Met een fonkelnieuw college in de banken en Henk van Hartingsveldt als vers raadslid aan onze zijde was het vanavond de eerste vergadering na de verkiezingen waarin de raad weer helemaal op sterkte was. Inmiddels traditiegetrouw geven we u graag een inkijk in onze overwegingen aangaande de verschillende agendapunten. 

Bouwweg Platepolder

Op 13 januari jl. werd na een heftige discussie uiteindelijk een motie van onze fractie breed aangenomen. De motie riep het College op om met de Provincie Zeeland in gesprek te gaan om een (werk) weg langs de Heinkenszandseweg in plaats van via de Stenevate te realiseren en daarvoor de planning en kosten in beeld te brengen. Met een tijdelijke werkweg zou immers verkeer voor de bouw van de nieuwe woonwijk Platepolder niet door het dorp hoeven te rijden, hetgeen in meerdere opzichten voordelen heeft. De Provincie zag helaas geen nut voor een (tijdelijke) ontsluiting via de Heinkenszandseweg op korte termijn en wilde daar dan ook niet aan meewerken. Wel achtte de Provincie het bespreekbaar om bij de afwaardering van deze weg in 2024, naar een 60km-weg samen te werken aan een permanente ontsluiting richting Platepolder. Na afwaardering wordt de weg overgedragen aan het Waterschap. Los van de blokkade die de Provincie opwierp, bleek dat de kosten voor een tijdelijke weg (zonder verlichting, riolering ed.) minimaal een half miljoen zouden bedragen. Dat is geen klein bier, vindt onze fractie. Alle bijkomende kosten worden uiteindelijk verdisconteerd in de bouwgrond prijs van Platepolder. Tenslotte zou ook de vergunningsprocedure voor zo’n weg 9 tot 12 maanden in beslag nemen, waarbij de bouw van de eerste huizen in Platepolder een forse vertraging zou oplopen. Kortom, we zijn enerzijds teleurgesteld dat er in samenwerking met de Provincie geen eenvoudige ontsluiting gerealiseerd kan worden over het perceel waar in de toekomst fase II van Platepolder komt, maar anderzijds zijn we wel blij dat een permanente oplossing op termijn wel bespreekbaar is voor Gedeputeerde Staten. Ook over verdeling van de kosten valt dan te praten, geeft de Provincie nu al aan. Mocht de Provincie wel groen licht hebben gegeven, dan waren de hoge kosten nog wel een bespreekpunt voor onze fractie geweest. Wat dat betreft waren we blij dat we in januari geen carte blanche aan het College hadden gegeven middels onze motie. Een sneer van D’66 met woorden als ‘oneerlijk’, ‘kiezersbedrog’, ’voor de bühne’ en dergelijke meer hebben wij en andere fracties in de raad voor kennisgeving aangenomen.  Gelukkig gaf de D’66 fractievoorzitter in tweede termijn van het debat aan dat ze misschien wat te kritische woorden had gebruikt. Dat vonden wij ook al…

Dorpswapen Kwadendamme

Tot nu toe had Kwadendamme nog geen eigen dorpswapen. Tot 1970 behoorde het dorp tot de gemeente Hoedekenskerke en werd ook dat wapen gevoerd. Daarom is er het initiatief genomen om een eigen wapen te maken. Dat is gelukt! Een mooi wapen waarin de geschiedenis van Kwadendamme op interessante wijze is verbeeld. 

Onze fractie feliciteert de inwoners van Kwadendamme van harte met dit mooie wapen en heeft het college gevraagd of het mogelijk is om de wapens van alle dorpen zichtbaar te maken in de raadszaal. Het college gaat hierover nadenken en zal later met een reactie komen. 

Jaarstukken Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Zeeland

Een kleine meevaller in het jaarverslag van 53.000 euro. In de toekomst meerkosten i.v.m.  stijgende kosten van energie en transport. VZG 2.7% norm krap maar bij begrotingswijziging eventueel pas verhoging. Tonnage Borsele hoog, heeft te maken met hoge aanbiedingen op milieustraat Nieuwdorp. Wordt gedeeld over aantal inwoners, vandaar hoge getallen Borsele. Over het algemeen forse toename kosten voor OLAZ over de jaren heen. Hierin zijn kosten aanpassingen milieustraten in de toekomst nog niet meegenomen.

Jaarstukken Muziekschool Zeeland

De meer muzikaal onderlegden onder ons zullen de term ‘portato’ ongetwijfeld kennen:

gewogen, tussen staccato en legato in. Wat ons betreft is dit tekenend voor de wijze waarop de muziekschool op dit moment invulling geeft aan haar taken. Op zelfbewuste en gewogen wijze de muziekschool een plaats geven in de Zeeuwse samenleving.  Het is hen gelukt om de ingediende begrotingswijziging voor 2022 beperkt te houden. Wat ons betreft is dat een compliment voor de organisatie. Het is hen gelukt om eerst naar binnen te kijken, voordat om geld vragen bij de gemeenten. Wij vinden dit een goede ontwikkeling. We hebben het college gevraagd of het mogelijk is om het bedrag dat uiteindelijk van ons wordt gevraagd, te bekostigen vanuit de corona middelen die bestemd zijn voor cultuur. 

Het bestuur van de muziekschool vraagt verder toestemming om de eigen reserve boven de gangbare norm, afgesproken door de Zeeuwse gemeenten, te houden. Gezien de risico’s die het uittreden van gemeenten met zich meebrengen, begrijpen wij deze gedachtegang. 

Voor 2023 en verder zijn er mooie doelstellingen geformuleerd. We hebben het college gevraagd of het mogelijk is om de onderwijsgerelateerde zaken hieruit te dekken vanuit middelen die voor het Nationaal Programma Onderwijs bestemd zijn. 

Profijtbeginsel peuters

Op verzoek van de raad -middels een amendement op 4 maart 2021- heeft het college n.a.v. het kerntakenonderzoek inzake het profijtbeginsel voor de peuteropvang, onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van deze bezuiniging.

Als resultaat daarvan worden in dit voorstel 4 scenario’s voorgelegd om de vaste gemeentelijke  subsidiebijdrage te beëindigen. Gevraagd wordt om een keuze te maken voor 1 van de scenario’s, variërend van geheel of gedeeltelijk afschaffen tot volledig behouden van deze subsidie.

Onze fractie kiest na beraad binnen de fractie voor optie 4.

We komen tot deze keuze na de volgende overwegingen:

1.      Deze subsidie heeft vooral te maken met de grote spreiding van de KO voorzieningen binnen onze gemeente en daarmee gepaarde extra kosten

2.      Het komt vooral minder draagkrachtige ouders tegemoet. Zeker in een tijd van oplopende inflatie wordt deze groep al extra getroffen.

3.      Daarnaast is deze subsidie ook bedoeld voor mensen die geen recht hebben op KOT omdat zij geen werk hebben of niet in staat zijn om te werken.

Als dekking voor het behoud van deze subsidie stelt het college voor om de kosten ten laste te brengen van de middelen van jeugdzorg onvoorzien. Onze fractie wil middels een amendement het college opdragen voor de dekking vanaf 2023 naar alternatieven te zoeken, omdat onze fractie de middelen van jeugdzorg post onvoorzien graag willen behouden voor het eigenlijke doel. 

Onze fractie heeft daarvoor  mede namens alle fracties een amendement ingediend, waarna deze uiteraard unaniem is aangenomen.

Jaarstukken Sabewa

Als het gaat over de jaarstukken van Sabewa hebben we geen opmerkingen, deze stukken zien er goed uit en dus akkoord voor onze fractie zonder verder op en of aanmerkingen. 

Motie PFAS

De Lokale Partij heeft het initiatief genomen om een motie in te dienen, zoals dat eerder ook al in Reimerswaal is gedaan, waarin het college wordt opgeroepen om bij de Rijksoverheid aandacht te vragen voor de situatie van vissers en groentesnijders die nadelige gevolgen ondervinden van de PFAS-crisis. Omdat het ook gaat om ondernemers in de gemeente Borsele begrijpen we de oproep van de Lokale Partij en hebben we deze ook ondersteund. De motie werd met raadsbrede steun aangenomen.