Op deze gure decemberavond kwam de raad van Borsele bijeen om een heel aantal zaken te bespreken. In onderstaand overzicht leest u de belangrijkste zaken terug.

Begrotingswijziging Veiligheidsregio Zeeland (VRZ)

Op een aantal punten wordt de begroting van de VRZ, waarin alles dat te maken heeft met de Zeeuwse veiligheid wordt geregeld, gewijzigd. Ook wordt de bestuursrapportage vastgesteld. Hierin is uiteraard ruim aandacht voor de gevolgen van COVID op de maatschappij.

Er wordt kort gedebatteerd over het eventueel terugstorten van een positief saldo, mits dit aan het einde van het boekjaar nog aanwezig is. Wat onze fractie betreft is het goed om dit scherp in de gaten te houden.

Vaststellen verordening jeugdhulp 2021

Vanwege wettelijke wijzigingen moest deze verordening worden aangepast, zodat deze weer rechtsgeldig is. Wat onze fractie is dit uiteraard geen punt van discussie.

Kadernota armoede en schulden

Nu de periode van de vorige kadernota op dit punt is verstreken, is deze nota aangepast zijn er er nieuwe speerpunten geformuleerd. Het gaat om onderstaande zaken:

De aanpak van armoede en schulden is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van diverse maatschappelijke partners. 

  • We helpen inwoners met kans op armoede en/of schulden vroegtijdig en preventief. Met een vroegtijdige inzet kunnen we grotere maatschappelijke kosten achteraf bestrijden.  
  • Door laagdrempelige, logische en begrijpelijke ondersteuning sluiten we aan bij de leefwereld van de inwoners.  
  • Kinderen moeten gelijke kansen hebben in het onderwijs en de samenleving: zij mogen niet de dupe zijn van de financiële problemen thuis.  

Onze fractie kan zich goed vinden in deze punten. Verder hebben we opmerkingen gemaakt over de volgende punten:

  • de suggestie dat het allemaal voor ons organiseerbaar is dat niemand nog met schulden te maken heeft, lijkt ons niet realistisch
  • hoe staat het met de veelheid aan instanties in onze gemeente? Enerzijds stellen we dat dit niet zo zou mogen zijn, anderzijds stellen we dat we niet precies weten hoe het erbij ons voorstaat.
  • er moet aandacht zijn voor schrijnende gevallen, met name wanneer er kinderen betrokken zijn.

We sloten onze bijdrage af met de belijdenis dat het niet in onze hand is, maar in Gods hand en dat we van Hem uitkomst mogen verwachten.

Aanpassing besteding IBP gelden

Om de samenwerking tussen gemeenten, provincies, waterschappen en Rijk te verbeteren, zijn er extra gelden beschikbaar gesteld. Eerder heeft de raad hiervoor een aantal doelen geformuleerd. Het geld moeten worden besteed op drie gebieden:

  1. samen aan de slag voor het klimaat
  2. toekomstbestendig wonen
  3. vitaal platteland

Nu de financiële positie van de gemeente er anders uitziet  dan eerst, vindt onze fractie het van belang dat de besteding van dit geld nu wordt herzien. We hebben hiervoor een wijziging (amendement) voorgesteld. Hierin staat beschreven dat het ons goed lijkt om nu even pas op de plaats te maken en later, als we een beter beeld hebben van manieren waarop we de financiële positie kunnen versterken, zullen we opnieuw bekijken hoe we deze gelden het beste kunnen inzetten. Dit amendement werd raadsbreed aangenomen. 

Programmarapportage 2020

In deze rapportage leggen burgemeester en wethouders verantwoording af van de voortgang van alle projecten die worden uitgevoerd. Onze fractie is blij met de vernieuwde layout die ervoor zorgt dat de rapportage nog beter leesbaar is geworden.

D’66, OPA en de Lokale Partij hebben samen een motie ingediend om nu al een voorschot te nemen op de uitkomst van een door onderzoeksbureau Berenschot uitgevoerd onderzoek eerste conclusies alvast te gaan uitvoeren. Het gaat dan om het samenvoegen van GR de Bevelanden en SWVO voor wat betreft de taken van de WMO. Onze fractie begrijpt de denktrant, maar vindt dit voorstel nu nog te voorbarig. We bekijken de uitkomsten van het onderzoek liever integraal en stemmen nu niet in met deze motie. 

Vaststellen belastingverordeningen 2021

Ieder jaar wordt de hoogte van de belastingen vastgesteld. Voor komend jaar zijn er wat onze fractie betreft geen buitengewone bijzonderheden. 

Wat betreft de rioolheffing, afvalstoffenheffing en reinigingsrechten wordt er niet alleen aangepast aan de prijsstijgingen (indexatie), maar wordt er ook toegewerkt naar het meer kostendekkend maken van deze belastingen. Dit betekent dat de opbrengst via deze belastingen gelijk is aan de kosten die gemaakt worden. Onze fractie kan hiermee van harte instemmen.