Integraal veiligheidsbeleid

Samen met de Oosterschelde gemeenten is er een nieuw veiligheidsbeleid opgesteld. In dit beleidsstuk wordt beschreven op welke terreinen er in de komende periode extra zal worden ingezet. Het gaat dan om hoe veilig inwoners en bedrijven echt zijn, maar ook hoe veilig zij zich voelen. De haven en leefbaarheid van de dorpen zijn belangrijke issues. Het plan sluit goed aan bij ons verkiezingsprogramma. Er is in ruime mate aandacht voor preventie en meer blauw op straat. Dat laatste is wel een grote uitdaging, daarom riepen we ook op om in Den Haag en Brussel te blijven lobbyen voor meer mogelijkheden. We sloten af met een mooi citaat: ‘Veiligheid bereik je niet door muren te bouwen, maar door deuren te openen.’ 

Verordening fysieke leefomgeving Borsele

Dit is een volgende stap in de route naar een nieuwe omgevingswet. Bestaande verordeningen zijn tegen het licht gehouden en vertaald naar deze nieuwe verordening. Onze fractie kan zich goed vinden in deze nieuwe tekst. 

Bestemmingsplan MFA Nieuwdorp

Nu de plannen voor het dorpshart in Nieuwdorp zijn goedgekeurd, is het ook zaak om het gebied juist te bestemmen door middel van een aanpassing van het huidige bestemmingsplan. Er is goed in de omgeving van het gebied overlegd, dus we zien geen redenen om niet in te stemmen.

Aanwenden surplus bouwleges voor extra inhuur op Bouwen en Wonen

Het team Vergunningen en Veiligheid kampt al enige tijd met beperkt beschikbare personeelscapaciteit. De woningbouwopgave en bijvoorbeeld het proces rondom het mogelijk bouwen van een nieuwe kerncentrale zorgen voor de extra uitdaging. Om de dienstverlening te kunnen waarborgen, is het nodig dat er extra capaciteit wordt ingehuurd. Doordat er meer vergunningen verleend worden, ontstaat er ook extra financiële ruimte. We begrijpen deze manier van denken en onderkennen de noodzaak. Wel zijn we kritisch op het inlenen van extern personeel. Hierover hebben we een aantal technische vragen gesteld. Deze zijn naar tevredenheid beantwoord en dus kunnen we instemmen met het voorstel. 

Aanbesteding beschermd wonen

Er is een voornemen (wetsvoorstel, gereed in 2025) om gemeenten individueel te laten regelen hoe mensen die dat nodig hebben een beschermde woonplek kunnen krijgen. Nu wordt dit voor Zeeland nog georganiseerd door de zogenaamde centrumgemeente (Vlissingen). Het gaat hier dus om een wettelijke wijziging. Alle Zeeuwse partijen zijn aan de slag gegaan met het uitwerken van een goed Zeeuws voorstel, waarbij wordt geprobeerd om dit gezamenlijk op te pakken. Wat onze fractie betreft is dit een slimme oplossing om zo snel en flexibel te kunnen zijn, maar tegelijk de kosten in de hand te kunnen blijven houden. 

Verordening maatschappelijke ondersteuning

Enige tijd geleden is er besloten dat er een inkomensafhankelijke toets zou worden toegepast, op het moment dat mensen een aanvraag deden voor hulp in de huishouding. Onze fractie was daar ook een voorstander van. Op deze manier dragen de breedste schouders de grootste lasten. Nu is gebleken dat de rechter dit geen rechtmatige toets vond, moet de verordening worden aangepast. Onze fractie vindt het een zorg dat het financiële risico van de eventuele toename van het afnemen van de ondersteuning moeilijk in beeld te krijgen is. We hopen dat het zal lukken om door middel van gesprekken een beroep te doen op de redelijkheid van aanvragers en hun familie.

Een amendement van de LPB om het zoekgebied voor mensen die een aangepaste wonen nodig hebben binnen de gemeente Borsele te laten zijn, vind geen steun van onze fractie. Het komt zelden voor dat er geen passende oplossing gevonden wordt met betreffende inwoners. Bovendien kan het aantrekkelijk zijn om vanuit b.v. ‘s-Gravenpolder naar een woning in Goes of Kapelle te verhuizen, dan verhuizing naar Ellewoutsdijk.