Opnieuw werd er digitaal vergaderd door de gemeenteraad van Borsele. Onze fractie maakte zich wat betreft de geagendeerde punten hard voor onderstaande zaken:

Jaarrekening en begroting GR De Bevelanden

Als gemeente Borsele werken we samen met de vier andere Bevelandse gemeenten in een Gemeenschappelijke Regeling. Dit levert, als het goed is, winst op op het gebied van kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid. De nog relatief jonge organisatie werkt hard om zo efficiënt mogelijk te werken. Onze fractie heeft vertrouwen in de nieuwe directeur, maar blijft wel oproepen tot het continu gefocust blijven op het kosten efficiënt werken.

Begroting GGD Zeeland

De GGD draagt, samen met anderen, zorg voor gezondheid en veiligheid in onze regio. Dat dit een belangrijke instantie is, staat buiten kijf. Wel worden we al langere tijd geconfronteerd met hoge kosten in het sociaal domein. Met name de uit te voeren taken binnen de jeugdzorg zorgen voor steeds verder oplopende tekorten. Onze fractie heeft langere tijd opgeroepen om te komen tot een actieplan Sociaal Domein om kosten en uitvoering met elkaar in balans te brengen. We constateren dat dit op dit moment nog verre van op orde is. Een van de acties die wat onze fractie betreft helpend zou kunnen zijn, is om alle partijen die actief zijn binnen het sociaal domein onder te brengen in een gezamenlijke gemeenschappelijke regeling. Zo kan er meer efficiënt gewerkt worden, zodat kosten omlaaggaan en de kwaliteit verhoogd wordt. Ook zou onze fractie het een goed idee wanneer er binnen dit domein veel meer vanuit de cliënt gedacht gaat worden, in plaats vanuit de bestaande regelingen die er zijn. Vraag de cliënt wat hij denkt nodig te hebben. Daarnaast zijn wij ook van mening dat het nodig is om duidelijke keuzes te maken over de soorten zorg die door de gemeente wordt aangeboden.


Om bovenstaande punten extra kracht bij te zetten, wordt er niet ingestemd met de ingediende begroting. Er moet eerst meer duidelijkheid komen over de door ons aangedragen punten. Ook werd er, mede door onze fractie, een motie ingediend waarin het college wordt verzocht om de begroting terug te leggen bij de GGD en te vragen om het opstellen van een sluitende begroting, een goede rapportage over de manier waarop binnen de gemeente de tekorten binnen de jeugdzorg worden aangepakt, in te zetten op nauwere bestuurlijke samenwerking op dit terrein en zich te blijven inspannen om in Den Haag onder de aandacht te blijven brengen dat er forse tekorten zijn op dit gebied en dat er meer dekking nodig is.

De motie werd met raad brede steun aangenomen.

Begroting Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWO)

Het SWO biedt onder andere zorg op het gebied van volwasseneducatie en het verstrekken van welzijnsmiddelen zoals huishoudelijke hulp, trapliften, rolstoelen en dergelijke. Ook deze begroting laat een sterk stijgende lijn zien met hoge kosten die ervoor zorgen dat de financiële positie van de gemeente sterk ondermijnd wordt. Ook op dit punt heeft onze fractie aangedrongen op het beter beheersen van de kosten en de verantwoordelijkheid te nemen om het werk beter te organiseren. Omdat onze fractie ook voor wat betreft het SWO zorgen heeft over de huidige koers, is er opnieuw een motie ingediend. In deze motie wordt het college opgeroepen om een nieuwe begroting op te stellen – op basis van een actieplan voor kostenbeheersing -, een goede rapportage over de manier van het aanpakken van de tekorten, een zo groot mogelijke inspanning leveren om op bestuurlijk niveau verdere samenwerking te zoeken en vinden op dit gebied en ook in het kader van het SWO bij het Rijk duidelijk te maken dat de toegekende middelen niet afdoende zijn.

Deze motie werd met bijna raad brede steun aangenomen.

Begroting en jaarverslag SaBeWa

SaBeWa int op Zeeuwse schaal belastingen en heffingen voor de gemeenten. Het is van belang dat zij hun werk goed kunnen doen. Wat onze fractie betreft is de voorgestelde begroting verantwoord en nodig om de werkzaamheden uit te voeren.

Plan van aanpak Transitievisie Warmte

Om de klimaatdoelstellingen te kunnen realiseren wordt er van iedere provincie verwacht dat er plannen worden gemaakt om deze te realiseren. Onderdeel van de klimaatdoelstellingen is het omgaan met warmte. Dit plan van aanpak moet leiden tot een strategie voor Zeeland. Wat onze fractie betreft is het van belang dat de raad goed betrokken blijft bij dit proces om zo ook echt een Borsels geluid te kunnen laten horen.