Op 3 februari 2022 waren we na lange tijd weer eens fysiek samen in de raadsboerderij. Het was prettig om elkaar live te zien en spreken.

Vaststelling bestemmingsplan Guldenroedestraat Heinkenszand

Dit betreft het bestemmingsplan voor de nieuwe brandweerpost te Heinkenszand. In 2019 hebben we reeds ingestemd met de keuze voor de locatie aan de Guldenroedestraat, en in dit voorstel ligt het bestemmingsplan voor wat dus een uitwerking is van het genomen besluit in 2019. Vanuit de omwonenden zijn behoorlijk aantal bezwaren tegen de komst van deze brandweerkazerne ingediend. Voor een deel is er aan deze bezwaren tegemoet gekomen in het voorstel bv door het vastleggen dat er op de locatie geen brandweeroefeningen mogen worden gehouden. Als fractie staan we voor een een consequent beleid en stemmen dus nu ook in met de wijziging van het bestemmingsplan en hopen dat de vrijwillige brandweer (die zeker onze waardering verdiend) daar een fijne brandweerpost krijgt waaruit ze in de toekomst goed gefaciliteerd hun inzet kunnen doen voor onze veiligheid. 

Veiligheidsregio Zeeland

De veiligheidsregio staat inmiddels stevig en heeft haar nieuwe beleidsplan voorgelegd. Wij steunen het voorstel van het College om meer concreet te worden over de invulling van het beleidsplan. Ook de organisatorische aanpassing waarin  de beleidsverantwoordelijkheid meer naar het Algemeen Bestuur wordt geschoven en minder bij het Dagelijks Bestuur (DB), kan onze goedkeuring wegdragen.

Eindevaluatie Bestuursprogramma 2018-2022

Onze fractie levert na de passeren van de bekende ‘lijstjes successen’ in de bijdragen in de eerste termijn van het debat pas in de tweede termijn een bijdrage. We wijzen op de unieke samenwerking in Borsele over de volle breedte van de raad. Ook geven we een dikke pluim aan de organisatie en de inzet van de burgemeester om de raad meer in haar kracht te zetten. Dat alles heeft zich uitbetaald en we steken de hand uit naar iedereen om na de verkiezingen de brede samenwerking te continueren, in afhankelijkheid van God en de inwachting van Zijn zegen.

Aanschaf achterlader vuilnisauto en een duurzaam mobiliteitsplan opstellen

Een van de vuilnisauto’s die gebruikt wordt heeft een nieuwe achterlader nodig. De huidige is aan vervanging toe. Het College heeft hiervoor een voorstel ingediend waarin ze uiteen zet waarom ze kiest voor een nieuwe, in plaats van het huren van een lader of het aanschaffen van een tweedehands lader. Onze fractie kan zich hier goed in vinden. 

De oproep om nu een duurzaam mobiliteitsplan op te stellen kan ook op onze steun rekenen. In een snel veranderende markt met steeds nieuwe mogelijkheden en verantwoordelijkheden is het van belang dat we als gemeente goed beslagen ten ijs komen. 

Regionaal kader gezondheid Oosterschelderegio 

De gemeente Borsele werkt in de Oosterschelde samen met een aantal andere gemeenten binnen het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio. De gemeenten hebben vanuit de Wet publiekelijke gezondheid de wettelijke taak om de gezondheid van hun inwoners te bevorderen. We werken daarin ook provinciaal samen met de GGD.

Voor de uitvoering op lokaal niveau hebben we ervoor gekozen om één plan vast te stellen nl: het actieplan sociaal domein.  Het regionaal kader 2022-2025 vindt raadsbrede instemming,

Verder wordt er raadsbreed ingestemd met de het Preventie- en handhavingsplan alcohol 2022-2025.

Bezuinigingen op Sport en Bewegen

Om tot een bezuiniging te komen op dit taakveld, stelt het college voor om te bezuinigen op de Sportfondsen Borsele en de functie van de coördinator voor sporten en bewegen in de gemeente Borsele. Samen levert dit een bezuiniging op van €110.000,- 

Onze fractie kan zich goed vinden in dit voorstel. Wat ons betreft is dit geen directe kerntaak van de gemeente. Zij is verantwoordelijk voor het organiseren van de randvoorwaarden om te kunnen sporten en bewegen, de inwoners moet zelf daadwerkelijk gaan sporten. Nu de gemeente dit niet meer zal faciliteren, ligt er een mooie kans voor bijvoorbeeld de sportverenigingen om dit op te pakken. Ook het inzetten van NPO-gelden (corona compensatie voor het onderwijs) behoort tot de mogelijkheden.  

De bezuiniging op de sportfondsen heeft weinig tot geen gevolgen voor het uitbaten van de sporthallen en het zwembad in Heinkenszand. 

We hebben ingestemd met het voorstel. 

Onderzoek naar uittreding uit de Muziekschool Zeeland

Vanuit het kerntakenonderzoek is de optie naar voren gekomen om het uittreden uit de gemeenschappelijke Zeeuwse Muziekschool te onderzoeken. Samen met de meeste overige gemeenten in Zeeland houden we de muziekschool in stand. 


Wat ons betreft is dit een belangrijk instituut voor culturele ontwikkeling. Het is breed toegankelijk voor inwoners uit Borsele en er is veel expertise om Borselse verenigingen en scholen te ondersteunen. Onze fractie is dan ook altijd tegen het uittreden geweest. 

Het uittreden zou een bezuiniging moeten opleveren van €109.000,- per jaar. Om dit te kunnen realiseren, moeten we wel eerst €850.000,- gaan uitgeven. Er is namelijk sprake van een te betalen uittreedsom en er is een opzegtermijn van twee jaar. 

Wat ons betreft is dit dus geen goed voorstel en daarom hebben we dan ook tegen dit voorstel gestemd. 

Aanpassing huidige cultuurbeleid

Ook het cultuurbeleid ontkomt niet aan het bezuinigen. Het college stelt een drietal bezuinigingen voor. Als eerste bezuinigen op de amateuristische kunstbeoefening en als tweede op het initiatief ‘Maak werk van je idee’. De nieuwe budgetten zouden toereikend moeten zijn om al deze zaken te kunnen financieren, dus hier kan goed bezuinigd worden. 


Een derde voorstel kostte meer moeite om uitgelegd te krijgen aan de overige raadsleden. Het college stelde voor om de culturele raad een lager budget te geven dan zij gewend zijn. Een aantal fracties wilde vanuit de corona compensatiegelden die voor cultuur bestemd zijn dit gat dichten. Onze fractie is daar niet voor. Een bezuiniging kun je niet dichten met incidenteel geld. Dat is een principieel standpunt, wat ons betreft. 

We hebben uiteraard wel een oproep gedaan aan de culturele sector om het beschikbare geld voor uit te geven en dus te komen met goede voorstellen om dit budget op te maken. we hebben er alle vertrouwen in dat zij dit ook zullen doen. 

Begrotingswijziging Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland

In dit voorstel wordt gevraagd om een extra budget om vanuit de RUD ondermijning te kunnen bestrijden. Dit is op zichzelf een heel belangrijk thema en het is goed dat hier breed op ingestoken wordt. 

Wel betreft dit nu al de 4e(!) begrotingswijziging van 2022, iets wat we heel veel zien bij gemeenschappelijke regelingen. Onze fractie is daar kritisch op omdat er zo steeds tussentijds stapsgewijs budget toegevoegd wordt aan de gemeenschappelijke regelingen en het lastig is om hierop goed te sturen. We hebben het college opgeroepen hier naar te kijken en dit anders vorm te geven. De wethouder heeft toegezegd dit te doen en geeft aan dat hier binnenkort meer informatie over komt. 

Actualisatie Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan

Om de verkeerssituatie in onze gemeente veilig en prettig te houden, is het van belang dat we met elkaar goed oog hebben voor knelpunten in de gemeente en wensen om bijvoorbeeld het recreëren prettig te houden. 

In het voorgestelde plan is er ruim aandacht voor uitdagingen rondom ‘s-Gravenpolder en ‘s-Heerenhoek. Daar liggen op dit moment de grootste knelpunten. Ook de ontsluiting van de nieuwe situatie rondom het Veerse Meer is van belang voor onze gemeente. We zijn blij dat we in het plan gelezen hebben dat de optie die nu het meest waarschijnlijk lijkt, gunstig is voor onze inwoners. 

We hebben in het bijzonder nog aandacht gevraagd voor veiligheid voor de fietsers binnen onze gemeente. Het gaat dan om de routes richting Goes, maar ook de mooie routes binnen onze gemeentegrenzen. Belangrijk voor scholieren en forenzen, belangrijk voor toeristen en inwoners.