Nu het kabinet voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales Borssele als voorkeurslocatie heeft gekozen vindt de fractie van SGP/ChristenUnie Borsele het van belang om duidelijk te maken op welke manier zij naar dit voorgenomen besluit -en de gevolgen daarvan- kijken. 

In ons nog recente verkiezingsprogramma Rondom de Kern hebben wij beschreven dat wij voorstander zijn van een goede energiemix, waar kernenergie onderdeel van uitmaakt. De titel van het programma draagt bewust het woord ‘KERN’ in zich. We staan dan in beginsel ook positief tegenover het voorgenomen besluit van het kabinet om de twee nieuwe kerncentrales in de gemeente Borsele te bouwen. Naast de genoemde energiemix, levert dit ook werkgelegenheid op en draagt het bij aan het versterken van de lokale economie. 

Het woord ‘KERN’ heeft echter niet alleen betrekking op kernenergie. Onze fractie staat ook voor de kernen die samen onze mooie gemeente vormen. Daarom vinden wij het uitermate belangrijk dat draagvlak onder de bevolking en de belangen van onze inwoners een zeer prominente plaats krijgen bij de besluitvorming. Er moet hierbij aandacht zijn voor de lange bouwtijd, met een grote beweging van mensen en middelen, die zal zorgen voor overlast voor de inwoners van Borssele en omgeving. Het is daarom van belang om vooraf goede en duidelijke afspraken te maken over bijvoorbeeld huisvesting van arbeiders, verkeersstromen, veiligheid en geluidsoverlast. 

Verder moet er duidelijkheid komen over het beeld dat de overheid heeft bij ‘ruimhartige compensatie’ voor onze gemeente, zodat de gevolgen voor de leefkwaliteit van onze kernen zo beperkt mogelijk blijven. Hierbij is het goed om te melden dat het verder aanleggen van bovengrondse hoogspanningslijnen voor onze fractie een belangrijk bezwaar en dus niet wenselijk is. We verwachten dan ook dat de eventuele verdere uitbreiding van het net ondergronds gaat plaatsvinden. 

Met twee extra kerncentrales wordt Borssele de meterkast van Nederland. Het is van groot belang dat de inwoners van Borssele en de kernen daar omheen ervaren dat dit gewaardeerd wordt. Niet alleen met woorden, maar vooral met daden die bijdragen aan een fijne omgeving, hoge mate van leefbaarheid en goede voorzieningen in onze kernen.

De SGP/ChristenUnie fractie is zich ervan bewust dat zij, als lokale fractie, niet direct gaat over de daadwerkelijke komst van de nieuwe centrales, maar we voelen zeker de verantwoordelijkheid om ons hard te maken voor en in te zetten op het leefbaar houden en leefbaarder maken van onze prachtige gemeente. 

Dat is voor ons de KERN!