De dorpsbossen in Borssele, Nieuwdorp, Lewedorp en ’s Heerenhoek waren de afgelopen tijd regelmatig onderwerp van gesprek.  Er was commotie vanwege het rooien van de populieren die zo’n 30 jaar geleden massaal zijn aangeplant en nu weliswaar kaprijp zijn, maar waarbij ook kaalslag ontstond.

Het kappen ligt achter ons en we kijken nu samen vooruit hoe we de bossen rondom de dorpen onder de rook van het Sloegebied beter kunnen inrichten dan men 30 jaar geleden deed. Er worden nu mooie, duurzame gemengde bossen gerealiseerd als groene buffer. Goed om te zien dat ook de dorpsraden betrokken zijn bij het opstellen van de plannen en de gekozen boomsoorten die bijdragen aan het vergroten van de biodiversiteit. Een bos ontwikkelen is een kwestie van lange adem voor er weer wat moois staat, dat weten we al eeuwen. Bomen planten doen we vooral voor het nageslacht. Dat begrijpt iedereen, maar daarom moeten we er wel snel werk van maken. En goed blijven communiceren met alle betrokkenen, want openbaar groen is iets waar de burger direct zicht op heeft en terecht een duidelijke mening over heeft.

In de Sloebossen, maar ook elders in het openbaar groen, liggen een behoorlijk aantal bruggen. Als we de bruggen bekijken en het rapport lezen wat is opgesteld over de staat van deze bruggen, is het niet voor zijn tijd dat er groot onderhoud aan de bruggen wordt gepleegd en dat sommige bruggen worden vervangen.

Als fractie hebben we met een volmondig ‘ja’ ingestemd om budget ter beschikking te stellen om de bossen en bruggen in onze gemeente als rijke groene buffer tussen de dorpen en het industriegebied duurzaam, veilig en toekomstbestendig te maken.