De vergadering van vanavond leek op voorhand een rustige vergadering te worden. Maar zoals vaker, kan de schijn wel eens bedriegen…

Aandeelhoudersvergadering PZEM

De gemeente heeft een klein gedeelte van de aandelen van de PZEM in handen. Er wordt nagedacht over hoe er met deze aandelen het beste gehandeld kan worden. Omdat dit een proces is dat door de gevoeligheid ervan beter niet in de openbaarheid kan worden besproken, vraagt het college of er mandaat kan worden verleend aan de vertegenwoordigers die namens de gemeente de onderhandelingen zullen voeren. Onze fractie kan zich hier goed in vinden.

Samenvoeging werkplaatsen Heinkenszand en ‘s-Heerenhoek

Om de diverse werkzaamheden die er in de gemeente door de medewerkers van de buitendienst worden uitgevoerd goed te kunnen organiseren, is er aantal werkplaatsen. Dat zijn er nu nog drie: Heinkenszand, ’s-Gravenpolder en ’s-Heerenhoek. Omdat het gebouw in ’s-Heerenhoek sterk is gedateerd, is er besloten om dit gebouw af te stoten en deze post samen te voegen met die van Heinkenszand. Om dit alles goed te laten verlopen is er krediet nodig om de post in Heinkenszand te verbouwen. Ook zijn er kosten nodig om een procesbegeleider in te schakelen om deze processen goed te begeleiden.

Ondanks dat onze fractie kritisch is over de extra begeleiding die wordt ingehuurd, gaan we wel akkoord met het voorstel, dat in principe een uitwerking is van een al eerder genomen besluit tijdens de bezuinigingsvoorstellen in februari.

Verlengen sportnota

Op diverse beleidsterreinen zijn er nota’s waarin wordt beschreven welke ontwikkelingen er binnen het domein gaande zijn en hoe deze worden aangepakt. De sportnota liep van 2016 tot 2019. In het najaar van 2019 zou deze worden herzien. Nadat bekend werd dat er bezuinigd moest gaan worden, werd duidelijk dat het niet mogelijk zou zijn om voor de start van 2020 een nieuwe nota op te stellen. Dit vanwege de onduidelijkheid over de financiële kaders. Er wordt nu voorgesteld om de huidige nota met een jaar te verlengen, zodat in het komende voorjaar, op basis van goede evaluaties en heldere financiële kaders, een nieuwe nota kan worden geschreven.

Met een kritische opmerking over de inhoud van de voorhanden zijnde evaluaties in ons betoog gaan we akkoord met deze gang van zaken.

Financiële instandhouding Intervence

Intervence verzorgt in Zeeland alle activiteiten in het kader van de Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. Dagelijks helpen zij kwetsbare jongeren die afhankelijk zijn van goede hulp en ondersteuning. Hier wordt goed en belangrijk werk verricht.

Binnen de bedrijfsvoering en organisatie rommelt het al langere tijd. Wat onze fractie betreft is de vraag om extra financiering hiervan een volgend voorbeeld. We hebben de wethouder gevraagd of zij richting de leiding van Intervence wil meenemen dat het nu echt tijd is voor verbetering en dat wij ons anders genoodzaakt zien om verder te gaan kijken hoe in de omgeving buiten Zeeland deze zorg wordt georganiseerd. Het in de lucht houden van Intervence als organisatie is geen doel op zich. Het gaat om het zo goed mogelijk bieden van de steeds veranderende zorgvraag. Daarop moet een organisatie zich inrichten.

Voorstel besteding reserve InterBestuurlijk Programma (IBP)

Omdat Nederland in de komende tijd voor de nodige uitdagingen staat op het gebied van duurzaamheid, klimaat, schuldhulpverlening en het terugdringen van eenzaamheid, is er vanuit de overheid een budget beschikbaar gesteld dat er voor zou moeten zorgen dat gemeenten op het gebied van deze thematiek plannen kunnen ontwikkelen en kunnen uitvoeren. Vanavond besloten we om een gedeelte van de beschikbare middelen te verdelen over deze drie onderwerpen: samen aan de slag voor het klimaat, toekomstbestendig wonen en naar een vitaal platteland.

Motie marinierskazerne

Naar aanleiding van het nieuws rondom de marinierskazerne die niet naar Zeeland komt heeft onze fractie het initiatief genomen om een motie op te stellen die in alle Zeeuwse gemeenten, de Staten en het Waterschap wordt behandeld. De motie spreekt haar afkeuring uit over de gang van zaken met betrekking tot de toewijzing van de kazerne en vraagt het College om, samen met de overige overheidsorganen in Zeeland (OZO) een brief met alle aangenomen moties te sturen naar het kabinet om daarin het ongenoegen te uiten en op te roepen tot een ruime compensatie.

De motie werd met algemene stemmen aangenomen. Het is uniek dat een motie zo breed werd aangenomen en alle Zeeuwse overheden zo schouder aan schouder stonden.

Motie Betaalbaar wonen in leefbare kernen

De D’66 fractie bracht een motie in met dit onderwerp. Beveland Wonen is verantwoordelijk voor een woningvoorraad die goed in balans is en de vraag vanuit de Bevelandse gemeenten goed aankan. D’66 stelt dat het steeds vaker gebeurt dat Beveland Wonen huizen uit haar voorraad sloopt, maar er niks voor terugbouwt. Pasgeleden is dit nog in het nieuws geweest rondom een aantal huizen in Hoedekenskerke. Cijfers bevestigen dat voor de 146 woningen die gesloopt worden, er slechts 120 worden teruggebouwd.

De motie stelt dat, juist in tijden waarin het voor starters moeilijk is om een huis te kopen, dit soort huizen juist een mooie kans bieden. Dat ze niet gesloopt moeten worden, maar juist verkocht aan starters zodat zij er, nadat ze het huis hebben verduurzaamd, voor realistische lasten kunnen wonen. Dit alles zou een positieve bijdrage kunnen leveren aan de leefbaarheid in de kernen en ons ook beter in staat stellen om de duurzaamheidsdoelstellingen te behalen.

D’66 roept het College op alle inspanningen te leveren om e realiseren dat dit type huizen niet worden gesloopt, maar juist beschikbaar komen voor starters en dat zij door middel van een duurzaamheidssubsidie deze huizen ook kunnen verduurzamen, nadat de corporatie ze op minimaal energielabel-D heeft aangeboden, om te voorkomen dat we met belastinggeld vooral de corporatie zouden spekken.

Dat laatste punt deed onze fractie nog wat twijfelen hoe dat precies in de praktijk gaat lopen. Immers. wij vinden het niet juist dat dit er in de praktijk op zou uitdraaien dat de gemeente de woningcorporatie zou gaan subsidiëren. Na toelichting van de indiener en de verantwoordelijk wethouder hierop ging onze fractie mee en werd de motie unaniem aangenomen.