De afkorting PFAS kenden de meeste mensen tot voor kort waarschijnlijk niet of nauwelijks. Sinds bekend is dat de Westerschelde, die voor een flink deel langs Borsele stroomt, verhoogde concentraties van dit chemische goedje bevat weet haast iedereen wat PFAS inhoudt. De vervuiling baart ook ons als fractie zorgen en daarom hebben we een motie mede ingediend om aandacht te vragen voor de gevolgen van PFAS voor ons gebied en haar inwoners. De motie haalde een raadsbrede steun en geeft het College dus ruim mandaat om de belangen van u als inwoners te behartigen!

Juist op dit soort regio- en zelfs landsgrensoverschrijdende onderwerpen is het zaak ook samen op te trekken. Via ons Zeeuwse netwerk doen we dat volop. Niet alleen op dit zorgelijke dossier, maar op tal van onderwerpen. Harold van de Velde geeft als lid van Provinciale Staten een inkijkje hoe de SGP-fractie op regionaal niveau aandacht vraagt voor een vervuilde Westerschelde. Uiteraard in nauwe samenwerking met andere politieke Statenfracties

Onderstaand leest u de bijdrage van Harold van de Velde:

Een vervuilde Westerschelde

De afgelopen maanden is er veel te doen over de vervuilde Westerschelde. Het gaat nu met name om nieuw bekende giftige chemische stoffen die PFAS heten. Deze stoffen zitten in veel producten, onder andere een antiaanbaklaag, regenkleding of blusschuim. Het vermoeden bestaat dat deze chemische stoffen van bedrijven uit Vlaanderen komen die rechtstreeks op de Schelde worden geloosd. Zeeuwse bedrijven hebben een verbod op het lozen van zeer zorgwekkende stoffen op de Westerschelde.

Onder andere de fabriek van 3M in Zwijndrecht (België) ligt onder de loep van de Vlaamse regering. Het blijkt dat het bedrijf volgens de vergunning legaal chemische stoffen mag lozen op de Schelde. Dat leidde tot grote verontwaardiging, zowel in Vlaanderen als in Zeeland. Inmiddels neemt de Vlaamse Regering stappen tegen de fabriek en heeft de vergunning strenger gemaakt. 

De vervuiling van de Westerschelde is helaas niet nieuw. Al in de jaren ‘90 toen de discussie over de verdieping van de Westerschelde werd besproken, kwam dit aan de orde. De SGP heeft toen al in de Staten van Zeeland gezegd dat er eerst afspraken gemaakt moeten worden over een schonere Schelde en dan pas praten over verdiepingen. Kaartjes van de afgelopen jaren geven aan dat de Westerschelde en het kanaal Gent-Terneuzen minder schoon zijn dan andere wateren in Nederland. Het heeft er alle schijn van dat economische belangen jarenlang belangrijker zijn geweest dan volksgezondheid en milieu.

De Bijbelse opdracht om goed om te gaan met de aarde moeten we niet veronachtzamen. Dat is de reden waarom de SGP-Statenfractie opnieuw aandacht vraagt voor die belangenafweging. Wanneer worden woorden omgezet in acties om de Westerschelde echt schoner te krijgen? Er zijn veel vragen over wat de status is van de vervuiling. Heeft het gevolgen voor de zeegroenten die we snijden? Krijg je last als je veel zwemt in de Westerschelde?

De SGP heeft gevraagd om een bijeenkomst met experts te organiseren voor Provinciale Staten van Zeeland om antwoord te geven op de vele vragen. Op 20 oktober vond de bijeenkomst plaats. Het blijkt dat er nog weinig Zeeuwse meetgegevens bekend zijn om voor onder andere het RIVM te zeggen wat de adviezen zijn. De SGP heeft aangedrongen op snelheid en coördinatie als het gaat om de vervuiling. Snelheid omdat mensen die wonen langs de Westerschelde nu vanaf juni al vragen hebben en veel nog niet beantwoord kan worden. Coördinatie omdat er veel overheden betrokken zijn: de Minister van I&W, Rijkswaterstaat, NVWA, Provincie, Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland, gemeenten enz. We kunnen een voorbeeld nemen aan de eenduidige manier van communiceren in Vlaanderen met specifieke adviezen per gemeente.

De SGP-Statenfractie houdt nadrukkelijk vinger aan de pols over de volksgezondheid en het milieu in de Westerschelde. Dat geldt ook voor eventuele gevolgen voor de ontpoldering van de Hedwigepolder en andere werkzaamheden in en rond de Westerschelde. We staan in nauw contact met Tweede Kamerlid Chris Stoffer om gezamenlijk op te trekken naar de minister.

Harold van de Velde, Statenlid SGP-fractie Zeeland