Tijdens deze raadsvergadering was voor het eerst sinds lange tijd weer publiek welkom op de publieke tribune. Het was fijn om weer betrokken burgers te mogen ontmoeten. Zien we jullie daar binnenkort ook?

Ontvlechting Evides uit PZEM

Omdat de PZEM, waar Evides nu nog onderdeel van uitmaakt, ook commerciële activiteiten uitvoert, is het van belang dat het waterbedrijf hieruit wordt ontvlochten. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat het waterbedrijf opnieuw in publieke handen komt. Ook onze fractie vindt dit van belang, zodat we de drinkwatervoorziening zo risicoloos mogelijk houden.

Wel vindt onze fractie het van belang om uit deze casus een wijze les te leren: laat de gemeente als aandeelhouder niet op de stoel van de directeur gaan zitten, zodat voorkomen wordt dat toekomststrategieën op een verkeerde manier worden ontwikkeld.

Oprichting Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking North Sea Port District

Om alle overheden die samenwerken binnen het North Sea Port District (het gezamenlijke havengebied van Vlissingen tot Gent) de ruimte te geven om dit op een goede manier te doen, is het van belang dat deze samenwerking wordt geformaliseerd.

Onze fractie is positief over dit voorstel en begrijpt hiervan het belang. Wel signaleren we dat de omgeving van het havengebied steeds meer in de knel lijkt te komen. Belangen van de commerciële partijen lijken steeds zwaarder te wegen dan de belangen van de dorpen en haar inwoners. We hebben aandacht gevraagd voor de balans in beide belangen. Wat ons betreft zou dit nieuwe grensoverschrijdende havenbedrijf hierin een goede rol kunnen spelen om door middel van het creëren van tegenwicht meer draagvlak te organiseren.

Klimaatadaptatiestrategie Zeeland

Om de maatschappij zo goed mogelijk te laten aanpassen op de gevolgen die de klimaatverandering heeft, is het van belang dat er door de verschillende overheden (rijk, provincie, waterschap en gemeente) wordt samengewerkt om de omgeving zo goed mogelijk aan te passen op deze gevolgen.

In de strategie wordt nagedacht over opnder andere meervoudig ruimtegebruik en het dreigende tekort aan zoetwater. Wat ons betreft zijn dit belangrijke punten. Ook zijn we er enthousiast over dat er zoveel mogelijk wordt geprobeerd om in bestaand beleid en bestaande projecten op zo’n manier aan de slag te gaan, dat de aandacht voor klimaatadaptatie gewoongoed zullen worden. De strategie is erop gericht om ook in 2050 droge voeten te houden.

Onze fractie stelde de vraag op welke manier we als raad worden betrokken bij dit proces. We worden graag met regelmaat geïnformeerd over de voortgang van dit grote project. We zijn benieuwd of het ons lukt om, zoals in het voorstel wordt gesteld, voorlopig zoveel mogelijk binnen bestaande budgetten financiering te vinden. Desondanks hebben we gevraagd naar een inkijk in de nabije toekomst wat betreft de financiële uitdagingen. De reactie vanuit het College hierop was dat dit in de komende jaren verder moet worden uitgewerkt en dat het nu nog niet mogelijk is om hier een helder beeld bij te schetsen.

Verkeersafwikkeling Waterpark Veerse Meer

Aan de boorden van het Veerse Meer wordt een nieuw Waterpark gerealiseerd. Dit is op het grondgebied van de Gemeente Middelburg en daardoor formeel gezien hun verantwoordelijkheid. Desondanks zag de voltallige gemeenteraad van Borsele de noodzaak om door middel van een motie het College op te roepen om met klem de Gemeente Middelburg te vragen om haar verantwoordelijkheid te nemen voor wat betreft de te verwachten verkeersproblematiek aan de westkant van onze gemeente.

Onze fractie heeft deze motie mede ingediend omdat ook wij het van belang vinden dat er vooraf wordt nagedacht over het voorkomen van verkeersproblemen in de kern Lewedorp en elders in onze gemeente, in plaats van afwachten wat er zal gaan gebeuren.