Ondanks het aanscherpen van de beperkende maatregelen, afgelopen week, kwam de Gemeenteraad van Borsele vanavond toch bijeen om over een aantal zaken besluiten te nemen. In deze raadsflits nemen we de belangrijkste met u door.

Begrotingswijziging Gemeenschappelijke Regeling De Bevelanden

Vanwege de aanschaf van nieuwe software voor het verder optimaliseren van de organisatie van de GR De Bevelanden wordt er om een extra bijdrage gevraagd. In een aparte bijeenkomst heeft de directeur van de GR goed duidelijk kunnen maken waaorm deze aanschaf noodzakelijk is. Daar kunnen we volledig mee instemmen. Wel hebben vragen over de manier waarop dit geld, dat niet voorzien was, in de begroting is gevonden: het niet gebruikte budget voor het vieren van 50 jaar Gemeente Borsele wordt nu benut. Vanwege het uitbreken van de Covid-19 pandemie konden de festiviteiten die hiervoor gepland stonden helaas niet doorgaan. Onze fractie heeft gevraagd welk budget er nu nog overblijft en hoe dat zal worden besteed. Deze vraag kon het College zich goed voorstellen en zal later schriftelijk worden beantwoord.

Begrotingswijziging Veiligheids Regio Zeeland (VRZ)

Vanwege de Covid-19 situatie heeft de VRZ een heel aantal zaken niet kunnen doen en zich juist moeten concentreren op zaken die, bij het opstellen van de begroting voor 2020, niet hadden kunnen worden ingeschat. Zodoende wordt er nu een wijziging van de begroting voorgesteld. Onze fractie kan zich hierin goed vinden en prijst tegelijkertijd de aanpak van de VRZ en complimenteert alle betrokkenen die zich al maanden lang onafgebroken inzetten.

Het is mooi om te zien dat de VRZ dit jaar binnen de gestelde begroting blijft. Wel maken we ons zorgen over de kosten die vanuit dit jaar zijn uitgesteld. Gaat het lukken om de zaken die nu zijn blijven liggen (met name scholing) in het komende jaar binnen het in de meerjarenbegroting gestelde budget te verwezenlijken? De toekomst zal dit uitwijzen.

Tussenevaluatie Bestuursprogramma

Aan het begin van de raadsperiode heeft de gemeenteraad een gezamenlijk prorgramma opgesteld met daarin allerlei onderwerpen die in de daaropvolgende vier bestuursjaren zouden worden uitgewerkt. Dit plan werd unaniem aangenomen. Nu we ongeveer halverwege de vier jaar die een raad doorgaans samenwerkt zijn gekomen, is het goed om te bekijken wat er al gelukt is, wat nog niet en waaraan wordt gewerkt.

Onze fractie is dankbaar voor alles dat al is gerealiseerd, maar vindt ook dat er nog best veel projecten lopen die nog niet zijn afgerond. We hebben aandacht gevraagd voor de volgende onderwerpen, die wij ook in ons verkiezingsprogramma hebben beschreven:

  • Het verder uitwerken van een energyhub is kansrijk. Het college wordt gevraagd extra alert te zijn om de belangen van de bewoners in de omliggende dorpen goed te behartigen.
  • Het goed in gesprek blijven met de dorpen uit de Sloerand, wanneer daar de nodige infrastructurele aanpassingen worden gedaan
  • In gesprek gaan met het onderwijs over de krimp van de scholen. Van iedere deonominatie 2 scholen, verspreid over de gemeente (gekoppeld aan optimalisatie van schoolvervoer), vinden wij nog altijd een goed idee
  • Het verder -en ook redelijk snel- uitwerken van de visie op leegstaande kerkgebouwen in Borsele
  • Het blijven realiseren van betaalbare (sociale) huurwoningen en ontwikkelen van plan Platepolder om doorstroming te bevorderen.
  • Het blijven focussen op waterinclusief denken: hoe houden we zout water buiten, voorkomen we wateroverlast en benutten we het beschikbare zoete water zo goed mogelijk?

Aankoop Bethelkerk Nieuwdorp

Het belangrijkste onderdeel van het eerder vastgestelde Masterplan Nieuwdorp, is het creëren van een dorpshart. Hiervoor is, samen met dorpsraad en inwonders, bedacht dat de Bethelkerk, in combinatie met een stuk nieuwbouw voor de school, prachtig zou kunnen gaan fungeren als nieuw dorpshart. Centraal gelegen en met het ruime dorpsplein voor de deur.


Eerder al hebben alle fracties uitgesproken dat dit een prachtig plan is, dat wordt omarmd door het dorp. Nu de Bethelkerk moet worden aangekocht voor €64.000,-, rijst de vraag of dat in deze tijd wel verantwoord is. Als gemeente bevinden we ons in een benarde financiële positie en beraden we ons erop hoe hiermee het beste om te gaan. De makkelijke keuze zou dus zijn om nu terug te trekken en de koop (voorlopig) uit te stellen.

Onze fractie redeneert echter anders. Wij zijn van mening dat het niet juist is om terug te komen op dit eerder genomen besluit waarvoor nu feitelijk alleen goedkeuring wordt gevraagd voor de hoogte van de aankoopsom en niet de aankoop ansich.  Het creëren van het zo gewenste dorpshart vinden we juist essentiëel voor het toekomstbestendig maken van Nieuwdorp. We nemen hiermee geen voorschot op de discussie over financiën, de verdere invulling van het Masterplan ligt nog open. Dit vinden we echter, net als veel Nieuwdorpers, echt een belangrijke stap om nu te zetten.

Begroting 2021

Als gemeente bevinden we ons middenin een onderzoek naar de manier waarop wij als Gemeente Borsele willen omgaan met het besteedbare budget. Anders gezegd, antwoord op de vraag: Welke gemeente willen we zijn? In de afgelopen jaren hebben we bovendien teveel van onze reserves moeten aanspreken, om de begrotingen steeds sluitend te krijgen. Dat is niet de manier waarop we willen werken. Daarom onderzoeken we nu eerst welke gemeente we willen zijn en hoe het financiële fundament daarvan in elkaar zit. De uitwerkingvan hoe we dit in de toekomst willen vormgeven is de basis voor toekomstige begrotingen.

Omdat we middenin dit proces zitten, is besloten om nu een basisbegroting op te stellen, zonder dat daarin politieke keuzes worden gemaakt. Nadat het onderzoek naar een gezond financieel bestuur is afgerond, zullen we ons opnieuw buigen over een gezonde begroting voor het nieuwe jaar.