Ook op deze eerste besluitvormende raadsvergadering van het nieuwe kalenderjaar vergaderden we opnieuw digitaal. We zijn er inmiddels goed mee vertrouwd geraakt, maar hopen snel weer fysiek (en verantwoord!) te kunnen vergaderen.

Kennismaken nieuwe kinderburgemeester

Vorig jaar maakten we kennis met Chris Rottier als eerste Kinderburgemeester van Borsele. Na een jaar neemt hij afscheid en wordt hij opgevolgd door Thomas Heijboer. Voor sommigen van jullie is Thomas wellicht een bekende, hij zit op de Julianaschool in ’s-Gravenpolder.

We hebben Chris bedankt voor het mooie voorbeeld dat hij heeft gesteld door eerste kinderburgemeester te zijn en wensen Thomas een heel mooie tijd toe als nieuwe kinderburgemeester.

Bestemmingsplan Lewedijk Nieuwdorp

Het voorstel om in te stemmen met de wijziging van het bestemmingsplan aan de Lewedijk in Nieuwdorp. Een stuk van het perceel waar nu nog een bedrijfsbestemming op rustte, wordt nu omgezet in een woonbestemming. Wat ons betreft een logisch en goed voorstel.

Omgevingsplan Borsele – Delegatieregel zonneparken

Het aanleggen van zonneparken op land, zoals bijvoorbeeld bij Nieuwdorp en Goes, is een ontwikkeling die steeds vaker wordt genoemd als mogelijkheid om groene energie op te wekken. Het is uiteraard wel van belang dat dit op een goede wijze en na een zorgvuldig proces gebeurt. Dit moet op een goede wijze gedaan worden met oog voor de kleinschalige polders in de zak om deze te beschermen voor grootschalige ontwikkelingen. De grootschalige polders bieden wel ruimte en perspectief om aan de energieopgave te voldoen maar willen ook weer niet de al schaarse landbouwgrond die nodig is voor de productie van ons voedsel vol laten zetten met zonneparken. Met dit voorstel staat de ontwikkeling van zonneparken on hold totdat er een duidelijke visie hiervoor is ontwikkeld. 

Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Platepolder Heinkenszand

Om tegemoet te komen aan de grote vraag aan woningen is het de bedoeling om in de Platepolder in Heinkenszand (achter het gemeentehuis) in verschillende fases een woonwijk te ontwikkelen. Het is de bedoeling dat het een afwisselende woonwijk met veel groen wordt die tegemoetkomt aan de behoefte aan verschillende woningtypes.

Voordat we het voorstel als raad hebben besproken, hebben we eerst geluisterd naar een heel aantal burger insprekers. Zij spraken hun zorgen uit over de ontsluiting (gevaarlijke situatie aan de Stenevate) in de eerste bouwfase van de nieuwe wijk en inhoud van het beeldkwaliteitsplan (hoogte van woningen en verschillende bouwstijlen ten opzichte van woningen aan de Stenevate).

Onze fractie is positief over het bouwplan en de voorgestelde beeldkwaliteit die ruimte biedt voor specifieke wensen en meerdere bouwstijlen. Wel kunnen we ons de bezwaren met betrekking tot de ontsluiting via het Platewegje en dan uitkomend op de Stenevate goed voorstellen. Daarom hebben we een motie ingediend waarin we – samen met het CDA en de PvdA – stellen dat het goed zou zijn om met de Provincie in gesprek te gaan om te bezien of mogelijk is om toch al in fase 1 de ontsluiting te laten verlopen via de Heinkenszandseweg (zoals later het geval zal zijn). ook andere partijen schaarden zich achter onze motie, die net iets voorzichtiger geformuleerd was dan D66 voorstelde. Daarnaast hebben we aandacht gevraagd bij het college voor de genoemde punten met betrekking tot de verkeersveiligheid rondom de Stenevate, het Presidium beslist de komende tijd of daar nog een speciale informerende raadsvergadering voor komt.  

Participatiewet

In verband met de invoering van de Wet inburgering 2021 per 1 januari, treedt er een nieuw artikel van de Participatiewet in werking. Het gaat met name  over verplichtingen van burgers die een uitkering ontvangen basis van de  inkomensvoorziening ‘ouderen en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkeloze werknemer’ (IOAW) of de ‘inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen’ (IOAZ). Mensen die een dergelijke uitkering ontvangen zijn verplicht de gemeente te ‘ontzorgen’. Kort gezegd wordt van deze uitkeringsgerechtigden verwacht dat zij een aantal inspanningsverplichtingen, bijvoorbeeld  het opstellen van een plan van aanpak ter verbetering van hun situatie of het naar vermogen proberen algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen. Op grond van het niet nakomen van deze verplichtingen kan de gemeente deze burgers korten op hun uitkering.

Dit voorstel is raadsbreed aangenomen. Wel hebben een aantal fracties zoals die van PvdA, CDA, de LPB en OPA gepleit om bij sancties de menselijke maat te hanteren, waarbij verwezen werd naar de recente ‘toeslagen affaire’.  

Regiovisie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang is sinds een aantal jaren een taak voor gemeenten en onderdeel van de transities binnen het sociale domein. Deze taak was ondergebracht bij zogenaamde Centrumgemeenten. Vlissingen was tot voor kort Centrumgemeente voor heel Zeeland. De uitvoering van dit beleidsveld wordt nu verder gedelegeerd naar de afzonderlijke gemeenten. Om de transitie gestalte te geven is er een Regiovisie opgesteld. In deze visie is er sprake van een beweging om de begeleidingen van mensen met psychische en sociaal- en maatschappelijke ondersteuningsbehoefte bij mensen thuis te bieden, zodat zij in hun eigen omgeving kunnen blijven. Hierdoor zullen minder mensen een beroep hoeven doen op een Beschermende Woonvorm. Door deze verschuiving komt er meer geld beschikbaar voor intensieve ondersteuning thuis waardoor mensen minder moeten verhuizen naar een woonvoorziening. De raad ging met dit voorstel unaniem akkoord. Onze fractie heeft nog aan het college meegegeven dat er altijd een aantal cliënten zal zijn die vanwege hun ondersteuningsbehoeften gebruik moeten maken van een Beschermende Woonvorm. Verder hebben we aandacht gevraagd om met deze doelgroep rekening te houden binnen het huisvestingsbeleid. Zeker daar waar het gaat om de behoefte aan geclusterde tussenvoorzieningen. Ook hebben we de suggestie meegeven om het bestuur en inkoop onder te brengen bij het bestaande bestuur en inkoop Jeugdhulp. Diverse fracties benadrukte het belang van een goede samenwerking in de regio, zeker daar waar het gaat om de Maatschappelijke Opvang van burgers.

Verlagen subsidies recreatieve voorzieningen

Naar aanleiding van het onderzoek naar kerntaken van de gemeente en de kosten die daar bij mogen horen, heeft de gemeenteraad aan het College gevraagd om te onderzoeken welke bezuiniging er gerealiseerd zou kunnen worden op het gebied van de recreatieve voorzieningen. In de begroting hadden we reeds ingestemd met een bezuiniging van 70.000 euro op het beleidsveld dat in totaal zo’n slordige 2 miljoen omvat.

Het College heeft een voorstel voorbereid waarbij er bezuinigd wordt op de subsidie voor de Stoomtrein Goes Borsele (SGB), de speeltuinen en het Landschapspark Borsele. 

Onze fractie staat nog steeds achter het voorstel om op deze subsidies te bezuinigen, ook al realiseren we ons dat dit geen populaire maatregel is. Wel vinden we dat het voorstel van het College wel erg weinig ruimte tot keuze laat. We zijn benieuwd of er geen andere opties zijn om de bezuiniging te realiseren op het totale beleidsterrein. Daarom hebben we het college, door middel van een samen met het CDA ingediende motie, gevraagd om te onderzoeken of er alternatieven zijn om de bezuiniging te realiseren. Wij zien hiervoor mogelijkheden binnen dit brede beleidsgebied of door in overleg met de toeristische sector afspraken te maken. Onze motie kreeg brede steun en werd dus aangenomen.

Begrotingswijziging RUD – actualisering vergunningen

De Regionale UItvoeringsDienst die voor de Zeeuwse gemeenten allerlei taken uitvoeren is voornemens om de vergunningen die op dit moment voor veel bedrijven geldig zijn onder de loep te nemen, zodat ze weer voldoen aan actuele wet- en regelgeving. Om deze inhaalslag te maken, is extra budget nodig. Door middel van dit voorstel wordt er ingestemd met het toekennen van budget om dit in orde te maken. 

Onze fractie stemt in met dit voorstel, omdat we het van belang vinden dat de afgegeven vergunningen passend zijn bij actuele wet- en regelgeving en het ook vanuit economisch belang goed is een uitvoeringsdienst te hebben die adequaat en snel kan inspelen op de verlening, de actualisatie en het handhaven van vergunningen van bedrijven.. 

Vaststellen Regionale Mobiliteitsvisie: Zeeland slim en duurzaam bereikbaar

Alle Zeeuwen de mogelijkheid geven om van A naar B te komen, is in deze tijd een behoorlijke uitdaging. Omdat de huidige manier van organiseren van het Openbaar Vervoer gedateerd raakt en de ‘nieuwe tijd’ mogelijkheden aanreikt om dit te verbeteren, is er een toekomstbestendige regiovisie opgesteld.

Voor onze fractie is het van belang dat inwoners veilig van A naar B komen, dat mensen die daar hulp bij nodig hebben, die hulp ook krijgen en dat we inwoners stimuleren om samen te reizen waar dat kan. Wat ons betreft sluit de voorgestelde visie aan bij deze punten. 

We hebben het college meegegeven dat het goed is om jongeren proactief in te zetten om de nieuwe visie uit te werken. Zij zijn immers de gebruikers van de toekomst. Ook zou het goed zijn om in onze gemeente aan de slag te gaan met een pilot, zodat we als gemeente Borsele ook mee aan het stuur kunnen zitten. 

Vaststellen Transitie Visie Warmte

Het is van belang om ook in de toekomst de kachel op een verantwoorde manier te kunnen laten blijven branden. Op Zeeuwse schaal is er onderzoek gedaan naar de wijze waarop dit het beste zou kunnen gebeuren. 

Onze fractie stemt in met het onderzoek, maar houdt voortdurend een vinger aan de pols, omdat de Rijksoverheid voor dit onderwerp met geld over de brug moet komen. Daar hebben we steeds voor gepleit, met brede steun, en dat zullen we blijven doen.