Ook in de gemeente Borsele staan er weer diverse uiteenlopende en interessante onderwerpen op de politieke agenda. Tijdens deze raadsvergadering namen we onderstaande besluiten op basis van de genoemde argumenten. 

Vormen en bestemmen reserve GBA Aqua BV

We konden instemmen met dit voorstel dat het resultaat is van een lang, meerjarig proces waarbij de aandelen van het waterbedrijf los gemaakt zijn van PZEM. Het voordeel is dat dividend nu ten goede komt van de aandeelhouders, waaronder Borsele en kan worden gebruikt om verder te investeren in onze mooie gemeente. 

Een voorstel van D66 om een zogenaamd ‘burgerberaad’ op te zetten voor de realisatie van eventuele nieuwe kerncentrales kon niet rekenen op onze steun. Een motie die D66 gekoppeld aan dit voorstel indiende kreeg sowieso weinig steun. Wij vinden dat burgers zeker betrokken moeten worden indien er één of misschien wel twee nieuwe kerncentrales komen en de levensduur van de bestaande centrale wordt verlengd. Vooral de direct omwonenden uit de dorpen Borssele, ‘s-Heerenhoek, Nieuwdorp en Lewedorp. Met de geplande nazomergesprekken medio oktober in deze dorpen wordt hiermee een eerste stap gezet in een proces dat – indien de Rijksoverheid komend jaar daadwerkelijk haar keuze op Borssele laat vallen – nog een lang en zorgvuldig te lopen traject zal kennen. Een burgerberaad is ons te eng en bovendien te selectief gekozen. Te institutionaliserend ook. Wij zetten in op een bredere vorm van consultatie met de omgeving. D66 probeerde te de collega raadsleden te overtuigen dat het advies van Johan Remkes om burgers meer te betrekken handen en voeten gegeven wordt met een burgerberaad. Wij vinden het zeker belangrijk om burgers te betrekken en blijven daar volop op inzetten. Met een knipoog naar de fractie die de motie indiende dat sommige landelijke partijen daar nog veel van kunnen leren, sloten we onze bijdrage in het debat af.

Vaststellen verordening Nadeelcompensatie

Wij kunnen ons vinden in de nieuwe verordening nadeelcompensatie. Tijdens het debat bleek het kunnen aantonen van inkomstenverlies en de kosten voor een dergelijke aanvraag een punt van discussie. Mocht er vanwege ondervonden nadeel sprake zijn van inkomstenverlies dan vindt onze fractie dat dit goed aangetoond moet worden. Bij de meeste bedrijven kan dit via de opgave vennootschapsbelasting of jaarrekening. Voor particulieren en ZZP-ers vinden we het reëel om te vragen naar de opgave inkomstenbelasting. De Lokale Partij Borsele (LPB) was het daar niet mee eens en diende een amendement in om het aantonen van inkomstenverlies door middel van een opgaven inkomstenbelasting te schrappen. Hun argument was dat een bezwaarmaker dan te veel privé gegevens zou verstrekken. Op zich kon onze fractie daarin tot op zekere hoogte wel meegaan, maar vind borging wel noodzakelijk. Tenslotte zijn het centjes van de burger die worden uitgekeerd als er daadwerkelijk sprake is van inkomensverlies en dat dient dus deugdelijk onderbouwd te worden door de aanvrager. Als dat op een andere waterdichte manier kan is het ons ook goed. Na het indienen van een amendement hierover ontstond verwarring in de discussie. De stemmen staakten uiteindelijk en daardoor kon ook de eveneens door de LPB voorgestelde verlaging van de kosten voor indiening van een aanvraag voor nadeelcompensatie van 500 naar 300 euro, ook niet doorgaan. Wanneer de stemmen staken komt een amendement een volgende keer terug. Wellicht komen we dan alsnog tot elkaar

Aanleggen ontsluitingsweg bouwverkeer Baarland

Een mooi voorstel dat opnieuw aantoont dat we lekker aan de slag zijn met het bouwen van huizen in onze kleine kernen. 10 nieuwe woningen komen binnenkort beschikbaar, waar zowel bestaande als nieuwe bewoners van Baarland van zullen genieten. Nog mooier is dat dit plan geboren is tijdens de B2030 sessies en er door de initiatiefnemers volhardend aan is gewerkt. We konden van harte instemmen en vroegen het College onze complimenten over te brengen naar al deze enthousiaste mensen, zowel de bewoners alsook de ambtenarij die hier de schouders onder gezet heeft. Wat ons betreft gaat het College lekker door met deze mooie ontwikkelingen op de kleine kernen!

Delegatiebesluit Omgevingswet

Het delegatiebesluit kon onze goedkeuring wegdragen. Vragen over monumenten die de LPB stelde waren relevant en werden wat ons betreft naar tevredenheid beantwoord door het College. Een mooi eerste resultaat van Chris van Overbeeke was dat een amendement om het evaluatiemoment van drie naar twee jaar te zetten, raadsbreed werd aangenomen. We zien uit naar de evaluatie in 2024 van het delegatiebesluit.

Vaststellen Treasurystatuut en Garantiebeleid

Dit beleid gaat over hoe om wordt gegaan met de financiële geldstromen en financiële posities. Het oude beleid dateert uit 2015 en 2011 en sluit dus niet geheel meer aan op de huidige situatie, met het vaststellen van dit beleid is dit weer up tot date. 

Vaststellen Verordening Auditcommissie

De Auditcommissie bestaat uit drie raadsleden die de ogen en oren van de raad vormen op financieel gebied en zo een invulling geven aan de controlerende rol van de gemeenteraad. De Auditcommissie kijkt op een apolitieke manier naar de uitvoering van de financiële kaders, doelmatigheidsonderzoeken, en is ook aanspreekpunt voor de accountant. Door deze taken vast te leggen in een verordening kan deze commissie de steeds belangrijker wordende rol een goede invulling geven en komt dit ten goede aan de controlerende rol van de raad.  

Motie Governance

De PvdA en D66 hebben een motie ingediend over het proces rondom de governance jeugdhulp. Na de moeilijke periode rondom Intervence zijn er diverse onderzoeken gaande hoe de governance in de Jeugdhulp voor de toekomst georganiseerd moet worden. Een zeer belangrijk onderzoek waar onze fractie al vaker om heeft gevraagd. De motie gaat echter uit van een aantal veronderstellingen die naar de mening van onze fractie niet juist zijn. Het proces is nog niet zo lang onderweg en er zijn nog geen conclusies getrokken. De wethouder heeft steeds toegezegd dat we als raden betrokken worden en in die toezegging hebben we vertrouwen. Voor ons is dit dan ook, naast een aantal in onze ogen onjuiste veronderstellingen in de motie, reden geweest om de motie niet te steunen. Daarbij hebben we een dringend beroep gedaan op andere fracties om juist het vertrouwen in het proces en de rol van onze wethouder daarin uit te spreken. De stemming over de motie leidde tot een gelijke stemverhouding waardoor de motie in een volgende vergadering opnieuw terugkomt. 

Motie Startersleningen

De motie startersleningen van het CDA was wat ons betreft vragen naar de bekende weg om politieke aandacht te krijgen. Met de kennis dat het College reeds bezig is om te kijken hoe de starters- en duurzaamheidsleningen beter kunnen aansluiten op de woningmarkt en het beleid van omliggende gemeenten, vonden we het een beetje flauw om hierover een motie in te dienen. Natuurlijk kan niemand daartegen zijn, maar het loopt al. Wethouder Weststrate antwoordde dan ook terecht: “Als de motie wordt aangenomen heb ik hierover morgen om kwart voor tien een overleg ingepland en wordt de motie niet aangenomen dan heb ik hierover toch hetzelfde overleg ingepland”. Zo bleek dat duidelijk dat dit het bekende intrappen van een open deur was. We zien uit naar het voorstel van het College, want met 190 afgesloten contracten voor starters- en duurzaamheidsleningen met een totale waarde van 2,2 miljoen euro blijkt dat de animo er zeker is!