Wat onze fractie betreft had het bedrijventerrein Sloepoort, dat zo mooi ligt in de oksel van het nieuwe verkeersknooppunt Drie Klauwen, er al moeten liggen. Jaren geleden is gestart met de ontwikkeling van de ongeveer 30 hectare bedrijventerrein en inmiddels krijgt het idee om dit terrein in te richten als ‘Central Gate’ steeds meer vorm. Een Centrale Poort richting het havengebied dat inmiddels grensoverschrijdend is.

Central Gate is voor ons gekoppeld aan Sloepoort en dus niet op een andere locatie in of rond het havengebied, daar staat onze fractie glashelder in. De ontwikkeling dient ook duurzaam te zijn en goed landschappelijk te worden ingepast. Ook het betrekken van omwonenden is voor ons een must, want wij denken dat het draagvlak vergroot kan worden wanneer omwonenden hun wensen kunnen uiten voor centrale voorzieningen of anderszins. Te denken valt aan een supermarkt, een wasstraat, pinautomaat of andere zaken waar niet alleen de rustende chauffeurs wat aan hebben, maar ook mensen uit de omgeving. En er zijn ook voorzieningen die we absoluut onwenselijk achten en dat kan ook maar best zo vroeg mogelijk duidelijk zijn. Met de ontwikkeling van Central Gate wordt niet alleen chauffeurs een aangename rustplek geboden, maar kan ook worden voorkomen dat zomaar langs de weg geparkeerd wordt of havengebonden terreinen ingericht worden als parkings.

Naast de ontwikkeling van Central Gate zien we grootschalige plannen voor verduurzaming van de industrie. Die plannen juicht onze fractie toe, want ze betekenen groene groei en banen. De laatste jaren heeft de ontwikkeling van logistieke activiteiten en onderhoud aan windmolens en de ontmanteling en onderhoud van boorplatforms al een flinke vlucht genomen en tot veel nieuwe werkgelegenheid geleid, maar er zit meer in de pijplijn. Soms letterlijk, want nieuwe infrastructuur is hard nodig om waterstof, CO2, warmte en andere stoffen of energiedragers te transporteren naar het gebied toe en ook tussen bedrijven – en wellicht ook bebouwde omgeving – onderling. Zo heeft onze fractie destijds in de raad gepleit om te onderzoeken of restwarmte en waterstof uit het Sloegebied ingezet kan worden in de omliggende kernen. Dat onderzoek loopt momenteel en er lijken kansen te liggen waarbij de bebouwde omgeving en mobiliteit kan meeprofiteren van de bedrijven in de havens.

Maar we staan niet alleen maar te klappen bij alle ontwikkelingen. Immers, het is wel van groot belang dat de omgeving mee kan delen in deze ontwikkelingen en ruimhartig gecompenseerd wordt als de leefomgeving eronder leidt. Wat te denken van grootschalige aanlanding van windenergie op zee bijvoorbeeld. Natuurlijk beseffen we dat de energietransitie vraagt om enorme hoeveelheden elektriciteit en het havengebied een uniek cluster vormt dat potentie heeft. Er ontstaat een mooie energiemix van wind, zon, kernenergie, een gasgestookte centrale en wellicht ook biomassa voor hoogwaardige warmte of nieuwe producten. Samen loopt de capaciteit op tot wel 5 gigawatt en mogelijk nog meer. Dat is een enorme hoeveelheid energie die we niet alleen via een stroomkabel willen vervoeren naar het achterland, maar waarmee bedrijven in de haven zelf aan de slag willen om nieuwe groene moleculen te maken waarmee ze hun producten op een duurzamere manier kunnen maken. Bij al deze ontwikkelingen wijst onze fractie erop dat het uiterst belangrijk is alle betrokkenen vroegtijdig mee te nemen en niet te wachten tot de schop de grond in moet. Het North Sea Port District (NSPD) dat onlangs is opgericht dient die handschoen wat ons betreft op te pakken en we zijn dan ook blij dat die mening onlangs raadsbreed gedeeld werd. Immers, vroegtijdig communiceren over de plannen is een eerste vereiste om iedereen mee te nemen in het proces en zo te komen tot breed gedragen besluiten.