In de raadsvergadering van 11 januari jl. is de regiovisie Beschermd Wonen vastgesteld. Beschermd Wonen draait om woonvoorzieningen die bedoeld zijn voor mensen met een psychiatrische problematiek die aangewezen zijn op een 24 uur woonvoorziening.

Beschermd Wonen is sinds 2015 onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten gekomen. Deze taak is Zeeuws-breed opgepakt en gaf in de aanloop nogal wat onenigheid bij de verschillende zorgaanbieders die actief zijn op dit terrein. Wij hebben al eerder aangedrongen om een eind te maken aan deze ongewenste situatie. De regiovisie biedt hier concrete handvatten voor.

Onze fractie heeft in de raad met de nieuwe regiovisie ingestemd en de volgende opmerkingen en aanbevelingen gedaan:

  • In tegenstelling tot voor kort, zitten nu alle aanbieders van deze zorg weer aan de tafel en dat dat vinden wij positief;
  • De indicatiestelling gebeurt nu meer onafhankelijk, terwijl dit eerder door de individuele instellingen geheel zelf werd gedaan. Ook dat is een duidelijke verbetering ten opzichte van de eerdere situatie waarbij de schijn werd gewekt dat de slager zijn eigen vlees keurde;
  • We hebben erop gewezen dat de constatering in de regiovisie – dat 50% van de huidige cliënten eigenlijk niet zo zeer onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) horen, maar  meer thuishoort in de Wet Langdurige Zorg (WLZ) vanwege het chronische van deze problematiek – door ons wordt onderschreven;
  • We hebben het College opgeroepen tot blijvende specifieke aandacht voor deze kwetsbare groep mensen.