In de eerste vergadering na het zomerreces stond een aantal interessante punten op de agenda. 

Bestemmingsplan Oudelande

Het vaststellen van het bestemmingsplan is voor ons een logische stap op een eerder besluit om krediet te verlenen voor de grondaankoop, ontwerp en realisatie. Dat het voorstel van donderdagavond, inclusief de bijlagen maar liefst 300 pagina’s telt voor 9 parkeervakken is nogal wat vindt onze fractie. Laten we er vanuit gaan dat alles grondig bekeken is, zullen we maar zeggen. We hopen dat de inwoners van Oudelande veel gebruik gaan maken van de nieuwe parkeergelegenheid, die niet voor z’n tijd is. D66 attendeerde gebruikers erop dat er een loket bestaat waar de behoefte voor laadpalen kan worden aangegeven. Die zullen in de toekomst ongetwijfeld nodig zijn, ook in Oudelande!

Nieuwbouw Scouting Heinkenszand

Onze fractie – die tijdens NLdoet de handen uit de mouwen stak bij scouting Heinkenszand – stemt met plezier in met het voorstel om de huisvesting van de scouting te vernieuwen. Wat mooi dat de organisatie uit eigen zak 55.000 euro bijdraagt, bijna 20 procent van het totaal benodigde bedrag. Ook de geste van Zeeland Refinery is een heel mooi gebaar. Fijn dat het bedrijfsleven mee investeert in de leefbaarheid van de omgeving! We vroegen aan de wethouder of er voldoende aandacht is om de energiekosten zo laag mogelijk te houden en duurzaamheid. Hierin vielen andere partijen ons bij. Ook vroegen we of de 5% inflatiecorrectie op de peildatum van maart voldoende is gezien de hoge inflatie die we momenteel kennen. De wethouder stelde ons gerust en daarmee zien we uit naar de opening van de nieuwe accommodatie voor de 230 leden en leiding van de padvinderij in Heinkenszand. Veel plezier!

Plan van aanpak corona middelen Culturele Raad

Tijdens de vergadering in februari 2022 riepen we het College op om de Culturele Raad (CR) een plan te laten maken om de corona middelen te besteden. In dit voorstel wordt het plan van de CR gepresenteerd. Het toen uitgesproken vertrouwen in de CR betaalt zich nu uit. Er ligt een duidelijk plan waarin wordt beschreven op welke manier de middelen besteed kunnen worden. Het plan laat de nodige ruimte voor verdere inkleuring van plannen. Onze fractie heeft benadrukt dat het belangrijk is dat de CR de wethouder regelmatig bijpraat over de manier waarop deze plannen precies worden ingevuld en uitgevoerd. Zo kan men een bijdrage leveren aan het verder inkleuren van het Borselse cultuurlandschap. Ook zien we nog voldoende ruimte om een bijdrage te leveren aan initiatieven die op een lager pitje zijn komen te staan. We zijn benieuwd naar de invulling van de plannen en hebben de CR veel plezier en succes toegewenst. 

Jaarstukken GGD

De jaarrekening van de GGD laat voor wat betreft Publieke Gezondheid en Veilig Thuis een plusje van 346K zien. De voorgestelde bestemming heeft onze goedkeuring.

Inkoop Jeugdzorg laat een tekort van 324K zien t.o.v. de begroting. De voorgestelde dekking vanuit de reserve sociaal domein is wat ons betreft akkoord.

Echter moeten we vaststellen dat voor 2021 wederom sprake is van een aanzienlijk tekort. Het is wrang om te constateren dat, ondanks alle inspanningen, het tekort voornamelijk veroorzaakt wordt binnen de zware zorg. Recent heeft de Jeugdbescherming en de Jeugdreclassering bij het rijk met succes aan de bel getrokken. Het rijk trekt 40 mil. in 4 jaar tijd extra uit om meer jeugdbeschermers aan te trekken om de werkdruk te verlichten. Een zelfde bedrag zal van de gemeente moeten komen… Onze fractie wordt hier wat onrustig van en vraagt zich af ten koste van wat dat dan moet gaan. Duidelijk is wat ons betreft wel dat we als gemeente scherpe keuzes moeten maken in wat echt noodzakelijke en wat gewenste zorg is.

Tenslotte; uit de de verklaring van de accountant blijkt dat er sprake is van oordeelonthouding t.a.v. de rechtmatigheid en betrouwbaarheid. De wethouder geeft desgevraagd aan dat dit met het toepassen van de T+1 methodiek voor de toekomst een oplossing zal zijn.

Motie Energietoeslag 

Door het CDA werd een motie ingediend om bij het toekennen van de energietoeslag het criterium van toekenning van 120% naar 130% van het minimumloon wordt opgetrokken zodat er nog meer huishoudens die door de hoge energiekosten in de knel dreigen te raken worden geholpen. Onze fractie heeft deze motie medeondertekend. Op de fractie van de LPB na hebben alle fractie deze motie ondersteund en is deze motie aangenomen.