De laatste raadsvergadering van 2022 kende een lange agenda met veel uiteenlopende punten. In deze raadsflits nemen we u door middel van korte teksten mee in de besluiten die genomen zijn en de argumenten die wij daarvoor hebben. Voel u vrij om ons aan te spreken of contact te zoeken wanneer u vragen of opmerkingen heeft. 

Verkoop Wholesale PZEM NV

De PZEM NV heeft besloten om haar wholesale activiteiten te verkopen en daarmee af te stoten. Wat onze fractie betreft past deze zet bij de eerste vastgestelde strategie voor dit bedrijf, waar de Zeeuwse overheden een belang in hebben. De begeleidingscommissie die dit traject begeleidt heeft nu voorgesteld om deze poot van de PZEM te verkopen aan een geïnteresseerde partij. Onze fractie kan deze redenering goed volgen en zodoende hebben we dan ook ingestemd met dit voorstel. 

Verhoging krediet brandweerpost Heinkenszand

Eerder hebben we als gemeenteraad ingestemd met het bouwen van een nieuwe brandweerpost aan de Guldenroedestraat in Heinkenszand. Afgelopen zomer is er gestart met de aanbesteding. Helaas is gebleken dat het eerder toegekende krediet niet toereikend is gezien de huidige prijzen voor het bouwen van een dergelijk gebouw. Het College heeft gezocht naar alternatieven om de kostprijs van de nieuwe post te verlagen. Helaas wordt daartoe geen mogelijkheid gezien, omdat verlagen van de kosten allerlei onoverkomelijke nadelige gevolgen zal hebben. We hebben, schoorvoetend, ingestemd met de verhoging van het krediet en meegegeven aan het College dat we er wel van uitgaan dat deze toezegging alleen geldt voor verhoogde bouwkosten en niet voor het bekostigen van zaken die later nog in beeld komen. 

Participatie in de omgevingswet

Wanneer de nieuwe omgevingswet haar intrede doet, is het belangrijk dat helder is wanneer er betrokkenheid van de raad en/of bevolking nodig is op het moment dat er een plan te realiseren is. Onze fractie vindt het van belang dat de raad voldoende invloed houdt, maar dat niet alle soorten voorstellen op de vergadertafel belanden. We willen het College ook een duidelijk mandaat geven om hierin zelf te handelen. Het is ook van belang om goed vast te leggen wanneer burgers betrokken moeten worden bij het ontwikkelen van nieuwe plannen. In het voorstel is helder uiteen gezet op welke momenten raad en bevolking betrokken moeten worden. Dat gebeurt in het geval van maatschappelijk en politiek gevoelige zaken. We hebben het College opgeroepen om te zorgen voor goede borging van de gemaakte afspraken tussen initiatiefnemer en omwonenden. 

Bestuursrapportage en begroting GGD Zeeland

In de bestuursrapportage lezen wij dat de Jeugdhulp het kind van de rekening blijft. Het is daarbij opvallend om te zien dat de belangrijkste kostenstijgingen voortkomen uit vechtscheidingen. Dat is een veeg teken en belangrijk om goed op te pakken. Onze voorkeur gaat hierbij uit naar het eerst inzetten op de zware hulp en daarna de lichte hulp. Dat gebeurt nu nog te vaak andersom. We blijven hier scherp op.  

Begrotingswijzigingen en meerjarenbegroting samenw.verb. Welzijnszorg Oosterschelderegio

In de stukken is het ons opgevallen dat er geld over is op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. We zien dat de afschaffing van het abonnementstarief nu al een voordelige ontwikkeling laat zien. Wat ons betreft is dat een gunstige ontwikkeling die ons hoopvol stemt. 

Programmarapportage Sociaal Domein

In onze bijdrage op dit punt zijn we vooral ingegaan op de problemen bij de Jeugdhulpverlening. Dit is niet te wijten aan de kwaliteit van de hulpverleners, maar aan het beleid van de overheid. Bureaucratie viert hier hoogtij. Wat ons betreft moet dat echt anders. We hebben gebruik gemaakt van een bijdrage in de Tweede Kamer (CDA) waarin wordt gesteld dat er een  industrie is ontstaan om volstrekt normale kinderen te helpen. De filosoof droomt zich naar een ideale wereld, de politicus dramt zich er naartoe. Stop met het maakbaarheidsdenken. Pak de meldcultuur aan. Besteed het geld waar het het meeste nodig is. 92% van de kinderen met dyslexie heeft ouders met een gemiddeld of bovengemiddeld inkomen. Zij weten het geld te vinden. We moeten voorkomen dat het systeem een zorg pinautomaat wordt voor mensen die de weg weten. Een ander voorbeeld zijn de percentages van kinderen uit een gebroken gezin die in de hulpverlening terecht komen. Deze percentages zijn torenhoog. We realiseren ons dat het College in Borsele dit alles niet kan veranderen, maar we hebben hen wel opgeroepen om op de plaatsen waar zij dat kunnen deze geluiden op tafel te leggen. 

Begrotingswijziging SABEWA Zeeland

Het orgaan dat in Zeeland de belastingen int en verwerkt heeft gevraagd om een extra bijdrage op het gebied van ICT om de begroting sluitend te maken. Onze fractie heeft moeite met deze vraag, omdat het lijkt alsof ICT-kosten steeds vaker een bodemloze put lijken te zijn. In hoeverre lukt het ons als raad om hierop grip te houden? Waar we kunnen zullen we deze gevoelens ook richting SABEWA, maar ook andere organen, kenbaar maken. 

Belastingverordeningen en verordening kwijtscheldingen

We hebben de nieuwe belastingverordeningen vastgesteld. Deze zijn opgesteld op basis van eerder gemaakte afspraken in de begroting voor het nieuwe jaar. De verordening om burgers schulden te kunnen kwijtschelden is ook goedgekeurd en kon op onze steun rekenen. Het is van belang om dit als gemeente goed te regelen, zodat we burgers die dat nodig hebben ook op dit gebied goed kunnen ondersteunen en helpen. 

Jaarstukken en begroting Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland

De instantie die vergunningen verleent in Zeeland heeft een behoorlijk overschot op de begroting. Dat is uiteraard een mooi resultaat. Onze fractie heeft vraagtekens bij de manier waarop het bestuur van de RUD het geld dat overblijft direct wil herinvesteren. Wat ons betreft is dit procesmatig beschouwd niet juist. Als gemeenteraad willen wij aan het stuur blijven als het gaat om het besteden van de middelen. Hierover hebben we een opmerking gemaakt richting het College. 

Krediet voor aankoop kavel Hertenweg Nieuwdorp

Aan de Hertenweg in Nieuwdorp is de mogelijkheid geopperd om een expat hotel te realiseren. Dit maakt onderdeel uit van het Masterplan Nieuwdorp. De gemeente heeft hier een kavel die daarvoor benut zou kunnen worden. Ook Beveland Wonen heeft een nu braakliggende kavel, die de gemeente graag zou betrekken in dit plan. Niet alleen de gemeente heeft plannen op deze plaats, ook de naastgelegen Gereformeerde Gemeente Nieuwdorp en het verderop gelegen bedrijf GEO Energie hebben plannen om te bouwen en verbouwen. Dit heeft ertoe geleid dat de gemeente graag de kavel van Beveland Wonen zou aankopen, om op die manier samen met de ‘buren’ het gebied doelgerichter te kunnen inrichten. Onze fractie begrijpt deze gedachte. Wel hebben we de wethouder gevraagd op welke manier het College denkt te kunnen sturen en wat dit woord voor hen inhoudt. De wethouder gaf aan te willen sturen op het proces en tegelijk te willen optreden als facilitator. Met die uitleg kunnen wij uit de voeten. 

Voor onze fractie is het realiseren van een expat hotel niet de enige optie. De Lancasterhof is al aardig vol, dus huizenbouw zou zeker ook een goede optie kunnen zijn. We hebben de hoop uitgesproken op een spoedig vervolg van verdere uitwerking van dit voorstel. 

Programmarapportage 2022 Gemeente Borsele 

Het is goed om te zien dat er een positief resultaat is. Ondanks dat dit incidenteel geld is, is het wel fijn om dit te kunnen benutten. We hebben het College gevraagd naar het moment van verschijnen van de kerkenvisie. 

Motie vakwerkmasten

Door middel van een motie roept D’66 het College op om bij uitbreiding van de energie infrastructuur die door onze gemeente heen loopt veel meer aandacht te hebben voor een goede landschappelijke inpassing. Terugkijkend op het proces van de plaatsing van de nieuwe hoogspanningsmasten, hebben we geconcludeerd dat dit proces beter had kunnen verlopen. Daarom hebben we de motie mee ingediend. 

Motie subsidie energielasten verenigingen 

Door het stijgen van de energielasten, komen ook in het Borselse verenigingen in de knel. D’66 roept het College op om 50.000 euro vrij te maken om verenigingen die dat nodig hebben een extra subsidie te geven. Dit om te voorkomen dat deze verenigingen echt in de problemen komen. Wat ons betreft een sympathieke motie, maar doordat deze pas tijdens de vergadering op tafel kwam, hebben we niet kunnen nagaan of dit geld ook echt nodig is. De wethouder kon melden dat het Rijk hierin al voorziet. De motie is daarmee dus overbodig.