Een 150kV kabel dwars door onze gemeente, dat is iets waar we niet direct bij staan te juichen. Maar nut en noodzaak van dit tracé zijn aangetoond en ook zeker aanwezig, we kunnen Zeeuws Vlaanderen niet in het donker laten zitten omdat er geen back up aanwezig is.

Er zijn tegen dit bestemmingsplan een heel aantal zienswijzen ingediend. Het betreft vooral het gedeelte bij Nisse waar een tweetal varianten waren aangegeven. Naar aanleiding van een aantal zienswijzen is het tracé aangepast. Op deze aanpassing zijn er ook weer zienswijzen ontvangen waarna nog twee varianten zijn onderzocht.

Het gaat hierbij niet alleen om de inhoud, maar vooral op de mogelijkheid (of onmogelijkheid) om voldoende inspraak te hebben. Wij vinden het onze taak als Raad om deze signalen niet alleen serieus te nemen, maar daar ook mee aan de slag te gaan.

We hebben aan de hand van alle verzamelde informatie en gesprekken uiteindelijk geconcludeerd dat het inspraak traject toch goed verlopen is, ondanks dat de beleving soms anders is. Ook de varianten die vanuit verschillende bezwaarmakers zijn aangedragen zijn uitgebreid onderzocht, maar bleken niet haalbaar. Daarom rest ons niet anders hiermee akkoord te gaan en het bestemmingsplan vast te stellen.

Tegelijkertijd leert ons dit traject opnieuw dat zorgvuldigheid in de procedures, goede documentatie en verslaglegging en vooral het in gesprek blijven cruciaal zijn voor alle partijen.