In de afgelopen maanden hebben de ambtenaren, het College van Burgemeester en Wethouders en de raadsleden bepaald niet stil gezeten. Er is hard gewerkt om een sluitende begroting te realiseren. Dat vormde meteen ook de hoofdmoot van de raadsvergadering van 6 februari.

Aanschaf doorzaaimachine

Het college vraagt de middelen om een doorzaaimachine aan te schaffen. Deze machine zorgt ervoor dat de vele sportvelden die onze gemeente rijk is op de juiste manier kunnen worden verzorgd. Voorheen werd er een bedrijf ingehuurd om het doorzaaien voor haar rekening te nemen. Vanwege de klimatologische veranderingen, blijkt het steeds lastiger om dit op een goede manier te organiseren. Daarom is er een voorstel gekomen om zelf deze machine aan te schaffen. Onze fractie begrijpt de redenering en steunt daarom de aanschaf van deze machine,

Invulling taakstellende bezuiniging

Nadat gebleken was dat de begroting voor 2020 een fors tekort kende, is er eendrachtig gewerkt aan het vinden van manieren om dit tekort teniet te doen. Het oorspronkelijke tekort was maar liefst 1,7 miljoen. Daarvan werd 1,1 miljoen dekking gevonden in de begroting, maar bleef een tekort van maar liefst 6 ton over. Ambtenaren, College en Raad hebben de handen ineengeslagen en met elkaar allerlei manieren om te bezuinigen bedacht. Een aantal opties dat hieruit naar voren kwam zijn door de ambtenaren doorgerekend en geanalyseerd op het mogelijke financiële voordeel en ook het realiteitsgehalte. De opties die nog niet doorgerekend zijn volgen de komende tijd. Zodat we kunnen blijven werken aan versterking van de gemeentelijke financiën. Op basis van de eerste lijst is een voorstel opgesteld dat erin resulteert dat de begroting sluitend kan worden aangeboden aan Raad en Provincie die als toezichthouder fungeert. Fijn vinden we dat de burger met deze bezuinigingen slechts zeer ten dele wordt getroffen en ook geen belastingverhogingen worden voorgesteld. Er wordt vooral naar de eigen organisatie gekeken en het Masterplan wordt nu de plannen duidelijker worden realistischer uitgesmeerd in de tijd.

Een behoorlijk gedeelte van deze opties bevinden zich in het Sociaal Domein. Dit was ook een van de uitgangspunten van de bezuinigingsronde: ook in dit domein moest voldoende winst geboekt gaan worden. Maar liefst zes ton van de bezuinigingsvoorstellen komt uit het sociaal domein. Daarbij zijn wel investeringen nodig. Een vinger aan de pols houden is daarom belangrijk.

Onze fractie is blij met het proces dat heeft plaatsgevonden en waarin ambtenaren, College en Raad goed hebben samengewerkt om zo tot een zo optimaal mogelijk resultaat te komen. We vinden dit als fractie een goede eerste stap in de richting, want bij de Kadernota is afgesproken dat we breder en dieper gaan kijken om het huishoudboekje structureel op orde te krijgen. De opties die nog niet zijn uitgewerkt wachten we dan ook met belangstelling af. We realiseren het ons terdege dat er nog de nodige risico’s en aannames onderdeel uitmaken van dit voorstel, maar wij denken dat dit met iedere begroting zo is. Hierover leest u onder het volgende agendapunt meer.

Lees voor meer informatie over dit puntdit artikel op onze website.

Actieplan Sociaal Domein

Zoals gezegd maakt dit actieplan voor een belangrijk gedeelte onderdeel uit van de bezuinigingen. Eerder al heeft onze fractie erop aangedrongen om de organisatie van de (jeugd)zorg onder de loep te nemen. In onze beleving was het noodzakelijk om met name te kijken naar de toegang tot de zorg en de onderlinge samenwerking. In dit actieplan worden hiervoor goede suggesties gedaan. We merken hierbij wel op dat het van belang is dat we goed inzicht krijgen in de voortgang van deze aanpassingen. Zo worden we als raad in staat gesteld om vinger aan de pols te houden en bij te sturen waar dat nodig is.

Lees voor meer informatie over dit punt dit artikel op onze website.