Opnieuw een digitale vergadering vanuit de eigen huis- of studeerkamer. We hopen snel weer fysiek te kunnen samen komen, maar tot die tijd zijn we blij dat we op deze manier toch besluiten kunnen nemen, in het belang van onze mooie gemeente.

Instemmen met bestuursopdracht Toekomstvisie Borsele

Mede naar aanleiding van de financiële uitdagingen waarmee de gemeente Borsele nu te kampen heeft, heeft de raad besloten om te onderzoeken wat in de nabije toekomst haar rol en positie zouden moeten zijn. Een raadswerkgroep gaat nu aan de slag met het uitwerken van drie mogelijke scenario’s die deze toekomstvisie beschrijven.

Onze fractie is positief over dit voorstel en benieuwd naar de mogelijke scenario’s. Tijdens de raadsbijeenkomst hebben we gevraagd naar de rol van de raad in dit proces. We vinden het van belang dat de raad steeds goed geïnformeerd wordt over de voortgang van het proces. Ook hebben we er op aangedrongen om het aantal te betrekken organisaties beperkt te houden, om het geheel wel werkbaar te houden.

Namens onze fractie heeft raadslid De Jong zitting in de werkgroep.

Instemmen met Aandeelhoudersstrategie North Sea Port (NSP)

Als aandeelhouder van het gezamenlijke havenbedrijf van de samenwerkende havens van Vlissingen-Oost, Terneuzen en Gent is het de taak van de gemeenteraad om al dan niet in te stemmen met de voorgestelde strategie van die aandeelhouders. De strategie heeft drie belangrijke pijlers:

  • Economische ontwikkeling en tewerkstelling
  • Financiële prestaties
  • Duurzaamheid en klimaat

Ofschoon onze fractie zich goed kan vinden in deze pijlers, hebben we wel aangeven dat wij kritisch zijn voor wat betreft de mogelijkheden om deze ook daadwerkelijk waar te maken, omdat we ons realiseren dat er sprake is van beperkte financiële middelen en beperkte menskracht. Ook hebben we een duidelijke oproep gedaan meer aandacht te creëren voor het bestrijden van ondermijning.

Verordening beschikkingstermijn schuldhulpverlening

Wanneer burgers in de situatie komen dat ze hulp nodig hebben om uit de schulden te komen, is de gemeente verplicht om deze hulp te bieden. Vanwege een wetswijziging moest de termijn waarop een hulpaanvrager een definitieve beschikking krijgt worden aangepast.

Onze fractie stemt in met de aanpassing van deze verordening. We vinden het van belang dat mensen die dat nodig hebben, niet te lang moeten wachten op hulp, omdat de problemen zich in korte tijd steeds verder kunnen opstapelen. Daarom hebben we de wethouder gevraagd of het ook korter zou kunnen. De wethouder heeft hiermee ingestemd.

Instemmen met bijdrage voor de overgangsfase bij Intervence

Nu duidelijk is geworden dat er wat betreft jeugdhulporganisatie Intervence zal worden overgegaan tot liquidatie om daarna de taken van Intervence op een andere manier te kunnen organiseren, is er geld nodig om de hierbij behorende stappen ook daadwerkelijk uit te voeren. Het voorstel vroeg zowel om geld voor het in stand houden van de organisatie en geld voor het daarna uitvoeren van het plan van aanpak wat opgesteld wordt. 

Onze fractie heeft niet de gewoonte om vooraf al geld beschikbaar te stellen zonder het plan van aanpak te kennen. In deze situatie vanuit het belang van cliënten en medewerkers hebben we toch ingestemd met dit besluit. Een ingediend amendement om eerst een transitieplan te mogen inzien, voordat we kunnen instemmen met dit voorstel kon dus niet op onze steun rekenen. 

Daarbij hebben we het bestuur waarin de wethouder namens de Gemeente Borsele plaats heeft, gevraagd te blijven reflecteren op de besluitvorming en het proces van communicatie. We vinden het van belang dat we als gemeenteraad goed op de hoogte worden gehouden over de vorderingen in dit proces.

Motie Integratieplan WMO-taken en GR de Bevelanden

Drie partijen (D’66, OPA en LPB) dienden samen een motie in om daarmee af te dwingen dat het college een stappenplan opstelt om de integratie van GR de Bevelanden en het Samenwerkingsverband Oosterschelde (SWVO) te bespoedigen. Onze fractie heeft tegen deze motie gestemd omdat wat ons betreft het gevraagde al in gang is gezet en we het juist vinden om eerst af te wachten wat hiervan de gevolgen zullen zijn.