Zo lang als de agenda was op de laatste vergadering van 2022, zo compact is deze tijdens de eerste vergadering van 2023. Fijn om op deze manier het nieuwe jaar met elkaar te kunnen starten. We delen graag weer met u wat onze beweegredenen zijn bij de genomen besluiten. 

Eindrapport Onderzoek Intervence

Stichting Intervence was een van de vier gecertificeerde instellingen die in Zeeland zorg verleende aan zeer kwetsbare jongeren. Vanwege diverse problemen in het uitvoering en organisatie van de te bieden zorg, is er een onhoudbare situatie ontstaan en de zorg gestopt. De gezamenlijke Zeeuwse Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar deze situatie en hierover een rapport aangeleverd. 

Onze fractie kan zich goed vinden in de uitkomsten van het onderzoek. De situatie blijkt dusdanig complex te zijn, dat het eigenlijk niet mogelijk is om het op deze manier te organiseren. Dit sluit aan bij eerder door ons gemaakte opmerkingen dat we de jeugdzorg grondig moeten hervormen om onze jongeren die dat nodig hebben op de juiste wijze te ondersteunen. We zullen hierover actief blijven meedenken en de wethouder ondersteunen bij het nemen van goede initiatieven. 

Kinderburgemeester 

We namen afscheid van de Kinderburgemeester van 2022 en heetten de nieuwe kinderburgemeester van harte welkom. In 2022 was Thomas Heijboer, komende uit een ‘SGP nest’, de kinderburgemeester van Borsele. We hebben Thomas gecomplimenteerd met zijn brede inzet voor onze gemeente en wat hij daarin belangrijk vond om te doen. Hij heeft zich bijvoorbeeld ingezet voor schoolbezoeken door het college, water drinken gepromoot en een opruimactie georganiseerd. 

De nieuwe burgemeester heet Ayden en wil zich gaan inzetten voor meer acceptatie voor gehandicapte kinderen, dat basisschoolkinderen ouderen gaan helpen en dat kinderen meer aandacht gaan krijgen voor het klimaat. Wat onze fractie betreft heel goede ideeën om mee aan de slag te gaan. 

Bedrijventerrein Drieweg Nisse

Langs de Drieweg, ter hoogte van Nisse, heeft transportbedrijf Bosman een flinke uitbreiding gerealiseerd. Op basis van het bestemmingsplan is in de toekomst nog een laatste fase mogelijk. Onze fractie heeft altijd gepleit voor de mogelijkheid om bedrijvigheid bij de kernen te behouden en staat daarom positief tegenover dit plan. In het verleden stond onze fractie ook positief tegenover andere uitbreidingen van agrarische en logistieke bedrijven van onder andere fruittelers en uienverwerkers in de gemeente.

Belangrijk punt is en blijft wel dat er maatschappelijk draagvlak voor uitbreidingsplannen is. Een belangrijke maatschappelijke voorwaarde is vrijwel altijd dat ruimtelijke plannen goed worden ingepast in de omgeving en een net groenplan wordt gerealiseerd. Of dat nu om grootschalige ontwikkelingen in en rondom het Sloegebied gaat, of kleinschaliger rond de kernen. We gaan er dan ook vanuit dat de ondernemer snel aan de slag gaat met de beplanting van het mooie groenplan, want hoewel dit formeel pas uiterlijk 2 jaar later dient te zijn gerealiseerd, is het wel van belang om dit vlot en netjes te doen zodat er ook voor de toekomst breed draagvlak blijft. Hetzij op deze locatie of elders in de gemeente.

Startersleningen in Borsele

Eerder was er in Borsele al de gelegenheid om als starter, binnen bepaalde kaders, een starterslening aan te vragen. Hier is goed gebruik van gemaakt. Daarom is het goed om deze regeling voort te zetten. Gezien de ontwikkelingen op de huizenmarkt is de regeling aangepast. Wat onze fractie een goede ontwikkeling om zo starters te helpen om hun eerste huis te kopen. 

De maximale starterslening is 35.000 euro. Het CDA en de LPB dienden tijdens de vergadering nog een amendement in om er 45.000 euro van te maken. Onze fractie kon zich daarin niet vinden en wel om een aantal redenen. Ten eerste is het voorliggende voorstel in lijn met vergelijkbare Bevelandse gemeenten Kapelle en Reimerswaal. Daarnaast is de huizenmarkt aan het afkoelen en lijkt over het hoogtepunt heen. Het verleden leert dat huizen in korte tijd zomaar ‘onder water’ kunnen komen te staan en (jonge) hypotheeknemers daardoor in de financiële problemen kunnen komen. De starterslening is al een plus op wat de bank doet en tenslotte moet ook deze lening wel worden afbetaald, inclusief rente. Onze fractie vindt het dan ook – vanuit het principe om jongeren voorzichtig met centjes te leren omgaan en niet te stimuleren om het maximale te lenen – niet verstandig om nog verder te gaan dan de 35.000 euro, wat al een hele mooie stap vooruit is. De indieners van het amendement trokken het na de discussie weer even snel in dan het op tafel was gelegd.

Regionale spreiding Milieustraten 

Alle Zeeuwse gemeenten hebben de beschikking over een milieustraat. Vanwege veranderende wet- en regelgeving moeten er forse aanpassingen worden gedaan aan de huidige straten. De samenwerkenden gemeenten zijn, samen met de Provincie, aan de slag gegaan met het uitdenken van diverse scenario’s. In het voorliggende voorstel wordt uitgelegd dat het de voorkeur heeft om drie soorten milieustraten te creëren: ‘Compleet Plus’-niveau (meest uitgebreid komende in Goes (De Bevelanden), Terneuzen en Vlissingen/Middelburg),  ‘Compleet’-niveau (Veere, Schouwen-Duiveland, Reimerswaal, Tholen, Sluis en Hulst) en een breng faciliteit ‘Basis’-niveau (inzamelpunten voor de meest voorkomende stromen op locaties waar de milieustraten worden verwijderd in Kapelle, Borsele en Noord-Beveland). 

Onze fractie kan zich goed vinden in deze opzet. Het betekent uiteraard een verschraling van de mogelijkheden in onze gemeente zelf, maar veel inwoners zullen ook vaak in Middelburg/Vlissingen (Borsele-West) of Goes rijden. Op deze manier kunnen we het inzamelen van afval betaalbaar houden en verwachten we de hoogste inzamel opbrengsten te kunnen realiseren en stimuleren we onze inwoners om zo circulair mogelijk aan de slag te gaan. 

Lokale Inclusie Agenda

Met het door de Nederlandse overheid ratificeren van het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap, is het verplicht dat alle gemeenten dit ook concreet maken in hun beleid. Daarom is er nu ook voor onze gemeente een beleidsstuk geschreven. Hierin wordt uiteengezet op welke manier we aan de slag gaan met het verder inclusief maken van Borsele. Onze fractie is blij met dit beleid, omdat we op deze manier waarborgen dat al onze inwoners actief kunnen deelnemen aan het sociale leven. We hebben de wethouder nog meegegeven dat het goed zou zijn om na te denken over een manier waarop we leerlingen op de scholen bekend kunnen maken met deze doelstellingen. Zij maken de maatschappij van morgen en dus is het van belang dat zij denken in kansen en oplossingen en oog hebben voor het breed toegankelijk maken van die maatschappij. 

Kaderplan maatschappelijke voorzieningen 

Vanuit het onderzoek naar de kerntaken is dit plan voortgekomen. Hierin wordt een voorstel gepresenteerd om onderzoek te doen naar de voorzieningen binnen onze gemeente, de manier waarop zij zijn georganiseerd en hoe ze worden benut. Het is de bedoeling dat na het maken van de analyse er plannen worden gemaakt om de basisvoorzieningen toekomstbestendig te maken. 

We realiseren ons dat dit best een prijzig onderzoek is, maar we hebben goede hoop dat het ook echt iets gaat opleveren voor de gemeente. We zullen daarbij als fractie proactief meedenken en zijn bereid om ook echt buiten de bestaande paden te denken. 

Motie 80 jaar Slag om de Schelde

In het jaar 2024/25 is het 80 jaar geleden dat het gedeelte van Nederland waarin wij wonen werd bevrijd. Onze fractie heeft het initiatief genomen om het College te vragen om voor het genoemde jaar een voorstel te maken om zo de herinneringen aan de bevrijding, en wat dit heeft gekost, levend te houden. De motie werd mede ingediend door alle fracties, wat een duidelijk signaal richting het College betekent.