Tijdens de raadsvergadering 7 oktober stond de oprichting Benelux Groepering Territoriale Samenwerking North Sea Port District op de agenda en konden we wensen en bedenkingen meegeven. We hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt om te pleiten voor evenwicht en tegenwicht bij nieuwe ontwikkelingen rondom en in de haven van North Sea Port en deze organisatie zich daarvoor te laten inzetten.

We signaleren namelijk rondom de haven North Sea Port een groeiende onrust en ongenoegen vanuit de bevolking en belangenorganisaties als gevolg van diverse grootschalige ontwikkelingen in het havengebied.  Deze ontwikkelingen staan op gespannen voet met de belangen van de leefomgeving, natuur en milieu rondom de haven. We denken dan bijvoorbeeld aan de dorpen in de Sloerand die in de knel komen door ontwikkelingen voor de energietransitie, die op zichzelf hard nodig zijn en enorme kansen bieden. We zijn bang dat het evenwicht tussen de belangen van het bedrijfsleven enerzijds en de leefomgeving anderzijds onvoldoende in evenwicht zijn en dat daarbij de gemeente te vaak met onvoldoende kennis naar voren geschoven wordt om het oneerbiedig gezegd te ‘fixen’ met de omwonenden.

Het gaat dan om ontwikkelingen met Tennet als het gaat om de 380kV kabel, de aanlanding van stroomkabels door het Veerse Meer en de Sloekreek of een grootschalig verdeelstation in de Sloepoort en een grootschalige waterstoffabriek. Daarnaast kan er nog gedacht worden een eventuele extra kerncentrale, maar ook de recente plannen over grootschalige buisleidinginfrastructuur die nodig is om de klimaatplannen te realiseren zijn zo’n voorbeeld. Hebben burgers nog het gevoel dat er rekening met hun belangen wordt gehouden en wat staat er concreet tegenover, vragen we ons af. Het risico wordt steeds groter dat men de rechtbank als ruimte gebruikt om met elkaar te spreken, in plaats van vooraf elkaar te informeren en iedereen voldoende mee te nemen in de grootschalige plannen waar een aantal kernen in Borsele middenin komen te liggen.

Onze wens voor dit voorstel is dat North Sea Port District (NSPD) zou kunnen zorgen voor een evenwicht in de steeds moeizamere discussies en daarbij binnen gestelde kaders ruimte geeft voor alle belangen, juist ook die van de inwoners die wonen en leven in het NSPD. Als we bijvoorbeeld lezen over de ontwikkeling van een waterstof fabriek in het Sloe juichen we deze ontwikkeling toe maar vragen we ons ook meteen af wat daarvoor nodig is aan infrastructuur/hoogspanningsmasten en hoogspanningstransformartorvelden. Wordt er dan nog een deel van het Sloebos gekapt? Wordt dit dan ruimhartig gecompenseerd en ook op een manier waar onze burgers profijt van hebben? De laatste maanden en jaren volgt een opeenstapeling op reeds bekende ontwikkelingen zoals aanlanding van wind op zee en een kabel door het Veerse Meer richting stopcontact Borssele. Zomaar een aantal vragen waar wat ons betreft NSPD een stukje ‘’redelijk tegenwicht’’ en evenwicht voor zou kunnen organiseren, inclusief een duidelijke communicatie.