Na een fijne tijd van reces en ruimte om zaken die nog wel eens blijven liggen te bespreken, was het vanavond weer tijd voor een besluitvormende raadsvergadering. Een volle agenda, met veel verschillende onderwerpen en een aantal moties.

Monitor discriminatie

Er is een verslag ter kennisname met daarin discriminatiecijfers voor de regio Zeeland en West-Brabant. De cijfers geven aan dat er meer meldingen werden gedaan. Ontwikkelingen in de samenleving worden hiervoor als grond genoemd. Onze fractie vindt het van belang dat er aandacht is voor dit soort zaken. Zo is het goed dat er een goede opvolging is van meldingen die worden gedaan en dat er aandacht is voor preventie en onderling begrip.

Overleg Zeeuwse Overheden
Het is van belang dat de verschillende overheden in Zeeland (Provincie, gemeenten en Waterschap) goed met elkaar samenwerken. Samen sta je sterker en kom je verder. Wel is het van belang dat het gemeenschappelijke belang in balans is met het regionale en gemeentelijke belang. Het is lastig om van tevoren in te schatten wat het rendement zal zijn van de gevraagde euro per inwoner. Onze fractie heeft vertrouwen in het Zeeuws breed samenwerken, maar zal het OZO wel op de voet volgen om zicht te houden op het rendement van de samenwerking.  

Aanpassing Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
In de APV zijn heel veel regels en afspraken vastgelegd waarbinnen de kaders voor de openbare orde zijn vastgelegd. Soms worden er tussentijds zaken aangepast, maar nu is het moment om de verordening in zijn geheel te herzien en opnieuw vast te stellen. Dit is vooral gedaan op basis van veranderde landelijke regelgeving.

Wat onze fractie betreft had de verordening op een aantal zaken veel verder mogen gaan (bijvoorbeeld drugsbeleid, prostitutie en zondagsrust). Vanwege landelijk beleid is dit helaas niet mogelijk. We hebben vragen gesteld over een illegale straatrace in het havengebied.

We hebben het college gevraagd op welke manier zij dit in de toekomst willen voorkomen. De burgemeester heeft een uitgebreid antwoord gegeven en gedeeld dat de gemeente zich ervoor zal inspannen om dit tegen te gaan. Een aanpak wordt ontwikkeld.

Vaststellen Kwaliteitsverordening vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)
Om op juiste wijze vergunningen te kunnen verlenen en hierop te kunnen handhaven, is het van belang dat ambtenaren hiervoor goed zijn toegerust. Dit vraagt om behoorlijk wat expertise. Er wordt voorgesteld om dit Zeeuws breed op te pakken, zodat we de krachten kunnen bundelen. Wat onze fractie betreft is dit een prima voorstel.

Een motie waarin werd betoogd dat de gemeenteraad vaker zou moeten worden geïnformeerd over overtredingen op dit gebied kon niet op onze steun rekenen. De wethouder reageerde met de reactie dat een informatieplicht lastig uitvoerbaar is. Wel kon hij zich er goed in vinden dat het college een actieve houding aanneemt als het gaat om informatievoorziening op dit gebied.

Regiovisie de Bevelanden
De vijf Bevelandse gemeenten trekken samen op in het Platform de Bevelanden. Tal van zaken worden gezamenlijk voor de vijf gemeenten opgepakt. Nu de eerste fase van de opzet van het Platform achter de rug is, is er een regiovisie opgesteld onder de titel ‘Het vitale hart van Zeeland’. Hierin wordt ingegaan op de regionale opdrachten van de Bevelanden.

Onze fractie vindt dit een goede uitwerking van eerdere visies op deelgebieden en de visie sluit ook aan bij beleidsstukken die eerder door onze raad zijn aangenomen.

Jaarverslag Omnis Scholen
De gemeenteraad is op afstand verantwoordelijk voor het openbaar onderwijs in de gemeente Borsele. Het bestuur van de Stichting Omnis Scholen heeft een jaarverslag aangeleverd dat ter kennisname door de raad wordt behandeld. Het verslag geeft duidelijk weer op welke manier het openbaar onderwijs is georganiseerd. Voor onze fractie was er geen aanleiding om hierover vragen te stellen.

Begrotingswijziging GGD
Er is vanuit het Rijk extra geld beschikbaar gesteld om problemen bij Veilig Thuis (het meldpunt voor acute onveilige situaties voor kinderen en minderjarigen) het hoofd te bieden. Eerder is hierover al afgesproken dit voor één jaar te doen. Doordat het gaat om andere contracten van medewerkers is met dit voorstel geregeld dat dit voor een periode van twee jaar is. Door middel van deze begrotingswijziging komen deze gelden op de juiste plaats.

Kennisname jaarstukken GGD
De GGD heeft haar jaarstukken aangeleverd, ook van onze raad wordt gevraagd om hiermee in te stemmen. Ondanks de grote inspanningen die nodig waren op het gebied van corona gerelateerde zaken, is de GGD erin geslaagd om goede cijfers te overleggen. Wel wordt met dit voorstel opnieuw duidelijk dat er op het gebied van de jeugdzorg grote zorgen zijn over de financiën. Hierover is al veel gesproken in de afgelopen periode en dit zal blijvende aandacht van onze fractie.

Inrichting parkeerterrein Vanderbijlparkstraat in Oudelande
Door de aanpassing van een aantal huizen in de Vanderbijlparkstraat in Oudelande is de mogelijkheid ontstaan om extra parkeerplaatsen te realiseren. Onze fractie is blij dat dit, ondanks de bezuinigingen, mogelijk is gebleken. Op deze manier kunnen we tegemoetkomen aan de ontstane parkeerdruk in de bewuste wijk.

Voorstel Onderhoud Groen verlagen
Vanuit het onderzoek naar kerntaken van de gemeente is een voorstel gekomen om het Groen Onderhoud kritisch tegen het licht te houden. De raad heeft eerder aangegeven op dit gebied ruimte te zien voor het meer focussen op de kerntaak. Uiteraard heeft dit wel gevolgen voor een aantal zaken.

Onze fractie kan instemmen met de voorgestelde zaken. De twee ingediende amendementen konden niet op onze instemming rekenen. De eerste wilde het college opdragen om de mogelijkheid tot het plaatsen van bankjes in de openbare ruimte onveranderd te laten. Wat ons betreft zijn er nu heel veel bankjes in de gemeente, ook op plaatsen waar deze eigenlijk niet worden gebruikt. Herschikken van bankjes zou dus een goede optie kunnen zijn. Daarnaast vinden wij dat het plaatsen van bankjes een mooie gelegenheid is voor burgers om samen manieren te vinden om een bankje op een gewenste plaats te realiseren.

Het tweede amendement vroeg om het onderhoud van schoolpleinen voortaan door de besturen te laten betalen, maar dan wel verplicht te stellen dat deze besturen de gemeente hiervoor zou inhuren. Wat onze fractie betreft kan dit niet beide van besturen worden gevraagd. Wanneer zij dit zelf moeten gaan betalen, moeten ze ook de vrijheid hebben om dit op eigen wijze aan te besteden.

Wijziging programmabegroting

Vanwege een aantal extra uitkeringen vanuit het Rijk worden er op een aantal programmaonderdelen wijzigingen voorgesteld.

De fractie van D’66 stelt in een amendement dat de verantwoording van de aankoop van grond voor het Sloebos en de verwerking hiervan in de begrotingswijziging niet juist is, maar dat het in een apart raadsvoorstel moet worden behandeld. Onze fractie is het hiermee eens.

Motie verontreiniging Westerschelde

De fractie van de Partij van de Arbeid heeft een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend aangaande verontreiniging van de Westerschelde met vervuilende stoffen (zoals PFAS). Het College wordt opgeroepen om de zorgen van de raad hierover onder de aandacht te brengen van betrokken partijen. Daarnaast wordt er ook opgeroepen om de verontreiniging goed in kaart te brengen en met betrokken partijen te bekijken op welke manier deze vorm van illegale vervuiling zo snel als mogelijk kan worden gestopt.

Onze fractie steunde deze motie die met raad brede steun werd aangenomen.