Het bestuur nodigt u van harte uit om aanwezig te zijn bij de Algemene Ledenvergadering van de kiesverening Zuid-Beveland van de ChristenUnie, die D.V. gehouden zal worden op woensdag 11 oktober 2017 in de Christelijk Gereformeerde Kerk aan de Biezelingseweg te Biezelinge.

Aanvang: 20.00u

Agenda:

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Ingekomen stukken / mededelingen
 4. Notulen ledenvergadering dd. 17 mei 2017
 5. Aftreden bestuurslid
 6. Begroting 2018
 7. Voorstellen kandidaat-raadsleden
 8. Vaststellen kandidatenlijsten gemeenteraadsverkiezingen 2018
 9. Presentatie verkiezingsprogramma’s
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Alle stukken zijn beschikbaar op onze website: http://zuid-beveland.christenunie.nl/ en zullen in beperkte oplage op de vergadering beschikbaar zijn.

Ad 5: Dhr. T.W. van Bennekom treedt af als bestuurslid en is niet herkiesbaar.

Ad 7/8: Het bestuur heeft, na zich te laten adviseren door een selectiecommissie bestaande uit Jaap van Ginkel, Wil Capel en Kees Kabboord voor de drie gemeentes een volgorde van kandidaten vastgesteld die wij ter goedkeuring aanbieden.

Ad 9: Vanuit de drie gemeentes zullen de respectievelijke verkiezingsprogramma’s gepresenteerd worden. Deze zullen zo spoedig mogelijk op onze website ter beschikking worden gesteld.

Na de vergadering is er gelegenheid om informeel nog met elkaar van gedachten te wisselen onder het genot van een hapje en een drankje.

Maurice Snellen

Secretaris

Agenda-item met stukken