‘Het hoeft niet altijd een 10 te zijn, een zeventje is ook voldoende’, dat is wat er in het bestuursakkoord 2022-2026 staat. In de praktijk is het best lastig om beleidsmatig handen en voeten te geven aan zo’n oneliner, toch lukt het stapje voor stapje.

Onze fractie heeft tijdens de verkiezingen ingezet op een effectiever welstandsbeleid. De regels zijn strikt en worden regelmatig als knellend en te beperkend ervaren door burgers en bedrijven. Een eerste stap was om, de ambitie hier iets aan te doen, in het bestuursakkoord te krijgen. Dat is gelukt en biedt een basis om mee aan de slag te gaan. Vervolgens is er een werkgroep aan de slag gegaan om tot verbetering van het welstandsbeleid en ook vergunningverlening in het algemeen te komen. Onze fractie is bij een aantal bouwbedrijven op de koffie geweest en heeft een hele trits ‘casussen’ gekregen vanuit de inwoners. Die praktijkvoorbeelden zijn belangrijk en bieden inzicht. Alleen op verjaardagen en feestjes kom je vaak niet verder dan dat het beter moet, maar vaak hoor je dan niet hoe.

Het blijkt ook niet zo makkelijk, maar dat wil niet zeggen dat we onze ambitie om ook met een zeventje tevreden te zijn, loslaten. Integendeel, we werken des te harder. In een eerder artikel hebben we voorbeelden toegelicht waarmee we aan de slag zijn. Begin december lag de verordening en het reglement voor welstand voor. Daarin wordt bepaald hoe de beeldkwaliteitscommissie -beter bekend als welstand- functioneert.

De verordening en het reglement zijn een procesmatige stap om tot een betere beoordeling te komen. Wat hebben we veranderd ten opzichte van het huidige proces? Ten eerste biedt de nieuwe verordening de optie om de beoordeling door drie personen te laten plaatsvinden dan alleen de dorpsbouwmeester. Wij pleiten ervoor dit spoedig in te voeren om een breder en evenwichtiger oordeel te kunnen vormen over de aanvragen. Hiermee wordt ook de schijn voorkomen dat een welstandsaanvraag in Borsele slechts van één persoon afhangt.

De termijn waarin de nieuwe welstandscommissie advies uitbrengt over een aanvraag is maximaal 2 weken. In de verordening staat 4 weken, maar dat is slechts wanneer er sprake is van ziekte, tijdelijk extreme drukte of een vakantieperiode. De norm wordt dus 2 weken. Ook dat is een verbetering, zeker na een periode waarin indieners een standaardbrief kregen dat de aanvraag 10 weken in de wacht ging alvorens überhaupt behandeld te worden in de commissie. Die standaardbrief is na aandringen van de SGP-ChristenUnie fractie verleden tijd. Overigens is dit een typisch voorbeeld van wat we uit het veld meekregen.

Ook qua communicatie hebben we voorgesteld een slag te maken. Wij vinden dat een aanvrager actief geïnformeerd dient te worden dat de aanvraag ontvangen is, wat de procedure is en op welk moment deze in de welstandscommissie behandeld wordt. In de brief dient wat ons betreft ook te worden opgenomen dat de indiener de mogelijkheid heeft om in de commissie een mondelinge toelichting te geven op zijn of haar aanvraag. De beoordeling is uiteraard aan de commissieleden, maar een toelichting zal ongetwijfeld helpen en een inhoudelijke beoordeling bespoedigen denken wij.

In zowel de huidige alsook de nieuwe verordening staat dat de commissie een jaarverslag uitbrengt van de werkzaamheden die zijn uitgevoerd. De laatste jaren schoot dit jaarverslag erbij in, terwijl het cruciaal is om als raadslid te sturen. Immers, de cijfers over het aantal behandelde aanvragen en wat in één keer goedgekeurd werd of 2, 3, 4 of in een uiterst geval 5 keer terug moest voor behandeling is wezenlijke informatie. In 2024 hopen we dit openbare jaarverslag weer te ontvangen en kunnen we zien of de veranderingen daadwerkelijke verbeteringen zijn.

Tenslotte hebben we het College aan de tand gevoeld over wat bedoeld wordt met ‘ongevraagd advies’ geven. Het geven van ongevraagd advies is nieuw in de verordening en op zich vindt onze fractie het prima wanneer de commissie verbeteradviezen geeft, maar we willen wel voorkomen dat met deze optie een commissie zichzelf van werk kan voorzien. Dit laatste is geenszins de bedoeling, benadrukte de wethouder.

In 2024 gaan we volop verder met de werkgroep om verdere stappen te maken. Een van de uitdagingen wordt om het meer dan 300 pagina’s tellende welstandsbeleid eenvoudiger en ruimer te maken, zonder de beeldkwaliteit volledig uit het oog te verliezen en in Belgische toestanden te belanden. Input blijft meer dan welkom bij dit werk, dus schroom niet om verbetervoorstellen voor te leggen aan onze fractie. Contactpersoon is Gijsbrecht Gunter, gagunter@gmail.com of 06 52 123 146