De laatste raadsvergadering van het kalenderjaar 2019 was er een met een volle agenda. Een aantal actuele thema’s kwam voorbij.   

Bestuursrapportage en begrotingswijziging VRZ & het Risicoprofiel van de regio

Onze fractie vindt het belangrijk om op hoofdlijnen te besturen. Ook wat betreft de VRZ is dit het geval. De veelheid aan taken die zij uitvoert – en de details die daarbij komen kijken – maken dat dit niet altijd eenvoudig is. Ook de belangrijkheid van deze taken – het veilig houden van onze regio – zorgt ervoor dat het lastig kan zijn om de balans te vinden tussen de hoge mate van veiligheid die we willen waarborgen en de kosten die dit met zich mag meebrengen. Met deze bril op zullen we alle voorstellen steeds kritisch blijven bekijken. We realiseren ons hierbij dat het onmogelijk is om alle risico’s tot 0% terug te dringen, hoe graag we dat ook zouden willen.

Bij het behandelen van de begroting hebben we al aangegeven dat we niet zondermeer het gevraagde bedrag van €450.000,- toezeggen, maar dat we afzonderlijke voorstellen verwachten, zodat we die steeds afzonderlijk kunnen wegen. We stemmen in met deze voorstellen, maar lieten wel merken dat we uitzien naar de bespreking in de raad hoe we de eerdergenoemde balans voor ons zien. Hoe is de verhouding nu tussen kosten en risico reductie en wat vinden we daar met elkaar van. Belastingdruk en opleidingseisen zijn voorbeelden van de zaken die we dan graag met elkaar zouden bespreken.

Liquidatierekening ZSP

Met de overgang van het voormalige havenbedrijf Zeeland Seaports, waar de gemeente Borsele aandeelhouder van was, naar het samen met Gent nieuwgevormde North Sea Ports is er nog een aantal zaken af te wikkelen. Een daarvan betreft deze liquidatierekening. Onze fractie stemde hiermee in.

Stukken jaarvergadering PZEM

Als aandeelhouder van de PZEM komen ook de jaarstukken van deze energiemaatschappij op de tafel van onze raad. De verliezen die nu nog, als gevolg van de transitie, geleden worden lijken binnen afzienbare tijd om te draaien in winst. Dat is een goede tijding. Onze fractie had verder geen opmerkingen bij deze stukken.

Instemmen met de lokale paragrafen jeugd, WMO en gezondheidsbeleid

Als onderdeel van de regionale beleidsnota Sociaal Domein, vormen deze paragrafen een belangrijk onderdeel voor onze gemeente. Omdat we gezien de tekorten op de begroting op dit moment met elkaar in gesprek zijn over een taakstelling – ook binnen het sociaal domein – stelt het college voor om de op deze gebieden lokaal in te vullen paragrafen nu nog niet vast te stellen en dit pas te doen nadat helder is hoe de taakstelling eruitziet. Onze fractie stemde hiermee in, maar heeft wel opnieuw benadrukt dat het voor ons van belang is dat er echt kritisch wordt gekeken naar de invulling van deze paragrafen, omdat wij van mening zijn dat er, door beter te organiseren en door het zorgniveau anders te definiëren, er kansen liggen om de kwaliteit te verhogen en de kosten te verlagen.

Vaststellen Beleidsplan Schuldhulpverlening

Onze fractie vindt het van belang dat er op een even menselijke als doeltreffende wijze aandacht is voor deze vorm van hulpverlening. We willen op deze manier er een bijdrage aan leveren dat zo min mogelijk huishoudens – met en zonder kinderen – langdurig in een schuldsituatie terecht komen. We stemmen in met dit beleidsplan.

Beschikbaar stellen krediet voor de vloer van het Dorpshuis in Lewedorp

Bij onderhoudswerkzaamheden aan het dorpshuis in Lewedorp is gebleken dat de vloer vervangen moet worden. Dat is een forse financiële tegenvaller. Onze fractie vindt het van groot belang dat de dorpshuizen goed kunnen functioneren en daarom stemmen we in met dit voorstel. Het bedrag had wellicht lager kunnen zijn, maar door nu een gering bedrag extra uit te geven, draag we zorg voor de mogelijkheid om later het pand verder te verduurzamen. Het zou jammer zijn van de investering wanneer hier niet nu al rekening mee wordt gehouden.

Vaststellen verordening Maatschappelijke Ondersteuning

Het is in ieders belang dat de regels rondom het wel of niet recht hebben op maatschappelijke ondersteuning op een juiste manier zijn vastgelegd. Dit voorkomt onrechtvaardige situaties en problemen met juridisch getouwtrek. Vanwege landelijke wijzigingen moest deze verordening worden aangepast. Dat is nu gebeurd. Het had mooi geweest wanneer er ook een meer eenvoudige versie beschikbaar was gekomen, maar dat is vanwege de noodzaak dat het juridisch gezien klopt, niet mogelijk gebleken. We stemden in met dit voorstel.

Niet instemmen met de begrotingswijziging voor Veilig Thuis

De GGD Zeeland heeft de raden gevraagd om in te stemmen met een wijziging van haar begroting met het oog op de activiteiten van Veilig Thuis. Deze instantie biedt hulp wanneer thuis blijven wonen niet meer veilig is. Zoals eerder in deze flits beschreven zijn er op dit moment veel ontwikkelingen in de jeugdzorg gaande. Het verbeteren van het gehele jeugdzorgapparaat zou er op termijn toe moeten leiden dat er minder aanmeldingen bij Veilig Thuis gaan plaatsvinden. Omdat nu nog niet helder is hoe dit allemaal vorm zal gaan krijgen, wordt voorgesteld om niet het gehele gevraagde bedrag toe te zeggen, maar dit ongeveer te halveren. Het grootste gedeelte hiervan komt uit het eigen vermogen van de GGD, een kleiner gedeelte wordt door de gemeenten gedragen. Onze fractie vindt het van groot belang dat Veilig Thuis haar taken kan uitvoeren, maar snapt de gedachtegang om eerst beter onderzoek te doen. We stemden dan ook in met deze zienswijze.

Normenkader, belastingverordeningen en budgetrapportage

Deze drie hamerstukken zijn wat onze fractie betreft akkoord. In het normenkader wordt beschreven welke wetten en regelingen ten grondslag liggen aan de organisatie van de gemeente Borsele. De belastingverordeningen zijn een logisch gevolg van de vastgestelde meerjarenbegroting. De budgetrapportage, met een negatief saldo van ongeveer een half miljoen euro, is eerder al onderwerp van gesprek geweest.