De raadsvergadering van 3 oktober 2019 was de tweede vergadering van dit seizoen. Na de lange agenda van september was er nu een iets minder lange lijst van onderwerpen die besproken moesten worden.  

Bestuursrapportage Veiligheidsregio Zeeland (VRZ)

De veiligheidsregio is een belangrijk orgaan binnen het Zeeuwse. Zo is zij bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van alle taken op het gebied van de ambulancediensten en de brandweerzorg. Uit de rapportage wordt duidelijk dat de VRZ ook dit jaar kampt met een aantal tekorten. Deze moeten door de Zeeuwse gemeenten worden gedragen. Uiteraard vindt onze fractie het van belang dat de VRZ haar werk goed kan doen. Wel zouden wij graag de discussie voeren over welke taken elementair zijn en welke taken wellicht ook anders georganiseerd kunnen worden. Of welke taken de VRZ wat ons betreft niet zou hoeven te doen.

Woonvisie de Bevelanden

De Bevelandse gemeenten hebben samen een woonvisie opgesteld omdat de huizenmarkt (zowel huur als koop) niet stopt bij de gemeentegrenzen. Wat onze fractie is het belangrijk dat de gemeenten hierin samenwerken en we kunnen ons goed vinden in deze woonvisie. In dit visiestuk zijn afspraken vastgelegd over woningbouw, herstructurering, wonen en zorg, huisvesting van arbeidsmigranten en prestatieafspraken met de woningcorporaties in de regio. De visie is een parapluvisie die binnen alle gemeenten apart wordt uitgewerkt. Wat onze fractie betreft is er een goed proces geweest om tot deze visie te komen. Daarnaast kunnen we ons goed vinden in de uitgangspunten van deze visie. De ambities in deze visie zijn ‘duurzaam’, ‘toekomstbestendig’, breed toegankelijk’, ‘alleen nieuwbouw die iets toevoegt’, ‘het bestaande benutten’ en ‘oog hebben voor zorg’.

Kadernota Sociaal Domein

Binnen de Oosterschelderegio zijn er voor alles wat valt onder het kopje Sociaal Domein nieuwe kaders opgesteld. Deze kaders vormen de basis voor het beleid dat op lokaal niveau wordt ingevuld. Wat onze fractie betreft hadden deze kaders best scherper gesteld mogen worden, maar we beseffen ons dat dit voor regionale kaders lastig is. We zijn blij dat we in de Gemeente Borsele, vanuit een productieve samenwerking tussen alle betrokkenen, hard op weg zijn om met goede voorstellen te komen. De kaders die in deze nota worden voorgesteld zijn als volgt:

  • De inwoner staat centraal.
  • De gemeente heeft de regierol en stelt inhoudelijke kaders en budgetten vast.
  • Innovatie en preventie zijn noodzakelijk.
  • Lokaal organiseren wat lokaal kan, regionaal wat regionaal moet.

Kredieten voor parkeerstroken Lewedorp en Nieuwdorp

In de kernen Lewedorp en Nieuwdorp is sprake van parkeerdruk. Dit betekent dat er minder parkeerplaatsen beschikbaar zijn dan er nodig blijken. In samenwerking met R&B Wonen wordt in beide dorpen een parkeerstrook gerealiseerd die ervoor moet zorgen dat deze parkeerdruk afneemt. Wat onze fractie betreft is dit een goede zaak die ervoor zorgt dat de doorstroming in de bewuste kernen verbetert en de veiligheid daardoor wordt verhoogd.

Vaststellen programmarapportage

Een aantal keer per jaar wordt er aan de raad gerapporteerd over alle projecten die worden uitgevoerd. Deze rapportage wordt ter vaststelling aan de raad voorgelegd. Onze fractie is tevreden over de rapportage en blij om te zien dat er veel projecten worden uitgevoerd en zijn opgepakt. We kunnen, de rapportage doorbladerend, concluderen dat er ook veel zaken vanuit ons verkiezingsprogramma worden aangepakt.

Wat ons betreft is er nog wel een opmerking te maken: er zijn signalen dat er vanuit de overheid extra middelen vrij zullen komen voor de bekostiging van zaken aangaande het Sociaal Domein. Dit zou tot gevolg kunnen hebben dat we de voorstellen, waar op dit moment aan wordt gewerkt, om dit onderdeel te herstructureren en daardoor beter te laten fungeren en met het beschikbare budget meer mogelijk te maken, naar de achtergrond verschuiven. Wij hebben het college opgeroepen om hiervoor te waken. Wat ons betreft moet het dak worden gerepareerd op het moment dat de zon schijnt. Ofschoon we nu niet kunnen spreken van een doorbrekende zon, we ervaren de eventuele extra financiële middelen eerder als dat het minder hard aan het regenen is.