Het was goed om elkaar, na een lange periode van thuis vergaderen, weer fysiek te ontmoeten in de raadsboerderij van Borsele. Uiteraard goed op anderhalve meter en met het college nog verder op afstand, werd er een lange raadsagenda afgewerkt. Hierop waren veel jaarverslagen en begrotingen terug te vinden. Ook passeerden twee bezuinigingsvoorstellen de revue.

Jaarstukken

Zoals gezegd werd ons gevraagd om met de jaarstukken van een heel aantal instanties en gemeenschappelijke regelingen in te stemmen. Hieronder in vogelvlucht onze visie op deze stukken.

Bureau anti-discriminatie
Hoewel ieder geval van discriminatie er een teveel is, is het goed om te constateren dat er in de gemeente Borsele slechts drie meldingen hebben plaatsgevonden. Voor onze fractie betekent dit niet dat we op onze lauweren kunnen rusten. Het cijfer is een aansporing om alle burgers in gelijke gevallen gelijk te behandelen.

GR De Bevelanden
De jaarstukken van dit regionale samenwerkingsverband zien er goed uit. Er wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van deze nog jonge organisatie. Onze fractie heeft veel waardering voor de manier waarop de nieuwe directeur is gestart. Dit geeft vertrouwen naar de toekomst toe.

Veiligheidsregio Zeeland (VRZ)
De VRZ heeft stukken aangeboden die financieel gezien positief uitpakken. Dit komt met name voort vanuit trainingen die vanwege de COVI-19 situatie niet hebben plaatsgevonden. Ook zijn er voor de wel gemaakte kosten in dit kader vergoedingen vanuit de overheid beschikbaar gesteld. Geld dat nu overblijft wordt gedeeltelijk teruggestort en gedeeltelijk in een reserve gereserveerd. Wat ons betreft is dit een goed werkbare situatie. Wel houden we voor de (nabije) toekomst rekening met mogelijk forse investeringen. Dit bijvoorbeeld op het gebied van het vitaal houden van het vrijwilligersaanbod.

Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ)
De OLAZ draagt zorg voor de verwerking van al het afval dat in Zeeland wordt opgehaald. De afvalmarkt is een grillige markt en opbrengsten en kosten zijn soms lastig op voorhand te begroten. Tengevolge van corona was er meer aanbod van afval op de milieustraten. Samen met de maatregelen zorgde dat voor lange wachtrijen, maar daardoor ook extra kosten voor o.a. verkeersregelaars.

De Betho
De jaarstukken van de Betho zien er heel goed uit. Er kan zelf worden overgegaan tot een terugbetaling aan de deelnemende gemeenten. Wat onze fractie betreft verdient de organisatie een groot compliment.

Muziekschool Zeeland (MSZ)
Al enige tijd wordt er bij de MSZ gewerkt aan het robuuster maken van de organisatie, zodat deze steeds meer toekomstbestendig wordt. Omdat de gemeenten Vlissingen en Sluis geen onderdeel meer wilden uitmaken van deze gemeenschappelijke regeling, hebben zij beide een forse uittreedsom moeten betalen. Dit geld wordt nu gebruikt voor het robuuster maken van de MSZ. Onze fractie vindt dat een goed idee, maar wil wel inhoudelijk goed worden geïnformeerd over de voortgang van dit proces.

Tijdens het maken van keuzes voor bezuinigingen is ook het eventueel uittreden uit de MSZ genoemd als optie. Dit zal nu worden onderzocht. Onze fractie is hier in beginsel niet voor, maar de uitkomsten van dit onderzoek worden afgewacht.

GGD Zeeland
De GGD vraagt voor de komende begroting om een fors hogere bijdrage. Hoger dan de vastgestelde richtlijnen toestaan. Deze worden mede veroorzaakt door stijgende loonkosten vanwege CAO-ontwikkelingen. Onze fractie is van mening dat het goed is wanneer de GGD eerst in beeld brengt wat versoberingen (als gevolg van bezuinigingen) voor gevolgen zouden hebben. Met die toezegging konden we instemmen met het voorstel.

Regionale UItvoeringsdienst (RUD)
De Rud verzorgt in Zeeland tal van inspecties op het gebied van milieu en veiligheid. Ook de gemeente Borsele is participant in deze gemeenschappelijke regeling. De jaarstukken zien er goed uit en kunnen wat onze fractie betreft worden goedgekeurd.

SaBeWa Zeeland
Ook de jaarstukken van Sabewa leiden wat onze fractie betreft niet tot vragen.

Regiodeal opvang asielzoekers en huisvesting statushouders

Ook in Zeeland zijn de gemeenten en provincie met elkaar in gesprek gegaan over de mogelijkheden voor de opvang van asielzoekers en de huisvesting van statushouders. Voor onze gemeente is het eigenlijk niet mogelijk om asielzoekers op t vangen, dit past meer bij een stedelijk gebied. Wel hebben we in de gemeente Borsele de mogelijkheid om statushouders te huisvesten. Het is hierbij wel van belang dat de woningvoorraad wordt aangevuld met huurhuizen zodat spoedzoekers (waaronder statushouders) snel aan een goede woning kunnen worden geholpen, zodat het inburgeringsproces kan worden gestart.

Versoberen dienstverlening burgerzaken

Dit voorstel is het eerste in een lange rij voorstellen waarbij binnen de gemeentelijke begroting geprobeerd wordt om te bezuinigen. Deze voorstellen komen voort uit het traject waarin de gemeenteraad heeft nagedacht over haar primaire taken en verantwoordelijkheden.


Tijdens dit proces is bedacht dat de dienstverlening versoberd zou kunnen worden. In dit voorstel is uitgewerkt op welke manier dit gestalte zou kunnen krijgen. De versobering houdt in dat de afdeling burgerzaken iets minder vaak geopend zal zijn, maar dit is met name op momenten dat er toch al weinig bezoekers waren. Ook zal er nog meer digitaal worden afgehandeld. Wat onze fractie betreft een prima manier van handelen.

Instemmen met Bestuurlijke fusie van Jeugdbescherming West en Intervence
Het Dossier Intervence is een dossier dat ons al langere tijd bezighoudt. Het goed organiseren van hulp voor jeugdigen die hier niet zonder kunnen, is een belangrijke taak van ons als gemeente. We nemen dit dan ook zeer serieus. In de afgelopen jaren is gebleken dat Intervence de organisatie van deze hulp niet op een goede manier kon bolwerken. Als gevolg hiervan komt nu deze fusie tot stand.

Onze fractie ziet deze stap als noodzakelijk als eerste stap om de benodigde zorg in Zeeland weer op een effici├źnte en verantwoorde manier te gaan organiseren.

Een motie die opriep om het falen van de organisatie goed te onderzoeken kon op onze steun rekenen.

Verlagen kwaliteitsniveau Wegen
Het tweede bezuinigingsvoorstel op deze agenda betreft het kwaliteitsniveau van de wegen in de gemeente Borsele. Er is voorgesteld om het te aanvaarden minimale niveau naar beneden toe bij te stellen. Daarnaast wordt er ook voorgesteld om reeds geplande aanpassingen aan de Siguitsedijk en de Eendvogelstraat nu af te stellen. Het spreekt voor zich dat de verkeersveiligheid wel gewaarborgd moet blijven. Wat ons betreft komt die met dit voorstel niet in het geding. Derhalve konden we hiermee instemmen.