Nederland werkt aan een toekomst met duurzame energie. Daarmee wordt steeds meer gebruik gemaakt van duurzame energiebronnen, zoals windenergie die op zee wordt opgewekt. De overgang naar duurzame energie brengt ook enige mate van overlast met zich mee en heeft een duidelijke impact op de leefomgeving. Voor de regio’s waar de komende jaren aanlandingen van windenergie op zee worden gerealiseerd, heeft het kabinet 500 miljoen euro aan middelen beschikbaar gesteld voor investeringen om de leefkwaliteit in deze gebieden te verbeteren. Voor Zeeland is hiervoor 50 miljoen euro beschikbaar gesteld, waarvan 20 miljoen euro aan de Gemeente Borsele is toegekend. Dat is dus heel veel geld.

Daarnaast is Borsele door de rijksoverheid aangewezen als voorkeurslocatie voor de bouw van            2 nieuwe kerncentrales. Ook de eventuele bouw van deze kerncentrales zal grote impact hebben op de leefomgeving in het Sloeggebied en zeker ook op de Sloeranddorpen Borssele, Nieuwdorp, ’s Herenhoek en Lewedorp. Het al dan niet bouwen van nieuwe kerncentrales is een beslissing van de rijksoverheid. De gemeente Borsele en ook de provincie worden uiteraard heel nauw betrokken bij het hele proces, maar de uiteindelijke beslissing ligt niet bij hen. De gemeente Borsele maakt zich sterk voor een pakket aan voorwaarden waaraan door het kabinet voldaan moet worden bij het eventueel realiseren van de bouw deze kerncentrales. Om tot een goed en evenwichtig voorwaardenpakket te komen is er door de gemeente een voorwaardengroep uit de hele breedte van de Borselse gemeenschap samengesteld. Deze groep bestaat uit 100 burgers die de afgelopen maanden hard hebben gewerkt aan het opstellen van een voorwaardenpakket. Voor het einde van dit jaar zal het voorwaardenpakket aan de gemeenteraad worden overhandigd. In januari van 2024 zal de gemeenteraad over dit pakket een besluit nemen. Ook de provincie is bezig met een burgerparticipatietraject en zal ook een voorwaardenpakket opstellen. Uiteraard is er nauwe samenwerking tussen de provincie en de gemeente. De gemeente Borsele en provincie zullen zich hard maken om de voorwaarden- gerealiseerd te krijgen bij het kabinet.

In ons verkiezingsprogramma hebben we ons uitgesproken voor kernenergie te zijn. De keuze voor Borsele zal voor onze fractie betekenen dat we ons maximaal inzetten voor een goede inpassing in de omgeving en een sterk voorwaardenpakket en compensatie voor de impact en overlast tijdens de bouw en daarna.

Gaar verwijzen wij naar de website van de gemeente: http://www.borsele.nl onder het kopje  Grootschalige energietranstie.

Voor vragen kunt u terecht bij raadslid Henk van Hartingsvelt: hvanhartingsveldt@borsele.nl