Ook deze avond werd er digitaal vergadert vanuit de eigen huis- of studeerkamer. Zeker gezien het belangrijke punt met betrekking tot de kerntakendiscussie hadden we vanavond, binnen veilige kaders, liever fysiek vergaderd. Desondanks kijken we toch met een goed gevoel terug op deze historische avond die forse gevolgen zal hebben voor de Gemeente Borsele en haar inwoners.

Instemmen met de resultaten van het Kerntakenonderzoek

Als gevolg van de forse bezuinigingen die nodig zijn om de begroting duurzaam en sluitend te maken, heeft de Raad gemeend dat het nodig is om de taken en verantwoordelijkheden van de gemeente te bezien en waar nodig te herzien. Om de organisatie betaalbaar te houden, is dit noodzakelijk. Dit betekent ook dat er keuzes gemaakt moeten worden. Op weg naar de verkiezingen van 2022 is dat geen fijne bezigheid, maar het is wel de realiteit.

Onze fractie is deze realiteit van begin af aan niet uit de weg gegaan. Sterker nog, we hebben er juist bij onze collega-raadsleden op aangedrongen dat het bittere noodzaak is om te komen tot een robuuste gemeente die doet wat ze moet doet en die dat goed doet.

Met behulp van een onderzoeksbureau is er een lijst met voorstellen samengesteld waarover op deze avond een besluit genomen werd. De lijst is samengesteld op basis van een analyse van het onderzoeksbureau en een kaderstellende sessie door de raad. Daarna is er veel overlegd en nagedacht over welke taken nu echt tot de kern van de gemeente behoren. We doen als gemeente heel veel. Mooie dingen, leuke dingen, fijne dingen. Het gaat er nu om dat we keuzes maken die gevoeld worden, maar die echt nodig zijn.

Een aantal punten hebben we tijdens de vergadering in het bijzonder genoemd:

  • Wat ons betreft wordt de onroerendezaakbelasting (OZB) niet verder verhoogd, tenzij het echt niet anders kan. Dit zal dan een sluitstuk zijn om de begroting sluitend te maken, mocht dit niet op een andere manier mogelijk zijn.
  • Onze fractie vindt het niet wijs om afschrijvingstermijnen te kunnen oprekken. Op langere termijn zal dit alleen maar tot hogere kosten en eventueel onveilige situaties leiden.
  • We willen de bibliotheek graag in twee kernen behouden, maar we willen wel dat dit slimmer wordt georganiseerd. Wat ons betreft kan er op de overheadkosten worden bezuinigd en kunnen er slimmere combinaties worden gemaakt.
  • Onze fractie ziet ruimte om het budget voor het Masterplan Nieuwdorp met ongeveer 25% te versoberen. Dit betekent echt iets voor dit plan, maar dat is nu niet anders. We vinden het van belang dat het dorpshart in ieder geval op goede wijze kan worden gerealiseerd.
  • We willen niet bezuinigen op de muziekschool. Eerder hebben zij diverse bezuinigen al op knappe wijze doorgevoerd en op goede manier verwerkt in hun organisatie. Wij vinden het werk van de muziekschool van dusdanig belang, dat we de bijdrage niet verder naar beneden willen bijstellen.

Aanvragen bijdrage voor kosten ruimen niet geëxplodeerd exposief materiaal

Voor het uitvoeren van reparaties van de Kraaijertsedijk bij Lewedorp is onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van niet geëxplodeerde explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Ter dekking van een gedeelte van deze kosten, kan er een vergoeding aan het Rijk worden gevraagd.

Onze fractie ondersteunt deze aanvraag van harte.

Kennisnemen van Deltaplan aanpak Discriminatie en instemmen Borsels Pamflet

Op Zeeuws niveau is er werk gemaakt van een Deltaplan om discriminatie tegen te gaan. Het spreekt voor zich dat het wat onze fractie van belang is dat discriminatie zover mogelijk wordt teruggedrongen en liefst helemaal wordt uitgeroeid. Dit vraagt om een actieve houding van iedereen. Het Deltaplan en het Borsels pamflet geven hiervoor prima handvatten. 

Aankoop voormalige pastorie Bethelkerk Nieuwdorp

In november 2020 besloot de Gemeenteraad om de Bethelkerk in Nieuwdorp aan te kopen. Dit had als doel om het door de burgers van Nieuwdorp zo gewenste dorpshart op die plaats, samen met de school, te creëren. Ondanks dat we bij de behandeling van het Kerntakenonderzoek hebben aangegeven dat we vinden dat het masterplan moet worden versoberd, vinden we dat het creëren van het dorpshart wel moet worden ontwikkeld en wat ons betreft hoort de aanschaf van de pastorie hierbij.

Wat ons betreft is dit ook het moment dat te doen. We voorkomen op deze manier het risico op planschade die zou kunnen ontstaan doordat ruimte rondom het huis op een andere manier wordt ingericht. We zien goede mogelijkheden om de pastorie een logische plaats te geven in de te ontwikkelen multifunctionele accommodatie, de architect heeft hiermee ook al rekening gehouden. Als we nu niet besluiten tot koop over te gaan, leidt dit tot vertraging en hogere kosten. Denk hierbij ook aan oplopende kosten wanneer er pas later begonnen kan gaan worden met de bouw van het MFA. Wat ons betreft werkt het betrekken van de kubieke meters van de pastorie bij de invulling van de MFA ruimtebesparend en dus kostenverlagend voor de nieuw te bouwen kubieke meters.

Buurmans grond is maar een keer te koop, dit was ons hèt moment om dat te doen.

Derde begrotingswijziging

De begroting voor 2021 wordt op een aantal posten aangepast. Deze aanpassingen komen voort uit aangepaste bijdragen van het rijk en kosten die gemaakt zijn in het kader van corona.

Motie Intervence
​​Er is veel gesproken en geschreven over de situatie rondom Intervence. Ook in voorgaande raadsflitsen hebben we hier al een aantal keer informatie over gedeeld.

De afgelopen weken werd duidelijk dat het ingediende plan van aanpak door de verschillende instanties die dit beoordelen niet is goedgekeurd. Er moet nu naar een andere optie gekeken worden door de 13 gemeenten, waarbij dit mogelijk hogere kosten met zich zal meebrengen. 

Vanavond is er – gezamenlijk met het CDA en de PvdA – een motie ingediend die teleurstelling uitspreekt over dit resultaat. Daarnaast roept de motie het college op om met de bestuurscommissie die daarover gaat er alles aan te doen tot een goede oplossing te komen. Dit in het belang van de kinderen en gezinnen waar we steeds voor gepleit hebben. Daarbij vraagt de motie ook om reflectie van de bestuurders tijdens en na dit proces om hier lessen uit te halen.

De motie is aangenomen met ook de steun van alle fracties in de raad.