Onze belangrijkste standpunten

De SGP en ChristenUnie in Borsele willen gezamenlijk werken aan een samenleving waarin mensen aandacht hebben voor elkaar. We doen dat in de overtuiging dat mensen geschapen zijn door God en dat Hij van ons vraagt om voor elkaar te zorgen. God wil dat zegenen en geeft ons Zijn Woord als richtsnoer voor de inrichting van onze samenleving en oog voor onze naaste. Kernbegrippen voor ons zijn dan ook:

 • Integriteit
 • Verantwoordelijkheid
 • Zorgzaamheid
 • Bedrijvigheid
 • Duurzaamheid

Wij geloven in de kracht van een samenleving met zorg voor elkaar, een cruciale rol voor het gezin, een dienstbare en rechtvaardige overheid met oog voor de zwakkeren, godsdienstvrijheid, vrijheid van onderwijs en een duurzame economie waarin de aandacht voor Gods schepping centraal staat.

Onze overheid

“Samen onderweg naar een bereikbare overheid”
Het gemeentebestuur richt zich op een dynamische samenleving en staat ten dienste van de burger. Dat vraagt een luisterend oor en actieve betrokkenheid met aandacht voor alle aspecten van een vraagstuk.

Bestuur, financiën en samenwerking:

Helderheid en een vaste koers in de besluitvorming. Dat betekent voor ons het nemen van verantwoording, het maken van duidelijke keuzes en integer handelen met oog voor betaalbaarheid, solidariteit en uitgaan van de eigen kracht met oog voor ‘couleur locale’ in het gemeentelijk beleid.

 • Nuttige regels handhaven, onnodige regels schrappen;
 • Niet meer belasting dan noodzakelijk;
 • Bezuinigingen moeten goed onderbouw zijn en geen groepen uitsluiten;
 • De woonlasten in Borsele behoren tot de laagste van Zeeland;
 • Subsidieverlening is alleen voor stimulering en dient een maatschappelijk doel;
 • Wel samenwerking maar geen samenvoeging van de verschillende Zeeuwse gemeenten;
 • Tegelijkertijd aandacht voor de ‘couleur locale’ in gemeentelijk beleid;
 • Het gemeentebestuur gaat uit van de ‘eigen kracht’ in de samenleving;
 • Er is per kern een contactfunctionaris die de schakel vormt tussen gemeentelijke afdelingen en de mensen in de kern;
 • Er is een bedrijfscontactfunctionaris die een actieve schakel is tussen bedrijven en gemeente;
 • Dorpsraden hebben een klankbordfunctie voor het gemeentebestuur en worden hierin optimaal gefaciliteerd.

Veiligheid:

Veiligheid moet voor iedereen geborgd zijn. Dit is ontzettend belangrijk voor de gemeente. Zowel brandweer als politie moeten zichtbaar zijn, snel aanwezig kunnen zijn en waar mogelijk worden preventieve maatregelen genomen en brede samenwerking gezocht te worden om veiligheidsrisico’s te verkleinen.

 • Specifieke aandacht voor aanrijtijden in het buitengebied, behoud van voldoende kazernes in de zak van Zuid-Beveland, samenwerking van bedrijfsbrandweren, aandacht voor de risico’s in het Sloegebied, op de Westerschelde en in de Westerscheldetunnel en voldoende vluchtopties in geval calamiteiten of rampen;
 • Stimuleren van de jeugdbrandweer en de vele vrijwilligers bij de vrijwillige brandweer;
 • De wijkagent is zichtbaar en benaderbaar voor iedereen, de politie is goed bereikbaar;
 • Meer regionale samenwerking ter voorkoming van woninginbraken.

Onze samenleving

“Samen onderweg naar een verbonden samenleving”
Wij staan voor zwakkeren in de samenleving. Dat betekent dat we omzien naar mensen in kwetsbare omstandigheden, vanuit de Bijbelse opdracht God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf. De basis is voor ons het gezin, familie, kerk en maatschappelijke verbanden. Die basis willen we stimuleren en waar die tekort schiet willen we er zijn om de helpende hand te reiken.

Zorg & welzijn, jongeren en mantelzorgers:

Er komen grote vraagstukken op ons af rondom de zorg voor elkaar. Dat betekent voor ons dat we allemaal moeten participeren. Niet alleen de overheid, maar juist ook kerken en andere maatschappelijke instellingen. Er is een taak voor iedereen!

 • Middelen die we als gemeente van het Rijk krijgen komen terecht bij de zorgbehoevenden en blijven niet in de organisaties hangen;
 • Optimale keuzevrijheid in zorgaanbieders;
 • Maximaal ‘ontschotten’ van van alle zorgbudgetten, zodat ze optimaal ingezet kunnen worden waar het nodig is;
 • Ouderen en gehandicapten de mogelijkheid bieden zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen;
 • Goede toegankelijkheid van openbare ruimte en gebouwen;
 • Passende dagbesteding voor mensen met een beperking;
 • Jongeren opleiden naar een startkwalificatie;
 • Een laagdrempelig Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in stand houden;
 • Jongeren zoveel mogelijk ondersteunen in hun natuurlijke context en zo weinig mogelijk in instellingen voor langdurig verblijf;
 • Kerken, scholen en andere maatschappelijke instellingen intensief betrekken bij het maken van gemeentelijk beleid;
 • Goede ondersteuning bieden aan mantelzorgers en vrijwilligers;
 • Naast mantelzorgers ook bijvoorbeeld studenten en uitkeringsgerechtigden zorg laten verlenen.

Educatie:

Onderwijs is ontzettend belangrijk en dient optimaal gehuisvest te worden en goed bereikbaar te zijn, waarbij keuzevrijheid van onderwijs voor ons leidend is.

 • Streven naar een evenwichtige spreiding van scholen over de gemeente, waarbij de identiteit van de school leidend is (4 x 2 model);
 • Leerlingenvervoer goed regelen;
 • Brede-schoolbeleid bevorderen en faciliteren, waarbij de beschikbare gelden voor voorschoolse educatie ook daadwerkelijk te beschikking komen voor goed onderwijs om een doorlopende leerlijn te waarborgen;
 • Kinderen niet nog niet leerplichtig zijn niet verplichten om een bepaalde vorm van onderwijs te volgen;
 • Leescultuur bevorderen via het bibliotheekwerk met een aanbod dat past bij de verschillende identiteiten binnen de gemeente en geen godslasterlijke, aanstootgevende of gezagsondermijnende uitingsvormen heeft.

Cultuur, Recreatie en Sport:

Cultuur is belangrijk omdat we onze identiteit er mede aan ontlenen. Een samenleving betekent ‘samen leven’, met aandacht voor cultuurhistorie. Met name initiatieven die van onderaf komen op particulier initiatief willen we steunen, waarbij de kunstuitingen en tentoonstellingen in overeenstemming zijn met de Bijbelse cultuuropdracht en de zondagsrust niet in het geding brengen.

 • Behoud van cultureel erfgoed;
 • Verkoop van streekproducten stimuleren;
 • Fietsroutes verbeteren en ruimte bieden voor het vrije ondernemerschap;
 • Versterken van cultuureducatie en meer aandacht voor de samenhang tussen cultuur en recreatie;
 • Particuliere initiatieven die verwijzen naar lokale (cultuur)historie ondersteunen en faciliteren;
 • Geen (geluids)overlast bij buitenevenementen na 23.00 uur;
 • Geen vergunning verlenen voor evenementen met een verhoogd risico op drugsgebruik, overmatig alcoholgebruik of activiteiten die in strijd zijn met goede zeden;
 • Samenwerken van sportverengingen stimuleren en als voorwaarde stellen voor subsidieverlening;
 • Streven naar een goed evenwicht tussen gemeentelijke en particuliere bijdragen aan sport;
 • Ouderen en gehandicapten verdienen extra aandacht;
 • Sportonderwijs op scholen stimuleren;
 • Geen gemeentelijk geld naar topsport(activiteiten).

Onze werk- en woonomgeving

“Samen onderweg naar een uitdagende werk- en woonomgeving”
Economische ontwikkelingen zijn van belang voor de gemeenschap en een basis voor leefbaarheid. Wij willen economie duurzaam stimuleren vanuit verantwoord rentmeesterschap. De kwaliteiten die onze omgeving biedt en de talenten van de bevolking dienen optimaal ingezet te kunnen worden, waarbij continuïteit op langere termijn centraal staat.

Economie:

Het haven en industriegebied ‘Sloe’ is al decennialang dé motor voor regionale werkgelegenheid. Het biedt ook kansen voor de toekomst die we graag in de volledig willen benutten door de economische structuur van dit waardevolle gebied te verbreden.

 • Werkgelegenheidsprojecten stimuleren;
 • Kenniscentrum energie opzetten;
 • Realiseren van voldoende bedrijfsterreinen en bedrijfsruimten, verspreid over de regio;
 • Primaire focus op revitalisering, maar indien nodig ook uitbreidingsmogelijkheden of nieuwe bedrijventerreinen ontwikkelen;
 • Ruimte in het Sloegebied beter benutten voor havengebonden activiteiten en tegelijkertijd inzetten op de doorontwikkeling van bedrijventerrrein;
 • Sloepoort voor kleinschaliger bedrijfsactiviteiten zoals logistiek, toeleveringsbedrijven en kleinschaliger industrie;
 • Benutten van de kennis en contacten van Ontwikkelingsmaatschappij N.V. Economische Impuls Zeeland;
 • Inspelen op containerisatie, het doorontwikkelen van de logistieke draaischijf en nieuwe economische pijlers zoals ontwikkelingen in de de offshore industrie.

Agrofoodsector en detailhandel:

De agrofoodsector vormt van oudsher een heel belangrijke pijler onder de Borselse economie en ook voor de toekomst dient deze sector volop ruimte te krijgen voor verdere ontwikkeling en diversificatie. Detailhandel dient ook volop gefaciliteerd te worden, met aandacht voor de specifieke behoeften per kern.

 • Innovatie in de agrofoodsector stimuleren;
 • Schrappen van belemmerende regelgeving en gebruik van anti-hagelkannonen wettelijk mogelijk maken;
 • Regionaal product stimuleren;
 • Geen ontpoldering binnen de gemeente;
 • Werkgelegenheid bij de dorpen behouden;
 • In alle dorpen mogelijkheden creëren voor bedrijven aan huis;
 • Goede afstemming tussen lokale winkeliers en marktkooplieden;
 • Geen winkelopenstelling op zondag;

Werk en inkomen:

Economische activiteiten zijn ontzettend belangrijk, maar toch trekken wij ook grenzen. Werken is geen doel op zich, maar richt zich op onze persoonlijke bijdrage aan de maatschappij en het verwerven van inkomen om te leven en te kunnen uitdelen. Wij ondersteunen het principe van ‘participeren’ in de volle breedte van het woord en willen ons graag inzetten om de Participatiewet waarvoor de gemeente verantwoordelijk wordt goed te laten landen.

 • Gericht arbeidsmarktbeleid, waar mogelijk in regionaal of provinciaal verband;
 • Re-integratiemogelijkheden verder ontwikkelen;
 • Bedrijven en organisaties worden gestimuleerd om meer mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. De gemeente geeft hierin het goede voorbeeld;
 • Instroom in de bijstand beperken;
 • Sociale werkplaatsvoorziening Gemeenschappelijke Regeling “De Betho” dient goed in te spelen op de participatiewet;
 • Ruimhartige verlening van bijzondere bijstand;
 • Extra aandacht voor kinderen;
 • Samenwerkingsrelaties met andere instellingen op het vlak van armoedebestrijding, zoals diaconieën en voedselbanken, beter benutten;
 • Inzetten op vroegtijdig signaleren van mensen die in de schuldhulpverlening dreigen te geraken, met speciale aandacht voor gezinnen met kinderen waarvoor uithuiszetting dreigt;
 • Verschil maken tussen ‘schulden’ en ‘schuld’: M.a.w. wie zelf verantwoordelijk is voor zijn schulden moet anders ‘aangepakt’ worden dan wie er niets aan kan doen.

Ruimtelijke ordening en wonen:

Ruimte is een schaars, waardevol goed. Borsele heeft zijn eigen contrasten die allerlei mogelijkheden bieden om ruimtelijke sporen naast elkaar te ontwikkelen. Onderling kunne deze ruimtelijke sporen elkaar aanvullen of versterken. Bouwen betekent denken aan de toekomst. Enerzijds bouwen voor leegstand voorkomen, anderzijds vroegtijdig en flexibel kunnen inspelen op bevolkingstrends. Begrippen als ‘leefbaarheid’ en ‘sociale cohesie’ moeten daarbij leidend zijn.

 • Ruimtelijke aandacht voor de dorpen in de ‘Sloerand’. Borssele, ’s-Heerenhoek, Nieuwdorp en Lewedorp;
 • Veder ontwikkelen van het project B2030, de toekomstvisie voor Borsele in het kader van demografie en leefbaarheid;
 • Kansen benutten die ons uniek cultuurlandschap ‘Zak van Zuid-Beveland’ biedt;
 • Bestemmingsplannen actueel houden;
 • Actieve grondpolitiek bedrijven;
 • Functieverandering van agrarische gebouwen mogelijk maken om daarmee verpaupering van het landelijke gebied tegen te gaan;
 • Woningbouw naar behoefte in iedere kern. Inbreiding waar mogelijk, uitbreiding waar nodig;
 • Voldoende betaalbare en levensloopbestendige woningen;
 • Kangoeroe- en mantelzorgwoningen realiseren;
 • Duurzame maatregelen bij nieuw- en verbouw stimuleren;
 • Goede balans tussen koop- en huurwoningen, met voldoende ruimte voor particulier opdrachtgeverschap;
 • Welstandsbeleid moet een dienstverlenend karakter hebben voor zowel burgers als bedrijven.

Leefomgeving:

De omgeving om ons heen is ons van God gegeven en daarom dienen we er zuinig mee om te gaan. Dat betekent een goed rentmeesterschap met aandacht voor het milieu. Investeren in duurzame energiebronnen en duurzame inrichting van de (leef)omgeving. Voortdurend aandacht voor veilig verkeer en voldoende speel- en ontmoetingsplaatsen voor kinderen en jongeren.

 • Openbaar groen (waaronder ook begraafplaatsen) op een acceptabel niveau onderhouden;
 • De culturele eigenheid van het landschap behouden en waar mogelijk versterken;
 • Gemeentelijke riolering op goed niveau beheren;
 • Grond- en oppervlaktewater zuiver houden;
 • Goede landschappelijke inpassing van solitaire objecten en bedrijventerreinen;
 • Verdere uitbouw van duurzame energieopwekking door o.a. zon, water, wind en biomassa;
 • Stimuleren van duurzame industrie- en bedrijventerreinen;
 • Vervuiling van het woonmilieu (waaronder hondenpoep en zwerfafval) stevig aanpakken;
 • Medewerking verlenen aan electrische oplaadpunten voor auto’s en fietsen;
 • Afvalscheiding aan de bron verder stimuleren;
 • Inzameling van oud papier door verengingen en stichtingen blijven stimuleren;
 • Uitvoering van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP);
 • Vrachtverkeer zoveel mogelijk buiten de dorpen houden;
 • Elke kern (indien mogelijk) verkeersbordvrij maken;
 • Maximale snelheid van 30 km/uur binnen de bebouwde kom;
 • Vrijliggende fietspaden (zoals Korenweg/Stooweg, Drieweg en Gerbenesseweg);
 • Speelplaatsen en –tuinen afstemmen met diverse doelgroepen en bij realisatie rekening houden met minder valide kinderen;
 • Veiligheid bevorderen en misbruik of overlast door ‘hangjongeren’ voorkomen;
 • Goede (financiele) ondersteuning van de speeltuinverenigingen;
 • Dorpshuizen moeten multifunctioneel inzetbaar zijn;
 • Onderzoek doen naar mogelijkheden om het openbaar vervoer te combineren met andere vervoersstromen om zo de bereikbaarheid te vergroten;
 • In ruimtelijke plannen zoveel mogelijk ruimte houden met concentratie van voorzieningen.

Herkent u zich hierin?

Stem dan op SGP/ChristenUnie, want uw stem laten wij horen!