Voor het eerst sinds het uitbreken van de Corona crisis vergaderde de gemeenteraad vanavond weer fysiek in de raadsboerderij. Hiervoor was de raadzaal speciaal aangepast, zodat alle raadsleden op in ieder geval anderhalve meter van elkaar konden zitten. Het was goed en waardevol om elkaar weer fysiek te kunnen ontmoeten.

Jaarstukken en begroting Veiligheidsregio Zeeland (VRZ)

Stukken met betrekking tot de VRZ staan met grote regelmaat op de Borselse Raadsagenda. De burgers beschermen tegen allerhande onveilige situatie is uiteraard een van de kerntaken van de gemeente. Onlangs zijn we als raad uitvoerig geïnformeerd door de voorzitter van de VRZ. De stukken onderbouwen dit verhaal. Onze fractie kan hiermee dus met een gerust hart instemmen.

Jaarstukken Zeeuwse Muziekschool (ZMS)

Samen met bijna alle andere Zeeuwse gemeenten participeert de gemeente Borsele in de gemeenschappelijke regeling met betrekking tot de Zeeuwse Muziekschool. Samen zijn we verantwoordelijk voor het verzorgen van muziekonderwijs aan jong en oud en het ook op deze manier stimuleren van muziek in de Zeeuwse samenleving. Omdat twee gemeenten, Sluis en Vlissingen, hebben besloten niet langer onderdeel te willen uitmaken van deze gemeenschappelijkheid, hebben zij een uittreedsom som moeten betalen. We betreuren het destijds genomen besluit van die gemeenten om de solidariteit rondom de ZMS te laten varen, maar respecteren uiteraard hun keuze. De ZMS stelt voor om de uittreedsom te gebruiken om de organisatie beter toekomstbestendig te maken. Onze fractie kan zich hierin goed vinden en we zien het voorstel hiervoor met interesse tegemoet.

Niet stichten van een nieuwe openbare basisschool

Jaarlijks moet de gemeente aan de minister van Onderwijs aangeven of er wordt verwacht dat er in de komende vier jaar een nieuwe openbare basisschool gesticht zal gaan worden. Gezien de ontwikkelingen van de prognoses van het aantal basisschoolleerlingen in Borsele, begrijpen dat er geen plannen worden gemaakt om een basisschool te stichten.

Jaarstukken en begroting van het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL)

Het RBL is een belangrijke organisatie waar het gaat om het toezicht op de leerplichtwet en het (vroeg) signaleren wanneer hier onverhoopt problemen dreigen te ontstaan. Het RBL kampt helaas met een tekort op de begroting. Het RBL stelt zelf voor om dit als taakstelling (bezuiniging) in haar begroting te verwerken. Dit betekent dat zij zelf binnen de begroting op zoek gaat naar manieren om dit bedrag te bezuinigen. Onze fractie heeft er vertrouwen in dat dit het RBL zal lukken, zonder dat het hun uitermate belangrijk werk zal ondermijnen.

Krediet kunstgrasveld Luctor Heinkenszand

Voetbalvereniging Luctor Heinkenszand heeft inzichtelijk gemaakt dat er op het sportpark in Heinkenszand een kunstgrasveld nodig is. Mede als gevolg van de succesvolle fusie tussen beide voorgangers is het ledenaantal opgelopen tot boven de 600 leden (in verschillende categorieën). Dit zorgt voor een dusdanige druk op de velden, dat de velden een voor een onbespeelbaar dreigen te raken. Er is al op diverse manier geprobeerd om de velden te verbeteren, maar tot nu toe heeft dit nog geen soelaas geboden.

Daarom heeft de raad bij eerdere kadernota’s gekozen voor de aanleg van een kunstgrasveld. Nu wordt er om het nodige krediet gevraagd. Ondanks dat de financiële positie van de gemeente, ten opzichte van het moment waarop besloten werd een kunstgrasveld aan te leggen, inmiddels in negatieve zin is veranderd, vinden we het toch verantwoord en nodig om dit bedrag nu uit te geven. Onze fractie is van mening dat het hier een kerntaak betreft en de kerntaken moeten we goed uitvoeren. De vereniging draagt zelf ook het nodige bij aan de investering en laat ook op die manier zien een serieuze partner te zijn met oog voor de toekomst. Het is mooi dat de vereniging het nieuwe veld ook beschikbaar stelt voor andere activiteiten en verenigingen.

Instemmen met beleidsplan onderwijsachterstanden

Tweejaarlijks wordt er een plan vastgesteld waarin is beschreven op welke manier de Gemeente Borsele, samen met andere Bevelandse gemeenten, zich inspant om onderwijsachterstanden tegen te gaan. In onze gemeente zetten we hierbij vooral in op vroeg signalering op de peuterspeelzalen en het aanbieden van extra taalonderwijs en het vergroten van het aantal peuters dat de peuterspeelzaal bezoekt. Het op zo’n vroeg mogelijke leeftijd zicht hebben op de ontwikkeling van kinderen levert een bijdrage aan de mate van ontwikkeling van deze kinderen. Onze fractie kan zich goed vinden in dit plan en is blij met de integrale aanpak, samen met andere beleidsterreinen.

Projectbudget inrichting gebied Tiny Houses Hoedekenskerke

Op een perceel aan de Vinningestraat in Hoedekenskerke zullen vijf Tiny Houses verrijzen. Dit zijn kleine huisjes waar huishoudens van maximaal twee personen in kunnen wonen. De huizen zijn bijzonder duurzaam en zouden daardoor een interessante optie voor het toekomstig wonen kunnen zijn. In Hoedekenskerke wordt nu, na goed overleg met de dorpsraad in bewoners, gestart met deze pilot. Er is veel animo voor deze huisjes. Om komend najaar te kunnen starten met het inrichten van het gebied waarin de huisjes komen te staan, is nu een werkbudget nodig. Onze fractie kan hier voor honderd procent mee instemmen en is erg nieuwsgierig naar de verdere uitwerking van deze pilot.

Voorstel Project Taxeren op Gebruiksoppervlakte

De systematiek om de WOZ-waarde van huizen te kunnen bepalen zal gaan veranderen. Nu is deze nog gebaseerd op het aantal kubieke meters van een pand, maar deze zal gewijzigd gaan worden naar het baseren op het aantal gebruikte vierkante meters. Dit is een wettelijke ommezwaai. Om deze overstap mogelijk te maken is een project budget nodig. We zijn benieuwd naar de consequenties van deze nieuwe rekenmethodiek en zullen een vinger aan de pols houden of de uiteindelijke belastingaanslagen die op de mat vallen in evenwicht zijn.

Definitief Ontwerp kavel Steketeepad in Nieuwdorp

Samen met de inwoners en dorpsraad van Nieuwdorp is er hard gewerkt aan het opstellen van een mooi plan om het Steketeepad in Nieuwdorp een mooie, nieuwe bestemming te geven. Dit vormt onderdeel van het Masterplan Nieuwdorp. De kavel zal zo worden ingericht dat er ruimte is voor ontmoeting, natuurspelen en het verbeteren van de biodiversiteit. Ook zal er een door een zelfstandige werkgroep een pannakooi worden gerealiseerd. Dit voetbalveldje wordt ook door deze werkgroep bekostigd en aangelegd. Naast dit alles worden er vijf extra parkeerplaatsen aangelegd en zal er extra ruimte komen voor waterberging, in geval van hevige regenbuien.
Onze fractie is enthousiast over de inhoud en de manier van tot stand komen van dit plan. Wij zijn dan ook akkoord met de investering van bijna €60.000,-

Onderzoek verduurzaming Bedrijventerrein ’s-Gravenpolder

Eerder stelden we als raad de duurzaamheidsvisie en Regionale Energie Strategie (RES) af. In deze beide beleidsdocumenten wordt gesproken over het verduurzamen van bedrijventerreinen. Nu er een subsidie beschikbaar is bij de provincie waardoor de helft van de onderzoekskosten naar de mogelijkheden om bedrijventerrein te verduurzamen, stelt het college voor om hier ook in Borsele mee aan de slag te gaan. Er is gekozen voor het bedrijventerrein in ’s-Gravenpolder. Eerst zal er samen met de ondernemers een scan worden uitgevoerd – dat geldt ook voor de bedrijventerreinen in Heinkenszand en Borssele – en vervolgens zal een aantal eerste acties al kunnen worden uitgevoerd, doordat er een werkbudget beschikbaar wordt gesteld van een kleine 25.000 euro. Dit budget zorgt ervoor dat er snel eerste resultaten geboekt kunnen worden, zodat ondernemers op het terrein gestimuleerd worden om ook aan de slag te gaan met de adviezen die uit de scan komen. Onze fractie vindt het van belang dat we als gemeente het goede voorbeeld geven en zo een bijdrage leveren aan het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen. Een amendement van de VVD om het uitvoeringsbudget pas uit te geven op het moment dat de plannen er liggen ging onze fractie te ver. De ondernemers kunnen dat prima samen met het College doen. We vroegen bewust om hoofdelijke stemming over het amendement. Uiteindelijk gingen, op de VVD en D66 na, alle fracties akkoord met het voorstel om plannen te maken en het College een werkbudget mee te geven om samen met de ondernemers door te stappen naar de uitvoering.