dienen de raadsleden wel oog te blijven hebben voor de belangen van de eigen gemeente en het democratische mandaat dat ze van de kiezer hebben gekregen op basis van hun verkiezingsprogramma.

Naast de gezamenlijke gemeentelijke belangen spelen soms ook krachten in de regio’s die zich tegenover zelfstandige gemeenten opstellen. Dat vraagt om een zorgvuldige positiebepaling, waarbij de belangen van de gemeente en haar inwoners steeds in het oog worden gehouden.

Financiën
De gemeentelijke financiën bestaan voor het grootste deel uit Rijksuitkeringen en belastingen. Kortom, gemeenschapsgeld. Daarom moeten bestuurders op een transparante, zuinige en integere manier omgaan met deze middelen. In de afgelopen jaren is het takenpakket van de gemeente flink uitgebreid vanwege het overhevelen van landelijke taken naar de gemeenten. Mede hierdoor zijn de financiële risico’s sterk toegenomen. Dat stelt de gemeente voor aanzienlijke uitdagingen en vraagt kundige en ervaren bestuurders.

Veiligheid

Burgers verwachten veiligheid in hun huis, in hun wijk, in het verkeer, op school en op het werk. Dat maakt het thema Veiligheid tot één van de belangrijkste zaken in onze samenleving. De gemeente heeft - samen met anderen - een grote verantwoordelijkheid voor wat betreft de fysieke en digitale veiligheid, maar draagt ook bij aan de beleving van veiligheid.

Preventie
Het creëren van een veilige omgeving betekent voldoende preventieve maatregelen nemen en toezicht houden. Wanneer dit onvoldoende resultaat heeft, moet er worden overgegaan tot handhaving. Om voor iedereen een veilige omgeving te bieden is het van belang dat de gemeente in haar manier van communiceren daadkracht uitstraalt. Vandalisme, overlast. discriminatie en geweld tegen hulpverleners worden niet getolereerd.

Politie
Gemeenten krijgen steeds meer te maken met criminaliteit. Criminaliteit verschuift van de stad naar het platteland. Wij willen de doelen van de Nationale Politie bundelen met gemeentelijke doelstellingen. Daardoor neemt de slagkracht op lokaal niveau toe. Het is noodzakelijk om met alle partners efficiënt samen te werken. De gemeente zorgt voor voldoende capaciteit op het terrein van openbare orde en integrale veiligheid.

Boa’s
Samenwerking en afstemming tussen ambtenaren (zonder dat buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) politietaken vervullen) en de politie is van groot belang. Mocht het wenselijk zijn dat boa’s toch politietaken vervullen, dan krijgen zij de beschikking over de middelen die nodig zijn om deze taken naar behoren uit te kunnen voeren.

Brandweer en ambulancezorg
Een mensenleven is onbetaalbaar. Dit is te allen tijde het uitgangspunt wanneer er gesproken wordt over brandweer- en ambulancezorg. Samen vormen zij twee belangrijke schakels in de zorg en veiligheid voor burgers. Alhoewel een groot aantal taken van de veiligheidsdiensten belegd is bij de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) waarin Borsele participeert, vraagt de veiligheid van onze burgers ook voortdurend aandacht vanuit de gemeente zelf.

Discriminatie en geweld
Ieder leven is waardevol. Geweld en discriminatie -tegen wie dan ook- keuren we af. We hebben oog voor kwetsbare groepen in de samenleving en onderstrepen het belang van initiatieven die hun veiligheid vergroten en waarborgen. In het gesprek over verschillen in de samenleving staat respect voor de ander voorop en wordt het uitsluiten van groepen of individuen niet getolereerd.

Verkeer en vervoer

Mobiliteit brengt mensen bij elkaar. Goede wegen, fiets- en voetpaden en OV-verbindingen zijn noodzakelijk om sociale, economische en culturele activiteiten te ondernemen. De groeiende en veranderende mobiliteit mag niet ten koste gaan van onze leefomgeving. Het openbaar vervoer (OV) willen we efficiënt organiseren. Het fietsverkeer kan nog verder worden geoptimaliseerd. Wij zetten sterk in op de verduurzaming van het vervoer.

Verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid is heel belangrijk. Daarom zet de gemeente zich volledig in om alle verkeersstromen zo in te richten dat iedereen op een zo veilig mogelijke manier kan deelnemen aan het verkeer.

Infrastructuur
Aanleg en onderhoud van wegen dient doelmatig uitgevoerd te worden om de bereikbaarheid en de veiligheid te verbeteren. Actuele verkeersknelpunten moeten worden aangepakt.

Verduurzaming vervoer
We willen dat het vervoer in Borsele verder verduurzaamt. Dit levert een belangrijke bijdrage aan de CO2-reductie die we met z’n allen moeten en willen realiseren.

Openbaar vervoer
Openbaar vervoer is een verantwoordelijkheid van de Provincie. Echter, vraag gestuurd openbaar vervoer, waarop de provincie inzet, kan betekenen dat dorpen niet of slecht bediend worden. Tegelijkertijd beseffen we dat het weinig zinvol is grote bussen leeg te laten rondrijden. Wij zien het als taak van de gemeente om te zoeken naar voldoende passende vervoersmogelijkheden en hierover proactief in gesprek te zijn met de Provinciale overheid.

Economie

Een robuuste, veerkrachtige en duurzame lokale en regionale economie is een voorwaarde én middel om andere doelen te realiseren. Een evenwichtige economie is nodig om in ons levensonderhoud te voorzien. Bedrijven en ondernemers in Borsele zijn van grote waarde voor zowel wonen, werken alsook leven.
Vanuit het Bijbelse perspectief van rentmeesterschap is het onze verantwoordelijkheid om goed voor de schepping te zorgen. Ons westerse samenlevingsmodel is teveel gebaseerd op het kapitalistische groeimodel, waarbij het individu centraal staat. Wij vinden dat het Rijnlands economische model meer centraal moet komen te staan, zonder een doorschieten in overheidsregulering. Bij voorkeur worden hernieuwbare grondstoffen en middelen gebruikt.

Sloegebied
Het Sloegebied, met haar havenlogistiek en industrie, is van groot belang voor onze economie. Een belangrijk deel van de Zeeuwse (beroeps)bevolking is direct of indirect afhankelijk van het Sloegebied als economische motor. Daarom is het verkrijgen van draagvlak in de omgeving (maatschappelijk belang) voor ontwikkelingen in het Sloegebied (economisch belang) cruciaal.

De regionale- en lokale economie
Een sterke en innovatieve lokale economie met voldoende bedrijvigheid is belangrijk. Daardoor zorgen we immers voor werkgelegenheid voor onze inwoners. Naast het Sloegebied zijn de agrarische sector en andere zelfstandige ondernemers voor Borsele belangrijke pijlers. Samen met de andere Bevelandse gemeenten kunnen we ons als aantrekkelijke regio presenteren voor een breed scala aan bedrijvigheid en samen met kennisinstellingen werken aan een innovatieve regio.

De economie van de toekomst
De economie ontwikkelt zich razendsnel. Het is daarom van belang dat die nieuwe ontwikkelingen op de voet worden gevolgd. De economie wordt niet alleen globaler, maar tegelijkertijd ook regionaler door bijvoorbeeld innovatieve bedrijven die regionaal samenwerken en agrariërs die hun (streek)producten afzetten in kleinschalige lokale ketens. Het is van belang om regionaal afgestemd beleid te hebben tussen de verschillende gemeentes, zodat op deze ontwikkelingen kan worden ingespeeld.

Zorg voor ondernemers
(Zelfstandige) ondernemers in het midden– en kleinbedrijf zijn de ruggengraat van onze economie. Zij verdienen de steun van de gemeentelijke overheid. Dat kan door hen te faciliteren en goed met hen te communiceren. Ook moeten ze voorzien worden van goede locaties om stabiele groei mogelijk te maken.

Werken en rusten
Onze samenleving en economie gedijen het beste als er rustmomenten zijn. We hechten grote waarde aan een zorgvuldige balans tussen werken, zorgen en rusten. De coronacrisis heeft de behoefte aan rust en onthaasting onderstreept. Vanuit onze christelijke levensovertuiging zijn we ervan overtuigd dat het genieten van de zondag als collectief rustmoment voor iedereen gezond en waardevol is.

Gezonde agrarische sector en waardering van voedsel
Boeren en fruittelers zijn belangrijk voor onze voedselvoorziening en spelen een belangrijke rol in natuurbeheer en het behoud van onze landschappen. De gemeente creëert ruimte voor hen om hun bedrijf economisch gezond te houden. Bij het opstellen van een visie op het buitengebied wil de SGP-ChristenUnie inzetten op een toekomstbestendige agrarische sector. Regelgeving dient als een steun in de rug. Ook de verwerkende bedrijven in de agrifood sector zijn belangrijke ketenpartners die maken dat de lokaal geteelde producten vlot en duurzaam kunnen worden verwerkt.

Sociaal Domein

Zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid vinden we erg belangrijk. Kerken, verenigingen, scholen en andere maatschappelijke instellingen worden intensief betrokken bij het gemeentelijk beleid in het sociaal domein. Vanuit het Bijbelse principe ‘naastenliefde’ is omzien naar elkaar een groot goed dat voortdurend aandacht behoeft. Hierbij is naast een gezamenlijke opdracht ook sprake van een persoonlijke opdracht. De gemeente faciliteert en ondersteunt waar dit niet anders kan in het organiseren van zorg, ondersteuning of zelfs bescherming. Burgers worden, waar mogelijk, geholpen om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen, maar we zullen hen als gemeente nooit laten vallen. Het is belangrijk dat zorgvragers keuzevrijheid hebben, zodat de gekozen zorg past bij een ieders levensovertuiging, met name daar waar het gaat om mensen in een kwetsbare levensfase.

Welzijn, jeugd- en jongerenwerk
In het sociaal domein zijn veel vrijwilligers actief, vaak verbonden aan kerken of maatschappelijke organisaties. Deze initiatieven verdienen steun, mede vanuit de Bijbelse opdracht om naar elkaar om te zien.

Jeugdhulp
Jongeren hebben het nodig om veilig te kunnen opgroeien in onze maatschappij, waarbij we in eerste instantie denken aan het gezin. Ze worden vanuit een gezond verantwoordelijkheidsbesef volop uitgedaagd om mee te doen in de samenleving. Hoewel het aantal kinderen en jongeren in Nederland gelijk blijft, neemt het aantal jonge mensen die jeugdhulp behoeven sterk toe, evenals de daarmee gepaard gaande kosten. Deze zorgelijke ontwikkeling vraagt om kritisch keuzes te maken bij de besteding van het beperkte budget dat de rijksoverheid beschikbaar stelt, zodat de kosten beheersbaar blijven.

Zorg en welzijn (wmo), ondersteuning vrijwilligers en mantelzorgers
Vrijwilligers en mantelzorgers zijn van onschatbare waarde. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente vrijwilligers en mantelzorgers ondersteunt en dit ook concreet invulling geeft.
Van burgers wordt verwacht dat zij hun eigen verantwoordelijkheid nemen en meelevend, solidair en behulpzaam zijn voor met mensen met een handicap, psychische klachten en/of een langdurige zorgbehoefte.
De gemeente legt veel verantwoordelijkheid neer bij de burgers. De zorg en begeleiding, zoals vormgegeven vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), is bedoeld voor (kwetsbare) medeburgers en hun leefomgeving. Daarbij organiseert de gemeente in samenwerking met aanbieders ondersteuning, begeleiding en verzorging aan huis waar dit echt nodig is.

Werk, inkomen en arbeidsmarkt
Betaald en onbetaald werk is voor ons gelijkwaardig. Niet alleen betaald werk is waardevol, zoals fiscaal wordt gepropageerd. Het onbetaald verlenen van zorg, ondersteuning en vrijwilligerswerk waarderen en stimuleren wij als even waardevolle maatschappelijke bijdragen. De arbeidsparticipatie van betaald werk moet dan ook niet met allerlei drang of dwang worden opgevoerd.
Uiteraard is iedereen in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor zijn inkomen, maar we hebben een groot hart voor mensen die door omstandigheden niet kunnen werken. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals langdurig werklozen, gehandicapten of bijstandsgerechtigden, worden door de gemeente actief geholpen om aan de slag te gaan. Daarbij werkt de gemeente nauw samen met lokale en regionale werkgevers en met de sociale werkplaatsen waaronder de Betho. Als werken onmogelijk is of als er echt geen werk te vinden is, moet de gemeente in een inkomen voorzien. Een uitkering is dus een vangnet, geen hangmat en er mag ook wat tegenover staan, indien dat mogelijk is.

Wij willen werkgevers en ondernemers stimuleren om een sociale arbeidsmarkt met voldoende werk voor al onze inwoners te creëren. Daarom wordt er van lokale bedrijven verwacht dat zij hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.

Onderwijs

Goed onderwijs is erg belangrijk voor de ontwikkeling van onze (jonge) burgers en dus van de samenleving. Het Rijk is verantwoordelijk voor de organisatie, financiering en het toezicht houden op de onderwijskwaliteit. De gemeente heeft vooral een belangrijke rol bij het scheppen van goede randvoorwaarden, zoals de huisvesting van scholen. Dit komt tot uitdrukking in zaken als het lokaal onderwijsbeleid, passend onderwijs, leerlingenvervoer, nieuwbouw en uitbreiding van scholen, het tegengaan van onderwijsachterstanden en toezicht op de leerplicht. De professionele ruimte van scholen en hun besturen blijft daarbij vooropstaan. De SGP-ChristenUnie vindt de vrijheid van onderwijs absoluut leidend voor het gemeentelijk onderwijsbeleid.

Onderwijsbeleid en huisvesting
Veel scholen in onze dorpen hebben te maken met een teruglopend aantal leerlingen. Het gevolg daarvan kan zijn dat scholen moeten sluiten, zoals in het recente verleden verschillende keren noodzakelijk was. De gemeente Borsele voert daarom, in samenspraak met de schoolbesturen, toekomstgericht (huisvestings)beleid waarbij bereikbaarheid een belangrijk aandachtspunt is.

Thuiszitters
Ondanks dat ieder kind leerplichtig is, zitten nog duizenden kinderen in Nederland thuis. De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op de Leerplichtwet. De problemen met thuisblijvende kinderen zijn vaak complex en gaan meestal verder dan het schoolverzuim alleen. Toch wil de SGP-ChristenUnie thuiszitten zoveel mogelijk terugdringen en voorkomen. Wij realiseren ons dat de school soms tijdelijk of zelfs definitief niet de juiste omgeving kan zijn voor iemand om zich te ontwikkelen. Het is dan belangrijk dit te erkennen en doelgericht met specifieke instellingen te werken aan de ontwikkeling van deze kinderen en jongeren.

Onderwijs en zorg
Sommige leerlingen hebben naast ondersteuning in het onderwijs ook aanvullende ondersteuning nodig. Ze kunnen zich bijvoorbeeld fysiek of mentaal niet zelf redden op school of in de thuissituatie. Onderwijszorg-arrangementen regelen een combinatie van onderwijs en zorg op school.

Integrale Kind Centra (IKC)
Op veel plekken in het land worden IKC’s ontwikkeld. Dit zijn voorzieningen voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Een IKC biedt scholen een kans om leerlingen vroeg bij de (identiteit van de) school te betrekken. Ook kunnen ze een goede doorlopende leerlijn bedienen daarmee een goed instrument zijn om onderwijsachterstanden tijdig aan te pakken en sociale cohesie te bevorderen.

Sport, cultuur en recreatie.

De SGP-ChristenUnie wil een samen-leving, niet een naast-elkaar-leving. Sport, cultuur en recreatie verrijken het leven én de samenleving.

Sport
Sporten is goed voor het lichaam en zorgt voor ontspanning, kortom het is gezond. Sport brengt mensen samen en vergroot het sociale netwerk. Daarnaast is het goed voor de sociale, mentale en fysieke ontwikkeling van kinderen en jongeren. Sport moet beschikbaar en toegankelijk zijn voor iedereen. Wij pleiten voor goede faciliteiten en accommodaties in de gemeente Borsele. We zien een rol voor de overheid in het bevorderen van breedtesport, maar vinden dat topsport geen taak van de overheid is. De SGP-ChristenUnie vindt het positief dat gemeentelijke sportvoorzieningen worden verzelfstandigd.

Cultuur
SGP-ChristenUnie vindt cultuurbeleving heel belangrijk. Kunst en cultuur maken de Borselse samenleving mooier en rijker. Sociaal-culturele activiteiten die bijdragen aan onze cultuurbeleving worden gestimuleerd. Culturele activiteiten moeten bij voorkeur ontstaan uit particulier initiatief. De overheid vervult een stimulerende en ondersteunende rol en verstrekt in beperkte mate ook subsidies. Evenementen en cultuuruitingen passen altijd bij de goede zeden.

Archeologie en erfgoed
Archeologie en erfgoed zijn verbonden met de lokale identiteit van het dorp de streek en de gemeente Borsele als geheel. Wanneer de gemeente monumenten en cultuurhistorisch erfgoed behoudt blijft Borsele aantrekkelijk voor inwoners en toeristen. De rijke geschiedenis moet zichtbaar zijn in de bebouwing, maar ook in de openbare ruimte en in het cultuurlandschap. Wij vinden dat we zorgvuldig moeten omgaan met ons historisch erfgoed.

Recreatie en toerisme
De coronacrisis heeft geleerd dat het investeren in voldoende ontspanning dichtbij huis van toegevoegde waarde én duurzaam is. Verantwoorde ontspanning in de vrije tijd is zowel voor onze eigen inwoners als voor toeristen van belang, daarom willen wij de mogelijkheden hiervoor stimuleren. De gemeentelijke taak ligt vooral in het scheppen van goede randvoorwaarden en de mogelijkheid voor meervoudig ruimtegebruik. We pleiten voor aantrekkelijke toeristische voorzieningen, met behoud van het eigen (dorpse en landelijke) karakter. Daarnaast willen we de samenwerking tussen organisaties en ondernemers in de recreatieve- en cultuursector stimuleren en samenhang creëren tussen recreatie en cultuur. Wat betreft zoetwater zien wij kansen om landbouw, recreatie, buitensport en klimaatbestendigheid te koppelen.

Volksgezondheid, milieu en energie

Rentmeesterschap is een centrale waarde voor de SGP-ChristenUnie. We willen goed omgaan met de schepping en daarmee ook de volksgezondheid. Een duurzame samenleving, waarbij kinderen en kleinkinderen niet worden belast met de negatieve erfenis van onze of voorgaande generaties, is erg belangrijk. Milieuregels worden bij voorkeur (inter)nationaal opgesteld en dienen realistisch te zijn met voldoende controle.

Volksgezondheid
Sporten is goed voor het lichaam en zorgt voor ontspanning, kortom het is gezond. Sport brengt mensen samen en vergroot het sociale netwerk. Daarnaast is het goed voor de sociale, mentale en fysieke ontwikkeling van kinderen en jongeren. Sport moet beschikbaar en toegankelijk zijn voor iedereen. Wij pleiten voor goede faciliteiten en accommodaties in de gemeente Borsele. We zien een rol voor de overheid in het bevorderen van breedtesport, maar vinden dat topsport geen taak van de overheid is. De SGP-ChristenUnie vindt het positief dat gemeentelijke sportvoorzieningen worden verzelfstandigd.

Milieu en leefomgeving
De natuur en het milieu vragen om een zorgvuldige omgang. We hebben de taak om Gods goede schepping te bewaren en die over te dragen aan onze kinderen. Een schoon milieu heeft daarom steeds onze aandacht en bij mogelijke bedreigingen vanuit omliggende regio’s worden we goed geïnformeerd. We kunnen juist lokaal het grootste verschil maken.

Beheer van openbare ruimte
Het is belangrijk om te zorgen voor een prettige, groene leefomgeving. Onder het beheer van openbare ruimte vallen water, verhardingen, openbare verlichting, groen en speelvoorzieningen. Het beheer gebeurt, waar mogelijk, integraal zodat de schop niet steeds opnieuw de grond in moet. Bij werkzaamheden en groot onderhoud aan wegen en riolering geven we de openbare ruimte graag een kwaliteitsimpuls. Bomen, struiken en plantsoenen bevorderen de leefbaarheid in de gemeente en de biodiversiteit. Daarom verdient groen extra aandacht.

Milieu en afval
Burgers en bedrijven produceren teveel afval, vaak zonder zich daarvan bewust te zijn. De SGP-ChristenUnie wil dat de vervuiler betaalt, verschillende afvalstromen worden gescheiden en hergebruik wordt gestimuleerd. Natuurlijk is er goed toezicht op de naleving van wetten en regels.

Duurzame energievoorziening
De vraag naar energie blijft stijgen. Fossiele energiebronnen op aarde raken uiteindelijk uitgeput, maar veroorzaken met hun emissies bij gebruik ook schade aan onze leefomgeving. Daarom wil de SGP-ChristenUnie op praktische manier een actieve bijdrage leveren aan energiebesparingen en het gebruik van niet vervuilende energie- en grondstoffen. We zijn immers rentmeester. Ons uitgangspunt is steeds: ‘De vervuiler betaalt’, met realistische inachtneming wie de daadwerkelijke vervuiler is.
Het is van belang dat de gemeente een lokale duurzaamheidsagenda hanteert. Dit zorgt voor draagvlak en helpt om een stevige positie in te nemen richting regionaal en provinciaal bestuur, maar ook de organisaties waarin we een rol spelen als aandeelhouder of anderszins betrokken zijn. Het maakt ook inzichtelijk in hoeverre het landelijke beleid haalbaar en betaalbaar is. De gemeente dient hierbij mede aan het stuur te zitten en regie te kunnen behouden voor hetgeen ze verantwoordelijk is. Zonder een heldere eigen visie is de kans groot dat een gemeente aan de leiband wordt genomen van Europees, landelijk en regionaal energiebeleid. Een belangrijke voorwaarde voor ons is draagvlak en proportionaliteit.

Ondersteunen duurzaamheidsinitiatieven
De gemeente kan bij uitstek de rol van onafhankelijk adviseur op zich nemen en een makelaar- en schakelaar functie oppakken. Het is van belang dat burgers zich gesteund weten door de lokale overheid bij het verduurzamen van hun huis, gedrag en leefomgeving. De rol van de gemeente is daarbij vooral faciliteren, adviseren, verbinden en waar nodig concreet ondersteunen middels (financieel) beleid. De gemeente kan sturen met groene leges en publieke financieringsinstrumenten. Wij zijn geen voorstander van structurele langdurige subsidiëring van particuliere duurzaamheidsinitiatieven.

Het opwekken van duurzame energie
Gemeenten zijn in beginsel geen initiatiefnemers voor het opwekken van duurzame energie. Het initiatief daarvoor ligt bij bedrijven, coöperaties en particulieren. Waar projecten in de omgeving passen en op draagvlak kunnen rekenen, dienen gemeenten dit goed te faciliteren.

Klimaatadaptatie
We krijgen steeds meer te maken met hevige regenbuien, maar ook met langere periodes van droogte. Dat vraagt nu en in de toekomst om zorgvuldig om te gaan met onze riolering en waterberging.

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing.

Ieder mens heeft ruimte nodig om te wonen en/of te werken. Dit zijn belangrijke onderwerpen voor de gemeenteraad. SGP-ChristenUnie zet zich in om het aantrekkelijke woon- en leefmilieu in de gemeente te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Borsele heeft een prachtig en zeer kenmerkend cultuurlandschap met dorpen die elk hun eigen bouwhistorie laten zien, agrarische bedrijvigheid, kerken en verenigingen.
Een evenwichtig woningaanbod maakt de gemeente aantrekkelijk voor bestaande en nieuwe inwoners. De SGP-ChristenUnie vindt dat er oog moet zijn voor de verhouding tussen huur- en koopwoningen en voor de verschillende prijsklassen van de koopwoningen voor jong en oud. Doorstroommogelijkheden zijn hier, naast nieuwbouw, van groot belang.

Ruimtelijke ordening
Medio 2022 komt er een nieuwe wet: de Omgevingswet. Deze al vaak uitgestelde wet heeft als doel om regels eenvoudiger te maken en meer ruimte te bieden voor participatie. De wet biedt een kans om lokale beleidsruimte te ontwikkelen en geeft initiatiefnemers meer verantwoordelijkheid om zelf draagvlak voor nieuwe bouwontwikkelingen te vinden. De rol van de omgeving wordt groter dan voorheen, wat betekent dat initiatiefnemers als in vroeg stadium in gesprek moeten gaan met belanghebbenden. Vergunningen kunnen eenvoudiger aangevraagd worden en in kortere tijd behandeld worden. Bij de uitvoering van de Omgevingswet moet de gemeente nauw samenwerken met de Provincie en het Waterschap. Er zijn duidelijke (provinciale) kaders nodig die voldoende ruimte bieden om aan het gemeentelijk beleid eigen invulling te kunnen geven. Bij grootschalige ontwikkelingen, zoals bedrijventerreinen, vinden wij regionale samenwerking, met in ieder geval aangrenzende gemeenten, een voorwaarde.

Volkshuisvesting
De beschikbaarheid van de juiste woningen is helaas niet meer vanzelfsprekend. Ook de samenstelling van onze bevolking is aan verandering onderhevig. Het aantal huishoudens groeit, terwijl de grootte van de huishoudens afneemt. Daarnaast is er sprake van vergrijzing en blijven ouderen langer zelfstandig wonen. Ook zien we door gewijzigd landelijk beleid een toename van de vraag naar (kleine) woningen voor mensen met een indicatie voor Beschermd Wonen, tiny houses, kangoeroe- , zorg- en flexwoningen. SGP-ChristenUnie zet zich in voor kansen van starters, alleenstaanden en jonge gezinnen, ouderen en betaalbare woningen voor iedereen. Kortom, in Borsele moet er voor elke doelgroep woonmogelijkheid zijn. Hierbij is afstemming met de omliggende gemeenten belangrijk om te komen tot een duurzaam aanbod.
Diversiteit, bereikbaarheid en betaalbaarheid van woningen moeten in balans zijn of in balans worden gebracht. Daarnaast is SGP-ChristenUnie voor het verduurzamen van bestaande huizen en het energieneutraal bouwen van nieuwe huizen.

Dorpsvernieuwing
We zijn trots op al onze 15 dorpen, die ieder hun eigen karakter, samenstelling en dynamiek hebben. Dat karakter wordt mede bepaald door het type woningen dat er staat en de situering. Om deze eigenheid te behouden moeten we investeren in de bestaande woningvoorraad, waardoor verpaupering voorkomen wordt. Daarbij moet niet alleen aandacht zijn voor de beeldkwaliteit, maar zeker ook voor de levensloopbestendigheid en het energielabel van deze woningen.

Huisvesting arbeidsmigranten
Arbeidsmigranten zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. We zien het aantal arbeidsmigranten toenemen en dat zal gezien de krappe arbeidsmarkt en groeiende economie doorzetten in de komende jaren. Vooral in de agrarische sector, logistieke dienstverlening en industrie zijn arbeidsmigranten noodzakelijk voor een breed aantal werkzaamheden. De huisvesting van deze gasten vormt echter nog steeds een uitdaging. Werkgevers en gemeenten moeten hierin hun verantwoordelijkheid verstaan. Het is hun taak om mogelijkheden te creëren voor huisvesting bij bedrijven (al dan niet tijdelijk) en/of op geconcentreerde locaties, met draagvlak vanuit de omgeving en oog voor specifieke wensen en/of zorgen die er leven onder de bevolking.

Herkent u zich hierin?

Stem dan op SGP/ChristenUnie, want uw stem laten wij horen!