Ondanks dat de wethouder binnen het Algemeen Bestuur van de GGD de lage Zeeuwse vaccinatiegraad van twee jarigen al had aangekaart, kwam D66 met een motie om een campagne te starten die de vaccinatiegraad zou moeten verhogen. De geest van de motie en de toon van mondelinge toelichting kwam voor de meeste fracties in de raad over als opdringerig en dwingend. Ook onze fractie ging niet mee met de motie en gaf in het debat aan dat een dergelijke dwingende politiek juist averechts kan werken. De indiener D66 en medeondertekenaar PvdA leken doof voor de argumenten van de andere raadsleden en hielden hun poot stijf. De motie werd met 16 stemmen tegen en 2 voor verworpen.

Sinds 2019 is de gemeente verantwoordelijk voor het rijksvaccinatieprogramma (RVP). De uitvoering daarvan is voor een belangrijk deel belegd bij de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zeeland. Deze organisatie sloeg alarm via de media dat de Zeeuwse vaccinatiegraad steeds verder daalt. Het RIVM bevestigt de dalende trend ook op landelijk niveau waar het aantal volledig gevaccineerde kinderen tot 2 jaar fors is gedaald van 91,2% in maart 2021 naar 84,2% maart 2023. In Zeeland bedroegen de percentages over die jaren respectievelijk 84,0% en 74,8%.

Niet alleen geloofsovertuiging, antroposofie en/of migratieachtergrond is oorzaak van deze daling. Juist de groep mensen die de overheid in het algemeen wantrouwen sinds het stringente coronabeleid een snelgroeiende groep. Onze fractie kijkt daar niet heel vreemd van op, gezien het groeiende nationale wantrouwen in de politiek. Alleen daarom al zou je uiterst terughoudend moeten zijn om in een politieke vergadering aan te dringen om mensen zich te laten inenten. Onze fractie wil juist inzetten om mensen die geen vertrouwen meer hebben in de politiek en soms zelf de samenleving als geheel wantrouwen erbij te betrekken. Sociale cohesie is hard nodig en mensen mogen een eigen mening hebben die gehoord en gerespecteerd wordt binnen de kaders die de grondwettelijke vrijheid èn de Bijbel ons bieden.

Onze fractie is voor een juiste en objectieve voorlichting als het gaat om vaccinaties. Dat gebeurt in de praktijk tijdens de vele contactmomenten die ouders of verzorgers tijdens de eerste levensjaren van kleine kinderen hebben met zorgverleners. Echter, dwang of drang, vindt onze fractie niet kunnen. Tijdens de coronaperiode is gebleken hoe politici in binnen- en buitenland mensen wegzetten, veroordeelden en haast openlijk discrimineerden wanneer ze niet kozen voor een vaccinatie. Daarmee gaven ze geen blijk de grondwettelijke keuzevrijheid te respecteren en zetten ze zelfs aan tot polarisatie. Het is niet denkbeeldig dat de dalende vaccinatietrend het gevolg is van deze opdringerige politiek, hoe goed bedoeld ook misschien. Onze fractie was blij te constateren dat een grote meerderheid van de raad er hetzelfde als ons over dacht. Elke vorm van drang of dwang over keuzes die ons lichaam aangaan moet worden voorkomen, zeker vanuit de politiek. Respect voor elkaars mening is daarin een belangrijk uitgangspunt.