Het was een gedenkwaardige avond! We startten de vergadering met een besloten gedeelte waarin werd gesproken over de herbenoeming van Burgemeester Dijksterhuis. Zo’n vertrouwelijk eerste deel heeft altijd iets spannends. Rond 20.00u. ving het openbare gedeelte van de avond aan en behandelden we de gehele agenda. We nemen jullie graag weer mee in het waarom achter onze besluiten. 

Herbenoeming Burgemeester Dijksterhuis

Nu het einde van de eerste zesjarige termijn van Burgemeester Dijksterhuis in zicht is, wordt er van de gemeenteraad gevraagd om een advies uit te brengen aan de Commissaris van de Koning. Over de inhoud van de beraadslagingen kunnen we, wat betreft de vertrouwelijkheid ervan, geen uitspraken doen. Wel kunnen we benoemen dat we ons gezegend weten met een burgervader als de onze! We hopen ook in de komende zes jaar onder zijn leiding het beste pad voor Borsele en haar inwoners te bewandelen. 

Zoetwaterwinning

Met het veranderen van het klimaat is het winnen en vasthouden van zoet water zeker ook voor onze gemeente van levensbelang. Er is een stuk geschreven waarin diverse mogelijkheden om hieraan een goede bijdrage te leveren zijn beschreven. Onze fractie heeft opgeroepen om op korte termijn een bijeenkomst te organiseren waarin we als raad, samen met belanghebbenden stekken kunnen steken. We vinden het erg belangrijk om hier niet te lang mee te wachten, omdat we om ons heen zien en ervaren dat het zoet water steeds schaarser en dus kostbaarder wordt. 

Proces Raadswerkgroep Kernenergie

Nu er sprake is van de komst van een tweede kerncentrale, is het van belang dat we als gemeenteraad hierop goed zijn voorbereid. We juichen het dan ook toe er een werkgroep van raadsleden met dit thema aan de slag gaat om op dit manier goed zicht te houden op de taken en verantwoordelijkheden die we als gemeenteraad in dit dossier hebben. Namens onze fractie zal raadslid Van Hartingsveldt deelnemen aan de werkgroep. 

Participatienota

Veranderende wet- en regelgeving heeft ervoor gezorgd dat ons participatiebeleid moest worden aangepast. We zijn blij dat dit nu duidelijk en uitgebreid is beschreven. Het is belangrijk om burgers goed te betrekken bij het openbaar bestuur, maar we vinden het daarnaast ook goed om de balans tussen burger en bestuurder te bewaken. De nota geeft dit op goede wijze weer. Het is belangrijk dat we de burger op een goede manier meenemen in de processen en ruimte bieden voor eigen initiatief. We hebben de burgemeester bevraagd op het gegeven dat er het nodige geld wordt besteed aan de scholing van ambtenaren. We spraken de hoop en verwachting uit dat ambtenaren zich deze manier van denken al wel hebben eigen gemaakt. 

I-visie Gr De Bevelanden

De op de Bevelanden samenwerkende gemeenten hebben een visie op het omgaan met digitale mogelijkheden geschreven. Onze fractie onderschrijft het belang van goede en adequate dienstverlening. Wel hadden we gehoopt meer te lezen over de financiële kaders waarbinnen het uitwerken van deze visie gestalte zal krijgen. Het is voor ons lastig om goed scherp te krijgen waar we nu precies mee instemmen. We hebben nu wel ingestemd met de visie op zichzelf maar nog niet met het geld wat hiervoor nodig is. Dit kunnen we pas doen als we de uitgewerkte plannen hierachter kennen. 

Herinrichting Stenevate

Nu de beide supermarkten aan de Stenevate gereed zijn, moet ook de omliggende ruimte definitief worden ingericht. We zijn blij dat omwonenden de ruimte hebben gekregen om mee te denken en dat er ook echt naar hen is geluisterd. Wel zijn we kritisch op de meerkosten om alle plannen te realiseren. We vermoeden dat er nog veel van deze financiële uitdagingen op ons pad zullen komen. 

Meerjarenplanning rioleringen en groenonderhoud 

Jaarlijks wordt er een planning opgesteld om de grote projecten in de tijd te plaatsen. Het is logisch dat de rioleringen hierin leidend zijn, doordat op het moment dat er iets aan een riool moet worden aangepast, verbeterd of vernieuwd, de straat altijd open moet. We kunnen ons vinden in het voorstel, al zijn we wel benieuwd naar de reden van het op- en afvoeren van bepaalde projecten. De wethouder heeft toegezegd hier ons nader over te informeren.  

Masterplan Nieuwdorp

Tijdens de kaderstellende bijeenkomst van 19 januari hebben we tekst en uitleg gekregen bij de voorgestelde aanpassingen aan het bestaande plan. Om het dorpshart (de school en het dorpshuis) te kunnen realiseren is er meer geld nodig. Tijdens een pittige kaderbijeenkomst hebben we de wethouder hierover het vuur na aan de schenen gelegd. De wethouder heeft de kritische noten meegenomen en zijn reactie verwerkt in een uitvoerige nota. We kunnen ons vinden in de uitleg en zijn het ermee eens dat het dorpshart op goede wijze gerealiseerd moet kunnen worden, ook als dit meer kost. 

Wel realiseren we ons dat het van belang is om bij volgende projecten te proberen aan de voorkant goed in beeld te krijgen wat nodig is om een plan gerealiseerd te krijgen.  Dit voorkomt dat er steeds aanpassingen moeten worden gedaan, waardoor zaken vertraging oplopen en burgers lang moeten wachten op duidelijkheid over de toekomst van hun dorp. 

Parkeerplaatsen Boomgaardstraat ‘s-Gravenpolder

We begrijpen dat er ook voor het uitvoeren van dit plan -het aanleggen van extra parkeerplaatsen- meer geld nodig is dan oorspronkelijk was begroot. Wel laat het opnieuw zien dat wanneer we op dezelfde voet verder gaan, de bodem van onze reserves snel in zicht zullen komen. We hebben daarom gevraagd wat de stijgende kosten voor gevolgen hebben voor komende projecten. We zullen hierover door de wethouder nader worden geïnformeerd.