Onze mensen

De gemeenteraad van Borsele bestaat uit 19 raadsleden. Vijf daarvan vormen de SGP/ChristenUnie-fractie: Gijsbrecht Gunter (fractievoorzitter), Henk van Hartingsveldt, Bauke de Jong, Gerard Verkuil en Kees Weststrate.

Het college van B&W wordt gevormd door de burgemeester en 3 wethouders. Namens SGP/ChrsitenUnie heeft Kees Weststrate (zelfde naam als raadslid!) zitting in het college. Zijn twee collega-collegeleden behoren tot het CDA en de PVDA.

De fractie komt de donderdag voorafgaande aan de volgende raadsvergadering bij elkaar om (onder andere) de standpunten ten aanzien van de agenda te bepalen. Daarbij zijn ook steunfractieleden aanwezig die de functie hebben van adviseur en sparringpartner. Ook bestuursleden van de verschillende lokale partij-afdelingen bezoeken deze vergaderingen. Daarnaast zijn er enkele experts die de fractie gevraagd en ongevraagd van advies voorzien op specifieke thema’s. U bent ook van harte welkom op de fractievergaderingen. Neem even contact op met de fractievoorzitter, zodat we uw bezoek kunnen inplannen.

Om in contact te blijven met burgers en bedrijfsleven bezoeken de fractieleden (individueel of in fractieverband) ook regelmatig bedrijven en instellingen. Zo blijven ze op de hoogte van alles wat zich buiten het gemeentehuis afspeelt. Schroom niet op contact met hen op te nemen; ze zijn er voor u!

20180621 SGPCU VEN1471 website

De fractie v.l.n.r. Kees Weststrate, Gerard Verkuil, Bauke de Jong, Gijsbrecht Gunter en Henk van Hartingsveldt.

Contactgegevens wethouder en fractieleden:

Kees Weststrate
Wethouder en 1e loco-burgemeester

Nieuwdorp
cweststratewethouder@borsele.nl

Portefeuilles:

 • Bouwen en wonen
 • Volkshuisvesting
 • Dorpsvernieuwing en monumenten
 • Buitendienst + afval
 • AB ZSP
 • Ruimtelijke ordening / water (klimaatadaptatie)

Gijsbrecht Gunter
Raadslid

Nieuwdorp
gagunter@borsele.nl

Portefeuilles:

 • Zorgplichten gemeentewet
 • Algemeen bestuur
 • Openbare orde en integrale veiligheid
 • Bedrijfsvoering (P&O, dienstverlening, ICT)
 • Financiën
 • Raadswerkgroep Begroting
 • Auditcommissie

Henk van Hartingsveldt
Raadslid

’s Gravenpolder
hvanhartingsveldt@borsele.nl

Portefeuilles:

 • Welzijn en zorg
 • WMO en Sociale zaken
 • Jeugd- en ouderenbeleid
 • Onderwijs

Gerard Verkuil
Raadslid

Hoedekenskerke
ggtverkuil@borsele.nl

Portefeuilles:

 • Recreatie en toerisme
 • Buitendienst + afval
 • Cultuur
 • Sport
 • Verkeer en vervoer
 • Woonomgeving (wegen, groen, riolering)

Bauke de Jong
Raadslid

 ’s – Gravenpolder
bdejong@borsele.nl

Portefeuilles:

 • Samenwerking
 • Werk en inkomen
 • Jeugd- en ouderenbeleid
 • Dorpshuizen
 • Milieu en duurzaamheid (incl. RUD en energietransitie)

Kees Weststrate
Raadslid

Borssele
cweststrateraadslid@borsele.nl

Portefeuilles:

 • Economische zaken
 • DB ZSP
 • AvA PZEM
 • Ruimtelijke ordening / water (klimaatadaptatie)
 • Bouwen en wonen
 • Volkshuisvesting
 • Dorpsvernieuwing en monumenten
 • AB ZSP
 • Hoorcommissie zienswijzen Ontwerp BP