Waar we het tijdens de vorige raadsvergadering nog jammer vonden weer in de corona opstelling te moeten vergaderen, zijn we nu nog meer teleurgesteld dat we deze vergadering online moesten houden. Helaas is het niet anders. 

Toekomstvisie Gemeente Borsele

Een werkgroep van raadsleden, ambtelijk ondersteund, is aan de slag gegaan met het uitwerken van een aantal toekomstvisies voor de Gemeente Borsele. Hierin worden heel duidelijke keuzemogelijkheden aangegeven die in de (nabije) toekomst verder zouden kunnen worden uitgewerkt. Via deze link kan het visiestuk worden geraadpleegd. 

Onze fractie is dankbaar voor het werk dat de werkgroep heeft gedaan. Het heeft een mooi discussiestuk opgeleverd dat, zeker met het oog op de verkiezingen, helpend gaat zijn om het gesprek over de toekomst te voeren. Op een later moment zullen we hier verder en dieper op ingaan. 

Parkeerterrein nieuwe supermarkten

Aan de Stenevate zal de LIDL een nieuwe supermarkt bouwen. Om het parkeren bij beide supermarkten goed mogelijk te maken, moest er overeenstemming komen over een gezamenlijk parkeerterrein. Dat is nu gelukt. Onze fractie is blij met dit voorstel. De financiën zijn prima verantwoord en we zijn er blij mee dat dit alles in goed overleg met alle betrokkenen tot stand gekomen is. 

Bestemmingsplan Kern Driewegen – Smitsweg

Aan de Smitsweg in Driewegen heeft een initiatiefnemer het voornemen om op de plaats waar voorheen een boerenschuur stond een complex te bouwen waarin een vijftal appartementen voor senioren zullen komen. Om dit mogelijk te maken, moet de bestemming worden gewijzigd. Die vraag lag vanavond voor. 

Onze fractie is blij met dit mooie initiatief en feliciteert Driewegen met dit mooie plan en werkt graag verder om ook in andere kleine kernen dit soort initiatieven mogelijk te maken.

Invoering Lokaal Expert Team Borsele – Jeugdzorg

Eerder hebben we een koersplan op het gebied van het Sociaal Domein aangenomen. Dit koersplan is erop gericht om de kwaliteit te verhogen en de kosten te verlagen. het koersplan wordt stap voor stap uitgewerkt. Een van die uitwerkingen is het opzetten van een Lokaal Expert Team voor de jeugd. Dit team bestaat uit een aantal experts die zich in een vroeg stadium betrokken weten bij jongeren die in een probleemsituatie terecht komen. Op die manier kan snel duidelijk worden welke ondersteuning nodig is, zodat waar mogelijk een langer traject wordt voorkomen. Dit is goed voor de betrokkenen en voor het beheersbaar houden van de kosten. 

Onze fractie is blij om goed betrokken te zijn bij het proces. We zijn van mening dat we nu beter kunnen sturen op de kosten die de jeugdzorg met zich meebrengt. Deze pilot stelt ons in staat om meer zicht te krijgen op de invloed die we hebben op de toetreding tot de zorg. 

GGD Zeeland

Vanuit de GGD hebben we een heel aantal stukken gekregen. Het gaat om de bestuursrapportage en een aantal begrotingswijzigingen. Het betreft onder andere de verrekening van kosten van de jeugdhulp en verrekening van kosten van COVID-19. Daarnaast wordt er door de GGD een financiële bijdrage gevraagd om de tijdelijke hulpconstructie van teams van de GGD door middel van teamcoaches te verlengen. Onze fractie is hier kritisch op maar heeft na een toezegging van de wethouder om de evaluatie snel te houden en te komen met een definitief voorstel ingestemd met deze bijdrage. 

Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio

Vanuit het SWO hebben we een heel aantal stukken gekregen. Het gaat om een aantal begrotingswijzigingen. Onze fractie is hiermee akkoord gegaan. 

Wet inburgering

Vanwege vernieuwde wetgeving is er een aanpassing gedaan aan onze plaatselijke verordening. Wat ons betreft is deze wetsaanpassing juist vertaald. 

Versoberen Masterplan Nieuwdorp

Een van de afspraken die voortvloeien uit het kerntakenonderzoek is het versoberen van het Masterplan Nieuwdorp. Eerder hebben we als een raad een ambitieus plan -ter waarde van ongeveer 12 miljoen euro- aangenomen om zo de kern Nieuwdorp op allerlei manieren een boost te geven. 

Nu blijkt dat de financiële middelen op een ander niveau zijn dan tijdens het vaststellen van het masterplan, is het versoberen van dit plan een begrijpelijke stap. In het voorstel is te lezen hoe een heel aantal zaken financieel wordt versoberd. 

Wat ons betreft is dit een goed voorstel, hoe jammer we het ook vinden om dit te moeten doen. 

Het is een juiste keuze om onderdelen van het plan te temporiseren, om zo te voorkomen dat andere onderdelen in de prullenbak verdwijnen. De bezuinigingsvoorstellen zijn wat ons betreft ook logisch, veel ervan zijn eerder al besproken en van de zaken waarbij nu is gekozen om niet te bezuinigen, is al het nodige in gang gezet. We bezuinigen nu in de eerste fase, terwijl we de tweede fase uitstellen in de tijd. Belangrijk hierbij om op te merken is dat wat ons betreft van uitstel geen afstel komt. 

We maakten wel nog twee opmerkingen: ten eerste dat het goed is om ook met North Sea Port in gesprek te gaan over de manier waarop zij iets kunnen betekenen voor het Masterplan en daarnaast om goed in gesprek te zijn en blijven met de dorpsraad en bewoners van Nieuwdorp. 

Bezuiniging op wegen en riolering

Het bureau dat het kerntakenonderzoek heeft begeleid heeft voorgesteld om de manier waarop onderhoud en aanleg van riolering en wegen boekhoudkundig worden verwerkt, beter op een andere manier zouden kunnen worden verwerkt. Door middel van het instemmen met dit voorstel wordt dit gerealiseerd. 

Begrotingswijziging SaBeWa

Vanwege toegenomen kosten, mede vanwege de stijgende WOZ-waarde van huizen en het daarmee samenhangende toegenomen aantal bezwaarschriften. Onze fractie begrijpt deze begrotingswijziging en kan hiermee instemmen. 

Instemmen met de belastingverordening

Jaarlijks moeten de belastingen worden vastgesteld. Het is hierbij vanzelfsprekend dat de inflatiecorrectie wordt toegepast. Daarnaast zal bij een aantal belastingen een verhoging optreden om zo tot kostendekkendheid te komen, dit is eerder al besloten bij de kerntakendiscussie. 

Een motie om de hondenbelasting af te schaffen kon niet rekenen op onze steun omdat het ontbrak aan voldoende argumentatie en het hier nu ook niet de tijd voor is. We begrijpen de motie wel, maar hij is nu nog niet rijp voor besluitvorming. We moeten met elkaar ook op zoek naar de juiste dekking voor het eventueel wegvallen van deze belasting. De Tweede Kamer overweegt de grondslag van deze heffing uit de gemeentewet te schrappen.  Wellicht komt vanuit de Rijksoverheid een passende compensatie mee voor het schrappen.

Programmarapportage

In deze rapportage legt het college verantwoording af over de mate van uitvoering van de verschillende in de begroting opgenomen programma’s. De nieuwe opzet van het document komt bijzonder ten goede aan de leesbaarheid ervan. 

Het verheugt ons dat er een behoorlijk positief resultaat is (bijna een miljoen euro). Goed om hiermee de reserves te kunnen verhogen en zo het weerstandsvermogen te versterken. De laatste jaren was dat sterk afgenomen vanwege grote tekorten op het sociaal domein. Dat was een ontwikkeling die ons grote zorgen baarde. Gelukkig lijken de moeilijk beleidskeuzes op dit domein vruchten te gaan afwerpen. De rapportage sociaal domein liet namelijk een positieve kentering zien. Wij hopen dat die kentering het begin is van een trend.

Verder spraken we de waardering uit voor de overige fracties dat gezamenlijk besloten wordt om het positieve saldo nu toe te voegen aan de reserves en niet om te zetten in allerlei goedbedoelde voorstellen in verkiezingstijd.