De Rijksoverheid heeft bepaald dat voor 2024 alle asbestdaken gesaneerd of vervangen moeten zijn.

Om burgers en ondernemers tegemoet te komen in de kosten besloot de gemeenteraad in 2016 al om € 310.000,- subsidie beschikbaar te stellen. De kosten van sanering (in 2016 zo’n € 12,-/m2) kunnen met € 4,50/m2 subsidie van het Rijk en € 3,50/m2 van de gemeente voor 2/3 deel gedekt worden.

Ondanks deze mooie regeling stagneert de sanering van asbestdaken, terwijl er nog flinke slagen gemaakt moeten worden. De oorzaak is voornamelijk het strengere handhavingsbeleid van het Ministerie van SZW met betrekking tot het verbod op het gebruik van ‘werkbakken’ door hijskranen. Uiteraard moet veiligheid de hoogste prioriteit hebben, maar moet er gezien de noodzaak en gestelde termijn ook doortastend en duidelijk worden gehandeld door de rijksoverheid om praktische en betaalbare oplossingen snel mogelijk te maken.

Alhoewel de SGP-fractie in de Tweede Kamer (motie Bisschop c.s.) in oktober 2017 de regering al opriep om met oplossingen te komen voor de onpraktische situatie, was er voor de gemeenteraad reden genoeg om op 11 januari jl. via een mede door ons ingediende motie vanuit Borsele deze problematiek nog eens dringend onder de aandacht van de minister te brengen. Deze motie is inmiddels Zeeuws breed ondersteund.

Naar aanleiding van deze motie heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) gevraagd of de gemeente Borsele als Zeeuwse vertegenwoordiging deel wil nemen aan een landelijke bijeenkomst waarbij deze problematiek wordt besproken en in de landelijke werkgroep “versnelling asbest sanering” zitting neemt. Uiteraard is positief gereageerd op deze uitnodiging.

Zo kunnen we ook op landelijk niveau de belangen van onze burgers en ondernemers behartigen.

Borsele kan aan de bak!