Voor het eerst dit jaar hoefden de lampen thuis pas tijdens de vergadering te worden aangezet. Het verzetten van de klok zorgde ervoor dat we het eerste gedeelte nog goed zichtbaar waren met natuurlijk licht. Naarmate de agenda vorderde, hadden we toch elektrisch licht nodig…

Ingekomen stukken

Door een aantal burgers is bezwaar gemaakt tegen het plan om aan de Hoefbladstraat in Heinkenszand vanuit zorginstantie KIO een woonvoorziening te creëren. De bezwaarmakers zijn van mening dat de bestemming van het beoogde perceel dit soort bewoning niet mogelijk maakt. De gemeente is van mening dat het gebruik wel binnen de bestemming past. In een (mogelijk) verdere juridische procedure zal moeten blijken of dit wel of niet kan. Onze fractie wacht uitspraken hierover af.

Wijziging bestemmingsplannen

Voor twee actuele bestemmingsplannen is een wijzingsvoorstel ingediend.

Als eerste voor een perceel aan de Vrielingweg in Hoedekenskerke. Het daar gevestigde autosloopbedrijf wil op het eigen perceel een tweede gebouw realiseren. Op dit moment is het in het bestemmingsplan opgenomen aantal vierkante meters waarop gebouw mag worden niet toereikend. Daarom is nu een verzoek gedaan om dit te wijzigen. Wat ons fractie betreft zijn er geen argumenten om hiermee niet in te stemmen.

De tweede wijziging betreft een gebied aan de Postweg in Lewedorp. Het is de wens om hier een aantal huizen te bouwen. Bezwaarmakers hebben bezwaarschriften ingediend vanwege de verkeersveiligheid en vanwege de te verwachten verkeersdruk. Na zelf ter plaatse te zijn geweest, is onze fractie van mening dat de reactie op de bezwaren die door het College is gegeven, aanvaardbaar is. Er is voldoende parkeergelegenheid in de omgeving van het te bebouwen perceel. Het is goed om dit te bekijken voor de hele woonwijk. Wat betreft de verkeersveiligheid heeft het College aangegeven dat dit, wanneer precies duidelijk is hoe de nieuwe situatie gaat worden, goed bekeken zal gaan worden. Wij hebben er vertrouwen in dat dit ook zo zal gaan zijn.

Begrotingswijziging Veilig Thuis

Vanwege een aantal wijzigingen in de begroting van Veilig Thuis, is het nodig dat er een begrotingswijziging wordt vastgesteld. De wijziging komt voort uit extra kosten en extra midden die de gemeenten daarvoor beschikbaar gesteld hebben gekregen. Onze fractie stemt hier uiteraard mee in.

Aankoop twee percelen in de Marktstraat in ’s-Heerenhoek

In mei 2020 heeft de raad ingestemd met het beschikbaar stellen van een krediet voor het opnieuw inrichten van de Marktstraat in ’s-Heerenhoek. Gaandeweg dit traject kwamen er nog twee percelen grond beschikbaar, die midden in de gronden liggen waarvan de gemeente eigenaar is. Om te voorkomen dat dit twee stukje niemandsland worden, is het verstandig om deze nu, voor een goede prijs, aan te schaffen.

Er werd gedebatteerd over de vraag of het vorig jaar mei nog niet bekend was dat deze stukjes konden worden aangekocht. De wethouder heeft uiteengezet hoe dit tot stand gekomen is en voor onze fractie was dat voldoende.

Voorstellen om recht- en doelmatigheid te kunnen controleren

Er zijn drie voorstellen die gericht zijn op het organiseren van heldere kaders over de financiële kaders waarbinnen de Gemeente haar uitgaven doet en dit goed kan worden gemonitord door de Gemeenteraad. Onze fractie vindt het belangrijk en goed dat deze tools in handen komen van de raadsleden.

Instemmen met de bezuinigingsvoorstellen  

Naar aanleiding van het gevolgde proces om te komen tot een gezonde financiële huishouding van de gemeente, hebben we tijdens deze vergadering de onderwerpen vastgesteld die wat ons betreft in aanmerking komen voor bezuinigingen om zo de begroting van 2021 en daarna sluitend te maken. Na het vaststellen van deze onderwerpenlijst, zal het College in de komende tijd met losse voorstellen komen om de bezuinigingen verder op detailniveau te kunnen vormgeven.

Onze fractie is content met deze manier van werken. Ook omdat we op deze manier de ruimte hebben om per punt nog actief keuzes te kunnen maken en goed scherp te kunnen houden of de voorstellen ook daadwerkelijk op de door ons gewenste manier worden uitgevoerd.

Er zijn bij onze fractie zorgen over de uitwerking van de voorstellen met betrekking tot het Sociaal Domein. We vragen ons af in hoeverre dit realistische plannen zijn.

Het doet pijn om opnieuw €225.000,- uit de algemene reserve te laten vloeien, maar we zijn wel blij dat we het vizier nu weer op de toekomst kunnen richten.

Er werd door D’66 een motie ingediend, die mede door ons werd ondertekend, om vanuit de overheid ontvangen coronagelden voor kunst en cultuur ook echt voor die sector te oormerken.

Moties vreemd aan de orde van de dag

Er werden nog twee moties ingediend die niet onder een bepaald agendapunt vielen. Met de ene motie stemden we in, met de andere niet.

De motie die we niet konden steunen roept op om te onderzoeken of het mogelijk is om de rekenkamerfunctie terug te brengen in Borsele. De rekenkamer is een orgaan dat gevraagd en ongevraagd voorstellen doorrekent en beoordeelt. Op zich is dit een goede zaak, uiteraard. Onze fractie is echter van mening dat voor de Borselse situatie wat dit betreft de kosten niet opwegen tegen de opbrengst.

De motie die wel op onze steun, en handtekening, kon rekenen, is de motie waarin wordt opgeroepen om het abonnementstarief in de WMO aan te passen. Wanneer mensen gebruikmaken van de wet op de maatschappelijke ondersteuning, bijvoorbeeld voor het aanvragen van een rollator, een traplift of hulp in de huishouding, moeten zij daaraan ook zelf een financiële bijdrage leveren. De motie roept het College op om er bij het nieuwe kabinet op aan te dringen om een tariefswijziging door te voeren, waardoor burgers die daarvoor de middelen hebben, een hogere eigen bijdrage gaan betalen. Op deze manier zouden de kosten binnen het Sociaal Domein lager worden. Om kosten en baten binnen dit domein beter in balans te brengen, is dit wat ons betreft van groot belang.