Samenleven met Vertrouwen

verkiezingsposter sgp cu 2018
Het begin van een jaar is vaak een periode van terug- en vooruitkijken. Met de gemeenteraadsverkiezingen op D.V. 21 maart in het vooruitzicht, mogen we dankbaar terugkijken op de achterliggende periode van vier jaar, maar ook hoopvol vooruitzien: Regem Habemus! (wij hebben een Koning)

Onze fracie gaat de verkiezingen in met de slogan: “Samenleven met vertrouwen”.

Met vertrouwen op God die ons een plaats op deze aarde gaf, maar ook met vertrouwen in elkaar. Zo’n samenleving vraagt om betrokken burgers en een betrouwbare overheid.

We hopen dat de artikelen in deze verkiezing special u inspireren en enthousiasmeren om uw stem op 21 maart met vertrouwen te geven aan de SGP-ChristenUnie Borsele. Ik vraag u tevens om uw enthousiasme aanstekelijk te maken voor iedereen om u heen, met vertrouwen!

Kees Weststrate,
Lijsttrekker SGP-ChristenUnie Borsele

SGP ChristenUnie aan het woord

[fvplayer src=”http://sgp-christenunie-borsele.nl/wp-content/uploads/2018/01/Kees-Weststrate-Wethouder.mp4″ splash=”http://sgp-christenunie-borsele.nl/wp-content/uploads/2018/01/Verkiezingsvideo-Kees-Wethouder.jpg” width=”1920″ height=”1072″]

Kees Weststrate (wethouder)

[fvplayer src=”http://sgp-christenunie-borsele.nl/wp-content/uploads/2018/01/Gijsbrecht-Gunter.mp4″ splash=”http://sgp-christenunie-borsele.nl/wp-content/uploads/2018/01/Verkiezingsvideo-Gijbrecht.jpg” width=”1920″ height=”1072″]

Gijbrecht Gunter

[fvplayer src=”http://sgp-christenunie-borsele.nl/wp-content/uploads/2018/01/Gerard-Verkuil.mp4″ splash=”http://sgp-christenunie-borsele.nl/wp-content/uploads/2018/01/Verkiezingsvideo-Gerard.jpg” width=”1920″ height=”1072″]

Gerard Verkuil

[fvplayer src=”http://sgp-christenunie-borsele.nl/wp-content/uploads/2018/01/Henk-van-Hartingsveld.mp4″ splash=”http://sgp-christenunie-borsele.nl/wp-content/uploads/2018/01/Verkiezingsvideo-Henk.jpg” width=”1920″ height=”1072″]

Henk van Hartingsveld

[fvplayer src=”http://sgp-christenunie-borsele.nl/wp-content/uploads/2018/01/Kees-Weststrate-Raadslid.mp4″ splash=”http://sgp-christenunie-borsele.nl/wp-content/uploads/2018/01/Verkiezingsvideo-Kees-Raadslid.jpg” width=”1920″ height=”1072″]

Kees Weststrate (raadslid)

[fvplayer src=”http://sgp-christenunie-borsele.nl/wp-content/uploads/2018/01/Bauke-de-Jong.mp4″ splash=”http://sgp-christenunie-borsele.nl/wp-content/uploads/2018/01/Verkiezingsvideo-Bauke.jpg” width=”1920″ height=”1072″]

Bauke de Jong

 Lijsttrekker Kees Weststrate

Waarom?

Op de vraag vanuit het bestuur om voor de tweede keer lijsttrekker bij de verkiezingen te zijn, heb ik volmondig en van harte “ja” gezegd. Dat heeft uiteraard alles te maken met de Bijbelse eerlijke en duidelijke visie, die de SGP-ChristenUnie wil uitdragen. De manier waarop onze raadsleden in de afgelopen periode(n) daar handen en voeten aan hebben gegeven en verantwoordelijkheid gaven en namen in makkelijke èn moeilijke tijden, geeft mij vertrouwen voor de toekomst.

Ik ben trots op onze kandidatenlijst waarbij een spreiding te zien is over de kernen, denominaties, leeftijden en kennisgebieden. Veel jonge mensen met een drukke baan in het bedrijfsleven of zelfstandig ondernemerschap hebben zich kandidaat gesteld. Ook de grote inzet die geleverd is en wordt door de verschillende besturen maakt mij oprecht dankbaar. Een schil van maar liefst 50 betrokkenen staat om onze fractie heen. Dat is niet alleen uniek, maar ook iets om oprecht verwonderd over te zijn. Het voelt als een warme deken die in deze koude tijden zo nodig is. Samen – daarom sta ik ook gezamenlijk met andere kandidaten op de verkiezingsposters – kunnen we van betekenis zijn voor Borsele en haar inwoners.

Wie?

Geboren (1968) en getogen in Nieuwdorp. Getrouwd met Ria en vader van 6 kinderen (waarvan inmiddels 2 getrouwd) en opa van 2 schatten van kleinkinderen.

Van huis uit kreeg ik politiek niet met de paplepel ingegoten, maar werd me wel maatschappelijke verantwoordelijkheid bijgebracht. Dat heeft er toe bijgedragen dat ik in 1998 als één van de drie raadsleden namens de SGP/GPV/RPF-fractie benoemd ben.

Na een bijna 25-jarig dienstverband in de personeels- en salarisadministatie bij een aannemingsbedrijf, ben ik in april 2014 begonnen als wethouder in de mooie gemeente Borsele.

Waarvoor?

Van de 2.087 stemmen in 1998 (toen we sinds lange tijd weer deelnamen aan het college) is het stemmenaantal gestegen tot 2.488 in 2014, waarbij er dat jaar maar liefst een stijging was van 260 stemmen ten opzichte van 2010! Als gevolg daarvan zijn we ook als één na grootste partij van 3 naar 5 (van de 19 zetels) in de gemeenteraad gegaan. En hoewel de Tweede Kamerverkiezingen geen zeer betrouwbare graadmeter zijn voor de Gemeenteraadsverkiezingen waren we positief verrast met ruim 2.900 stemmen voor onze partijen, een winst van ruim 300 stemmen ten opzichte van 2012.

Als lijsttrekker is mij er veel aan gelegen om die zetels te behouden. Met uw steun en stem moet dat mogelijk zijn en zetten we in op 2.750 stemmen, 5 zetels en nemen we graag opnieuw onze verantwoordelijkheid door deel te nemen in het College van Burgemeester en Wethouders.

Samenleven met vertrouwen, in elkaar maar bovenal in God!

Speerpunten

Als samenvatting van ons verkiezingsprogramma “Samenleven met vertrouwen” hebben we een aantal speerpunten benoemd. We lichten ze graag kort toe.

Zonder een basis van vertrouwen is er geen vreedzame samenleving mogelijk. Daarom is het goed om te weten wat we “aan elkaar hebben”. Onze Nederlandse identiteit en de Joods-Christelijke wortels van onze maatschappij zijn daarbij wat ons betreft leidend en moeten we koesteren.
Bij het ouder worden of door (tijdelijke) beperkingen is het van belang om hulp te krijgen die bij ons past. Daarom hechten we aan keuzevrijheid en behoud van PGB (persoons gebonden budget), waardoor maatwerk in onze zorgbehoefte geleverd kan worden.
Rentmeesterschap met betrekking tot de schepping is een verantwoordelijkheid  van zowel burgers als bedrijfsleven / industrie. Daarom willen we de doelstellingen uit het Zeeuws Energieakkoord (zoals een energie-neutrale particuliere woningvoorraad in 2045) graag realiseren. Wat ons betreft wordt het Sloegebied echt een ‘energiecluster’. In dit cluster koppelen bedrijven op duurzame en innovatieve manieren energiestromen aan elkaar. De Duurzaamheidsdoelstellingen 2030, ondertekend door North Sea Port (Vml. ZSP), PORTIZ, ZMf en de Provincie Zeeland, vormen hiervoor een belangrijke inspiratiebron. 
Omdat onze gemeente een uitgestrekt buitengebied heeft met veel kleine kernen ontkomen we niet aan het afleggen van langere reisafstanden. Daarom moeten we blijven inzetten op goed onderhoud van onze wegen, maar ook nadenken over innovatieve (duurzame) vervoersconcepten. We zetten graag in op een pilot in onze gemeente om mobiliteit slim, effectief en betaalbaar te organiseren.
De dorpen leefbaar houden is niet alleen een taak van de gemeente, maar vooral afhankelijk van wat de inwoners zelf willen. Daarom zetten we ook  de komende periode volop in op burgerparticipatie, o.a. via B2030 in alle dorpen verder vorm geven.  Ook het project Dorpsvernieuwing (verpaupering in de dorpen tegengaan) zetten we de komende periode voort, waarmee we met een relatief geringe subsidiebijdrage vijfmaal zoveel investeringen realiseren die niet alleen de leefbaarheid verhogen en een lagere energierekening opleveren, maar ook de woonomgeving een mooiere uitstraling geven en de lokale ondernemers een boterham biedt.
Door veranderingen van ons klimaat (meer en heftigere regenbuien, langere droge periodes) hebben we soms veel (zoet) water teveel en daarna weer tekort. Hier moeten we dus slimme oplossingen voor bedenken. Te denken valt aan zoetwaterberging voor de fruitteelt en de akkerbouw te koppelen aan toerisme en biodiversiteit.

Verhalen van de kandidaten