Het gebeurt niet vaak dat er wordt verwacht dat de raadsvergadering zo lang duurt, dat er al om 18.00 u. moet worden gestart. Bij deze vergadering was dit wel het geval. De agenda was dusdanig lang, dat het maar goed was dat er vroeg  werd gestart, anders waren de raadsleden niet voor middernacht thuis geweest. Na een door de bodes prima verzorgde maaltijd, gingen we voortvarend aan de slag. In deze flits informeren wij over de genomen besluiten en onze argumenten daarbij.

Vaststellen vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester Dijksterhuis 

Burgemeester Dijksterhuis is alweer bijna 6 jaar burgemeester van Borsele. Dit betekent dat er een commissie moet gaan onderzoeken wat wijsheid is in het kader van een eventuele herbenoeming. Dit is een vertrouwelijk proces, daardoor zijn de stukken over dit onderwerp ook niet openbaar. 

Verordening Nadeelcompensatie

Nadat vorige raadsvergadering verwarring ontstond over het ingediende amendement van de Lokale Partij Borsele om de verordening aan te passen, konden we deze vergadering vlot spijkers met koppen slaan. De kosten voor het indienen en behandelen van een aanvraag voor nadeelcompensatie hebben we teruggebracht van 500,- naar 300,- euro, wat de drempel voor indienen verlaagt. Ook wat betreft het aantonen van inkomstenderving (als gevolg van ondervonden nadeel) hoeft het niet perse met de aangifte inkomstenbelasting waarin het hele hebben en houden van iemand overlegd moet worden. Andere manieren zijn ook mogelijk, mits volledig inzicht gegeven kan worden. Samen met de Lokale Partij Borsele dienden we hiervoor twee amendementen in, die vlot en unaniem afgehandeld werden.

Bouw levensloopbestendige woningen Laurierstraat

Dit was een hamerstuk in de raad. We zijn als fractie blij dat op alle kernen, zowel grote als kleine, bouwplannen ontwikkeld worden. De vorige raadsperiode is nog nooit zoveel gebouwd in Borsele en ook deze periode zet het College volop door met de mogelijkheden voor woningbouw.

Aanschaf spelingsdetector

Er wordt door het college een krediet van 278K gevraagd voor de aankoop van een spelingsdetector t.b.v. van de eigen werkplaats, maar ook voor de partijen waarmee we een contract hebben zoals de gemeente Goes, de VRZ e.a. Aanvankelijk was onze fractie sceptisch t.a.v. dit voorstel, maar na de beantwoording van de door ons gestelde technische vragen zijn we er van overtuigd dat deze investering noodzakelijk is maar ook verantwoord. Er worden op jaarbasis 72 APK1 keuringen uitgevoerd. Er wordt bovendien vanuit de VRZ nog een toename van 42 verwacht. Alhoewel voor APK2 keuringen de spelingsdetector niet nodig is -waarvan er jaarbasis z’n 69 worden uitgevoerd- is het risico dat deze ook niet meer voor de APK1 keuringen zullen komen… Als onze werkplaats deze APK keuringen niet meer levert, zal het serviceniveau van de buitendienst als geheel ernstig afnemen. Uiteindelijk zal de  garage/werkplaats niet meer kunnen voortbestaan met alle frictiekosten van dien.

Reden voor onze fractie om akkoord te gaan met dit voorstel. Overigens geheel in lijn met de eerdere afspraak binnen kerntakendiscussie om de buitendienst buiten beschouwing te laten.

Uitvoeringsprogramma schakelen met raad en daad

Na de verkiezingen in maart 2022 is er door de raad een bestuursprogramma geschreven wat richting geeft aan de komende periode. De belangrijkste thema’s zoals woningbouw, leefbaarheid, etc. zijn in dit raadsprogramma verwoord en geduid. Aan het college is gevraagd hiervoor een uitvoeringsprogramma te schrijven als een soort ‘agenda’ voor de komende periode. Het college heeft ervoor gekozen hierbij deze thema’s in te vullen met plannen op hoofdlijnen maar ook belangrijke onderwerpen die het college zelf ziet te benoemen en daarin zaken te verbinden. Op zichzelf prima om dit op deze manier te doen, wel is onze fractie kritisch of dit nu echt de uitvoeringsagenda van het raadsprogramma is. Hier willen we bij een volgende periode nog over nadenken. Verder worden alle inhoudelijke plannen nog in aparte voorstellen aan de raad voorgelegd. Met uitzondering van de fracties van D66 en de VVD, waren alle fracties akkoord met dit voorstel.

Motie Governance Jeugdhulp

Met deze motie roepen we het college en de andere Zeeuwse gemeenten op om in het zoeken naar de goede vorm van Governance in de jeugdhulp de gemeenteraden goed en proactief te betrekken. 

Begrotingswijziging GGD

De afgelopen jaren heeft onze fractie altijd een positief geluid laten horen over de kwaliteit van de dienstverlening. Zeker tijdens de  Corona pandemie is veel goed werk verricht. 

Echter hebben we vaak ook zorgen geuit over de kostenontwikkeling bij de GGD. Onder leiding van vorige directie is er de afgelopen jaren flink bezuinigd en werden tekorten veelal binnen de eigen begroting  opgelost. De onlangs gehouden informatieavond waarin de huidige directeur ons onlangs meldde dat de voorgaande bezuinigingen -die voornamelijk bestond tot de invoering van zelforganisatie- een flop blijkt te zijn. De GGD wil nu deze zelforganisatie terugdraaien waarvoor extra Fte noodzakelijk is. De kosten daarvan zijn 145K structureel. Als we de 15 lijvige bijlagen doorspitten (wat heeft dat wel niet gekost) zien we dat er uitgebreid wordt stilgestaan bij wat de huidige situatie van de organisatie is. Verder wordt voorgesteld om de zelforganisatie los te laten en weer te gaan werken met extra managementlaag. Echter lezen we in bijlage 12.9 ‘werkgroep beleid en begroting’ onder het kopje benchmark 2019 dat de GGD Zeeland hoog scoort op de ingezette formatie nl. 113,73 per 100K inwoners, terwijl het landelijk gemiddelde uitkomt op 89,96. Best een aanzienlijk verschil. Verder zit de inwonerbijdrage met 40 euro ruim boven het landelijk gemiddelde van 28 euro. Als we dit afzetten tegen wat nu aan extra middelen die worden gevraagd, is onze fractie hier erg kritisch op. Onze fractie wil dat de GGD het verschil in de benchmark kleiner maakt en vraagt de wethouder deze boodschap nadrukkelijk en actief meeneemt naar het bestuurlijk overleg! Verder heeft onze fractie nog een dringende oproep gedaan om de GGD op te dragen de bureaucratische lasten te verlichten door bijvoorbeeld de eigen werkprocessen te vereenvoudigen. Uiteindelijk gingen alle fractie schoorvoetend akkoord met dit voorstel.

Aanpassen Bibliotheekfunctie

Vanuit de bezuinigingsronde stond er voor het bibliotheekwerk nog een bezuiniging van 100.000 euro op het programma. Wat onze fractie betreft hadden we liever niet op dit onderwerp bezuinigd, maar doordat de raad anders heeft besloten ontkomen we niet aan deze verantwoordelijkheid. 

Vanuit het College was er een voorstel met een aantal opties voorgedragen. Hierin werden

voorstellen gedaan om te komen tot het benodigde bedrag. Tijdens het beraad hierover

kregen we informatie over extra middelen die de bibliotheek van het Rijk gaat krijgen. Dit wierp natuurlijk een ander licht op de zaak. Wat onze fractie betreft gaf dit ruimte om in ieder geval ervoor te zorgen de vestiging in ‘s-Gravenpolder open te houden. Dat was voor ons een heel belangrijke voorwaarde. Daarnaast zien we ruimte om met de verhuurder van het pand in Heinkenszand in gesprek te gaan over de huurprijs en -voorwaarden. Wat ons betreft zouden deze kunnen worden aangepast, zodat deze niet meer drukken op de begroting van de bibliotheek. Uiteindelijk bleef er dan nog een klein gedeelte over wat we eenmalig zouden moeten dekken vanuit de Algemene Reserve. Daarna zouden de nieuwe Rijksmiddelen hierin kunnen voorzien. 

Er was een stevig debat nodig om voor ons voorstel de handen op elkaar te krijgen, maar uiteindelijk lukte het om dit te realiseren. Dit betekent dat de vestiging in ‘s-Gravenpolder open kan blijven en dat we de bibliotheek ruimte bieden om hun budget nog beter te besteden. 

Vaststellen programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026

Bij het bespreken van de programmabegroting voor een komend jaar is het ook goed om stil te staan bij wat er speelt in de wereld maar vooral ook wat onze drijfveren zijn en mogen zijn. Crisis is het op velerlei manieren, en er zijn grote zorgen ook voor veel van onze inwoners. We hebben benadrukt dat de enige weg in alle omstandigheden de weg van het gebed mag zijn, zoals het volk Israël een pad kreeg door de zee bij de uittocht uit Egypte mogen we ons vertrouwen stellen op de Heere, onze God. Wat betreft de inhoudelijke bespreking van de begroting zijn er drie thema’s belangrijk om te benoemen. We hebben de wethouder dringend opgeroepen stevig te blijven inzetten op het koers en actieplan sociaal domein. De wethouder financiën heeft toegezegd er alles aan te doen om de OZB niet te verhogen zoals nu wel voorlag voor het jaar 2026. En na een mooi gesprek in de raad hebben we de motie van de LPB gesteund om de hondenbelasting af te schaffen per 2024. Dit in lijn met onze eerdere uitspraak dat we hierin met hen constructief willen optrekken. De volledige bijdrage kun je via deze link lezen.  

Motie PFAS

De motie van het CDA met de oproep om een PFAS lozer aan de Vlaamse zijde van de Schelde geen vergunning te verstrekken die 20x boven de norm ligt kon rekenen op onze steun. Wel merkten we op dat we niet op de stoel van de uitvoeringsinstantie willen zitten wat betreft vergunningverlening voor individuele bedrijven, want dat is niet onze taak en bevoegdheid. Met deze opmerking werd de motie, die eerder in Reimerswaal ook al was ingediend, unaniem aangenomen. Onze fractie wil een vinger aan de pols blijven houden waar het gaat om de PFAS problematiek, die veel groter is dan we ooit konden (en kunnen?) bevroeden. De Westerschelde dient een veilige en gezonde zeearm te zijn waarin we zonder zorgen moeten kunnen recreëren en onze boterham mee verdienen als ondernemers.

Motie Regenboogbeleid

D’66 kwam met het voorstel om in de gemeente Borsele regenboogbeleid vorm te geven. In dit beleid wordt extra aandacht gevraagd voor mensen uit de LHBTIQ+-gemeenschap. Wij hebben aangegeven dat we het van belang vinden dat mensen zich vrij voelen om zich te uiten en te zijn wie ze zijn, maar dat we daar geen aanvullend beleid voor nodig hebben. We zijn een inclusieve gemeente en hebben diverse manieren om burgers te beschermen en te helpen wanneer zij dit anders ervaren. Alle fracties met uitzondering van D66 waren dit met ons eens.