De raadsvergadering van vanavond was de derde vergadering van dit seizoen. Omdat tijdens deze vergadering ook de begroting voor het nieuwe kalenderjaar werd besproken, werd het een latertje.   

Begrotingswijziging GR De Bevelanden

De vijf Bevelandse gemeenten werken op een aantal terreinen samen in de gemeenschappelijke regeling (GR) de Bevelanden. Wanneer er extra geld nodig is om de taken uit te voeren, wordt deze aanvraag aan de afzonderlijke gemeenteraden voorgelegd. De laatste begrotingswijziging komt voort uit een aantal uitbreidingen binnen het ICT-pakket dat wordt gebruikt. Ook is er extra geld nodig om een aantal vacatures te kunnen invullen. Als fractie zijn en blijven we scherp toezicht houden op de kosten van de GR. Deze regeling is opgestart met als achterliggend doel om op de terreinen waarop de GR actief is drie K’s te waarborgen: kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid.

Voortzetten Nota Grondbeleid

Binnen de Gemeente Borsele is er een Nota Grondbeleid opgesteld. In deze nota is alles geregeld dat te maken heeft met het beheer van de gronden van de Gemeente. De huidige nota heeft een looptijd tot en met 2019, daarom zou ze opnieuw moeten worden vastgesteld. Omdat deze nota echter beïnvloed wordt door een aantal andere nota’s die pas later worden geëvalueerd en opnieuw vastgesteld, wordt er nu voor gekozen om de looptijd van de huidige nota te verlengen. Onze fractie is het hiermee eens.

Bestemmingsplan wijziging Kern Lewedorp

Voor de kern Lewedorp is een bestemmingsplan wijziging geagendeerd. Deze wijziging heeft betrekking op de Banjaardstraat in Lewedorp. Een aantal verouderde huizen zal daar worden afgebroken en er zullen nieuwe huizen worden teruggebouwd. Omdat regels veranderd zijn, is het nu geldende plan niet meer actueel. Daarom moet dit nu worden aangepast. Wat onze fractie betreft is dit een goed voorstel. Dit levert een goede bijdrage aan het leefbaar houden van de kernen. 

Subsidiering musea

Het college stelt voor om de subsidiering van de musea in onze Regio te wijzigen. Verderop op de site leest u meer over dit onderwerp. Klik daarvoor hier!

Evaluatie eerste half jaar Sociaal Domein

Op het gebied van het sociaal domein is er doorlopend overleg tussen de wethouder (en haar ambtenaren) en de raad. Namens onze fractie worden onze fractie-specialisten met regelmaat bijgepraat over actuele zaken op dit gebied. Ook krijgen zij zo de gelegenheid om mee te denken. Tijdens deze vergadering bespreekt de hele raad het eerste half jaar. Het is duidelijk dat er grote uitdagingen liggen binnen dit domein. Dit stelt de raad voor keuzes. Wat onze fractie betreft gaan we als Gemeente aan de slag om binnen het sociaal domein op zoek te gaan naar manieren om anders te organiseren. Dit moet zowel op het gebied van de kwaliteit als van de kosten een verbetering opleveren. Wij zullen ons er optimaal voor inspannen om aan deze gesprekken een positieve bijdrage te leveren. Tijdens deze vergadering hebben we er bij de wethouder op aangedrongen om de handschoen op te pakken en nu echt aan de slag te gaan.

Herziening Gemeentelijk rioleringsplan

Evenals het Grondbeleid is ook het rioleringsplan aan vernieuwing toe. Wat onze fractie betreft is dit een belangrijk plan. Gezien de klimatologische veranderingen spreekt het niet vanzelf dat we in de kernen het hele jaar droge voeten houden. Daarom is het van belang om dit beleid actueel te houden. We kunnen ons goed vinden in dit plan. We zijn wel benieuwd op welke manier de wethouder gaat realiseren dat ook burgers het belang van hun bijdrage aan dit vraagstuk gaan inzien en daarnaar zullen handelen.

Herziening Nota Voorzieningen en reserves

Ook deze nota was toe aan een herziening. In deze nota wordt beschreven op welke manier de gemeente omgaat met haar voorzieningen en reserves: op welke manier worden deze gevuld en welke kaders stellen we hier met elkaar aan. Onze fractie kan zich goed vinden in dit stuk en onderschrijft het hebben van genoeg vet op de botten om magere jaren en momenten goed te kunnen doorstaan.

Programmabegroting 2020

Zoals bij veel bedrijven en instellingen het geval is, wordt in deze tijd van het jaar de begroting voor het volgende jaar opgesteld. Zo ook in de Gemeente Borsele. Het door het college gedane voorstel laat een tekort van €600.000,- zien. Dit wordt met name veroorzaakt door tekorten binnen het sociaal domein en dan met name de jeugdzorg.  Zoals eerder opgemerkt bij het agendapunt met betrekking tot het sociaal domein is het wat onze fractie betreft van groot belang om binnen dit domein op zoek te gaan naar bezuinigingen voor dit bedrag. Dat is een zoektocht die ons niet licht zal vallen, maar als fractie zien we zeker mogelijkheden om dit op een goede manier tot stand te brengen.