Na de persconferentie van afgelopen maandag werden er vandaag door alle raadsleden mondkapjes gedragen. Dat was even wennen, maar we weten dat we het doen voor het goede doel. Vanuit dezelfde overtuiging bereidden we ons voor op onderstaande agendapunten.  

Vaststellen bestemmingsplan ‘Hoedekenskerke, gedeelte park De Remise’

Aangrezend aan het terrein van de Stoomtrein in Hoedekenskerke zullen in de komende tijd 18 slaapplaatsen worden gerealiseerd. Het gaat hierbij om zogenaamde BOB’s (Bijzondere Overnachtingsplaats Borsele), omdat de gasten straks het moede hoofd in heuse treinwagons te ruste zullen kunnen leggen. Alle wagons zullen aan soort van perronnetje worden gestald.

Wat onze fractie betreft een mooi initiatief om op een manier die goed past binnen het landschap een aantrekkelijk toeristisch product te ontwikkelen.

Voorstel voorbereidingsbesluit omgevingsplan buitengebied Borsele 2018

Nadat de raad vorig jaar al eens een vergelijkbaar besluit nam, is dit voorstel nog eens op de agenda gekomen. Het plan is er op gericht initiatieven voor grootschalige plaatsing van zonneparken op de grond nu nog niet mogelijk te maken. Voordat dit eventueel in de Borselse polder mogelijk gaat zijn, moet de raad eerst nog een aantal vragen beantwoorden. Vanwege de corona crisis is het tot nu toe nog niet gelukt om dit te agenderen. Daarom heeft het College voorgesteld om dit op punt op deze manier te agenderen, zodat er opnieuw nog wat tijd gewonnen wordt om zodoende de raad de tijd te gunnen om eerst een goed plan vast te stellen, zodat er op een verantwoorde manier tot besluitvorming kan worden overgegaan.

Instemmen met de gewijzigde begroting voor 2020, de programmabegroting voor 2021 en de meerjarenraming van de Zeeuwse Muziekschool (ZMS)

De ZMS is een gemeenschappelijke voorziening waaraan de meeste Zeeuwse Gemeenten deelnemen. Dit betekent dat de ZMS voor heel Zeeland muzikale activiten verzorgt die in de verschillende gemeenten worden uitgevoerd. Vorig jaar hebben de gemeenten Sluis en Vlissingen besloten om niet langer te willen deelnemen aan deze gemeenschappelijke regeling en, zoals dat heet, uit te treden. Om dit te kunnen doen hebben ze allebei een boete moeten betalen. Deze boete wil de ZMS nu inzetten om de organisatie robuust en toekomstbestendig te maken. Om deze plannen te kunnen realiseren moeten de uittreedsommen in de begroting van 2020 worden verwerkt. Op zich is onze fractie hier niet tegen, toch hebben we op dit punt een amendement (wijziging van het voorstel) ingediend.

We zijn van mening dat er eerst een gedegen plan moet worden ontwikkeld waarin beschreven is op welke manier het geld besteed gaat worden, zodat de ZMS robuuster en beter toekomstbestendig zal worden. Wanneer dit plan de juiste elementen in zich heeft, zullen we instemmen met de begroting.

Ook maakten we nog een opmerking over het benutten van gelden vanuit het Sociaal Domein. De ZMS heeft als plan om programma’s voor bijvoorbeeld ouderen op te gaan zetten en deze vervolgens bij zorginstellingen te gaan uitvoeren. Een mooi streven, dat mag duidelijk zijn. Maar onze fractie ziet liever dat deze gelden terecht komen bij de zorginstellingen en dat zij vervolgens zelf de keuze kunnen maken op welke manier zij dit geld vervolgens willen benutten.

Het amendement kreeg voldoende steun om te worden aangenomen.

Instemmen met de berekeningssystematiek van de kosten van der Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)

De RUD verzorgt voor alle Zeeuwse gemeenten diverse keuringen en controles op het naleven van uitgegeven vergunningen. Al langere tijd wordt er gezocht naar de beste manier om de kosten van deze werkzaamheden zo goed en eerlijk mogelijk voor alle gemeenten te berekenen. Eerst was er gekozen voor de zogenaamde PxQ methode, waarbij er gekeken werd naar een berekening per keuring. Doordat de kosten van een keuring afhangen van het aantal uren dat er aan wordt besteed en dit weer afhankelijk is van de grootte van het project, is dit erg lastig. Er wordt nu toegewerkt naar het berekenen van de kosten op basis van het aantal uren dat per controle wordt gemaakt.


Wat onze fractie betreft is de RUD hiermee op de goede weg en we hebben er dan ook alle vertrouwen in dat het bestuur er in zal slagen om een nog betere systematiek voor het berekenen van de gemaakte kosten zal uitwerken.