De raadsvergadering van vanavond was de eerste na het zomerreces. Dit zorgde voor een stevige agenda met uiteenlopende punten. Hieronder leest u kort onze overwegingen bij de meest in het oog springende punten.

Motie Hoedekenskerke

Tijdens het raadsledenspreekuur van vorige week bracht de dorpsraad van Hoedekenskerke de situatie van een aantal huizen aan de Julianstraat onder de aandacht. R&B is voornemens deze te slopen, omdat het verduurzamen van deze huizen niet realistisch en te kostbaar is. Er is verder onvoldoende vraag naar woningen om op deze plaats nieuwe woningen terug te bouwen. Onze fractie kan de vraag van de dorpsraad om alles op alles te zetten uiteraard goed begrijpen, maar wil ook vasthouden aan de eerder gestelde kaders wat betreft duurzaamheid van de woningen. Door middel van een gezamenlijke brief, die alle fracties ondertekenden hebben we aandacht gevraagd bij R&B om extra inspanningen te leveren om met beleggers en initiators vanuit het dorp in gesprek te gaan om te onderzoeken of de huizen toch opnieuw op de (particuliere) markt gebracht kunnen worden voor gegadigden.

Een motie van D’66 waarin meer actie van het college werd gevraagd, werd niet gesteund omdat we niet in kunnen en willen gaan tegen eerder door de raad vastgestelde kaders en de wethouder duidelijk maakte dat er volop gesprekken gaande zijn. Uiteraard zijn we het wel eens met de oproep om, binnen de gestelde kaders, alles in het werk te stellen om sloop te voorkomen en zo de leefbaarheid in Hoedekenskerke te bevorderen. Wij willen voor Hoedekenskerke het paard voor de wagen spannen en niet erachter. De motie werd verworpen.

Zeeuwse Muziekschool

De SGP-ChristenUnie fractie maakt zich zorgen over de uittreding van de gemeenten Sluis en Vlissingen uit de Gemeenschappelijke Regeling. De Zeeuwse gemeenten dragen de kosten van de Muziekschool samen, maar nu twee gemeenten daadwerkelijk uittreden, zullen de kosten voor onze gemeente omhoog gaan. We hebben de wethouder gevraagd of er al wordt nagedacht over een ‘Plan B’ voor de muziekschool. De wethouder deelt onze zorgen, maar ziet ook perspectief. De pas aangetreden directeur zal er binnenkort op terugkomen, gaf de wethouder aan.

Nota Economisch beleid

In het bestuursprogramma is beschreven dat er prioriteit gegeven moet worden aan het behoud en de versterking van de werkgelegenheid en de lokale economie. Om hier handen en voeten aan te geven is er akkoord gegeven voor het beschikbaar stellen van een krediet van €100.000,- om nieuw Economisch Beleid op te stellen en uit te voeren.

Wat onze fractie betreft is het een fors bedrag, maar is het zeker de moeite waard om waar het gaat over werkgelegenheid en de versterking van de lokale economie een toekomstbestendig plan te hebben. Belangrijk vinden we dat minimaal de helft van het bedrag echt bij de ondernemers met goede plannen terecht komt en niet verdampt met het opstellen van lijvige nota’s. Wel zouden we graag als raad eerder betrokken worden in het proces. Het college gaat hiermee aan de slag.

Stomen door Landschapspark Borsele

De Stoomtrein Goes Borsele (SGB) wil de eindpuntvoorziening in Hoedekenskerke graag een facelift geven. Wat onze fractie betreft is dat niet voor zijn tijd. We vinden dat deze attractie van toegevoegde waarde is voor het toeristisch aan bod in onze gemeente. Het gevraagde bedrag van €250.000,- is wat onze fractie betreft dan ook goed besteed. We waarderen de grote inzet van de vele vrijwilligers.

Wel lijkt het onze fractie goed om het college te laten onderzoeken of de huidige organisatievorm van de eindpuntvoorziening nog wel de juiste is. Wij kunnen ons goed voorstellen dat de SGB op eigen benen zou gaan staan en het eigendom en beheer van de gebouwen overneemt van de gemeente. Ook andere grote musea doen dat. Een motie over dit onderwerp verdween na toezegging van de wethouder weer van tafel.

Jaarstukken Regionaal Bureau Leerplicht (RBL)

Onze fractie heeft ingestemd met de jaarstukken van de RBL. We waarderen het werk van dit bureau terdege. Het is wat onze fractie betreft van groot belang dat er op een positieve manier wordt bijgedragen aan het naar school gaan van de jeugd.

Masterplan Nieuwdorp

Met veel plezier hebben we het voorstel met betrekking tot het masterplan in Nieuwdorp gelezen. Dit gaat voor het dorp een geweldige impuls zijn om verder te ontwikkelen. Het was onze fractie die in 2013 hiervoor al de eerste piketpalen sloeg toen de overdracht van gronden voor het Bevrijdingsmuseum in de raad behandeld werd. De bouw van een gezamenlijk dorpshuis met daarin de school is wat ons betreft een geweldige kans voor het dorp. Er zijn tientallen burgers direct betrokken bij de plannen en dat is mooi! We zijn blij dat in de plannen het oude kerkgebouw van de Protestantse gemeente wordt geïntegreerd. Wat ons betreft geldt dit ook voor de pastorie. Het aanleggen en verder uitbouwen van de klimaatstraat is in dit kader ook een belangrijk onderdeel. We hopen dat dit een straat zal zijn die in de gehele regio navolging zal gaan krijgen.

We waarderen de samenwerking tussen de gemeente en de inwoners van het dorp (inclusief dorpsraad).

Onze fractie is verheugd over het gegeven dat we de nodige financiële middelen voorhanden hebben om de mooie plannen ook te kunnen financieren. We realiseren dat er nog meer plannen zijn dan de plannen die nu worden gerealiseerd. We zijn daarom ook blij met de toezegging van de wethouder om in de nabije toekomst te proberen de overige plannen, indien zich de mogelijkheid voordoet, ook uit te voeren.

Foto: Reinier Zondervan